Úrazové pojištění

Pojistná smlouva úrazová na rok 2007 a 2008

Generali pojišťovna a.s. – logo

Pojistná smlouva na úrazové pojištění č. 0202326385

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 IČ 61859869, jejímž jménem jedná předseda představenstva Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. a člen představenstva Ing. Štefan Tillinger
(dále také “pojistitel”)

a

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Senovážné náměstí 977/24, 116 47 Praha 1
IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou
(dále také “pojistník”)

uzavírají

SMLOUVU NA ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
pro členy pojistníka a další níže specifikované osoby

podle příslušných ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé pojištění osob (dále jen “VPP POS 2005/01”), Zvláštních pojistných podmínek pro úrazové pojištění (dále jen “ZPP U 2005/01”) a občanského zákoníku.

I. Rozsah pojištění

 1. Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde v době trvání pojištění při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojistník a jeho členové, tj. sdružení, která jsou do pojištění zahrnuta a pro něž pojistník smlouvu vyjednal (dále také „pojištěná sdružení“), vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či obdobným dokumentem) nebo v souvislosti s ním. Jedná se zejména o úrazy, ke kterým dojde při:
  • veškerých akcích a schůzkách;
  • přípravě a aktivní účasti na akcích v ČR nebo v zahraničí (kulturních, turistických, rekreačních a tělovýchovných);
  • krátkodobých brigádách organizovaných pojistníkem;
  • společných cestách pořádaných pojistníkem do místa činnosti dle předešlých bodů;
  • výkonu funkce jednotlivých funkcionářů.
 2. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za úraz, k němuž došlo při akci, kterou nezajišťovalo pojištěné sdružení.
 3. Bude-li při šetření škodné události zjištěno, že již před touto škodnou událostí byl pojištěný stižen tělesnou nebo smyslovou vadou, je pojistitel oprávněn do budoucna vyloučit část těla pojištěného související s touto tělesnou nebo smyslovou vadou z pojistné ochrany.
  O tomto omezení bude písemně vyrozuměn pouze pojištěný.

II. Pojištěné osoby

 1. Pojištěnými osobami jsou:
  1. členové pojištěných sdružení
  2. všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojistníkem nebo pojištěnými sdruženími (jde zejména o účastníky akcí pořádaných pro veřejnost)
 2. Odchylně od čl. 14 ZPP U 2005/01 se ujednává, že všechny výše definované osoby jsou pojistitelem považovány za osoby pojistitelné, a to bez ohledu na jejich zdravotní stav.

III. Pojistné období, výše pojistného, doba trvání pojistné smlouvy

 1. Pojistným obdobím, za které se platí pojistné, je jeden rok.
 2. Pojistné činí 15 Kč ročně za jednu osobu. Pokud škodní kvóta za rok 2007 nepřesáhne 35 %, bude pojistné sníženo na 13 Kč za jednu osobu, a to s platností od 1. 1. 2008.
 3. Pojistná smlouva se sjednává na pojistnou dobu 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008.

IV. Výše pojistného plnění

 1. Pro tuto pojistnou smlouvu jsou sjednány následující pojistné částky:

  děti a mládež (do 18 let)

  denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) Kč 100
  trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,001 % Kč 400 000
  smrt úrazem Kč 100 000

  dospělé osoby

  denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 29. dne (karenční lhůta 28 dní) Kč 60
  trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,001 % Kč 200 000
  smrt úrazem Kč 100 000

  Odchylně od čl. 8 odst. 4, ZPP U 2005/01 se ujednává, že v případě dospělých osob bude denní odškodné vypláceno od 29. dne léčení, tzn. v případě, že doba léčení uvedená v tabulce TDO bude kratší než 29 dní, nebude pojistné plnění v podobě denního odškodného vyplaceno.

 2. Pro trvalé následky úrazu bylo sjednáno progresivní plnění, které bude stanoveno následovně:
  Stupeň invalidity (SI): výpočet výše pojistného plnění:
  0,001 % – 30,00 % jednonásobek pojistné částky
  30,01 % – 80,00 % do 30% jednonásobek pojistné částky
  část převyšující 30,00 % SI bude násobena pětkrát
  80,01 % – 100,00 % do 30% jednonásobek částky plnění
  část převyšující 30,00 % SI bude násobena pětkrát
  část převyšující 80,00 % SI bude násobena šestkrát
 3. Ztráta zubu/zubů následkem úrazu a jizvy, které nezpůsobují omezení mechanického pohybu končetiny, se v souladu se ZPP U 2005/01 nepovažují za trvalé následky úrazu. Za ztrátu zubu/zubů a za jizvy bude poskytnuto plnění formou paušálních částek, jestliže budou splněny podmínky definované v tabulce TTNU, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy.
 4. Odchylně od čl. 5 odst. 4, ZPP U 2005/01 se ujednává: v případě natržení či ruptury Achillovy šlachy vyplatí pojistitel pojistné plnění, a to v paušální výši 2 000 Kč. Pojistné plnění ve výši 2 000 Kč může být u jedné Achillovy šlachy vyplaceno pouze jedenkrát. Takto poskytnuté pojistné plnění v případě natržení či ruptury Achillovy šlachy nezakládá právo pojištěného na pojistné plnění za trvalé následky úrazu a pojistitel není povinen jej poskytnout.

V. Splatnost pojistného a postup při administraci smlouvy

 1. Pojistník se zavazuje nejpozději do 31. března r. 2007, resp. 2008 písemně oznámit pojistiteli přesný počet pojištěných osob a seznam pojištěných sdružení.
 2. Na základě počtu pojištěných osob bude stanovena výše ročního pojistného, která se rovná počtu pojištěných osob násobeno částkou 15,- Kč. Pojistitel vystaví na základě takto stanoveného pojistného fakturu.
 3. Splatnost pojistného je nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Pojistník uhradí pojistné bezhotovostním převodem na účet pojistitele č.: 4000006021/0100, variabilní symbol: 0202326385, konstantní symbol: 3558.

VI. Hlášení škodných událostí

 1. Škodnou událost za pojištěného oznámí pojistiteli příslušné pojištěné sdružení na tiskopisu pojistitele “Oznámení o úrazu”. Na něm příslušné pojištěné sdružení potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným a že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje pojištění podle této smlouvy. Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn, opatřen razítkem pojištěného sdružení a podpisem statutárního zástupce pojištěného sdružení. Bez předložení těchto dokladů pojistitel neposkytne pojistné plnění.
 2. Hlášení škodné události musí být řádně doloženo lékařským potvrzením případně dalšími doklady, které si v souvislosti se šetřením pojistné události pojistitel vyžádá.
 3. Oznámení o úrazu a dokumenty potřebné k vyřízení pojistné události budou zasílány na adresu: Generali Pojišťovna a.s., Generální ředitelství, odbor pojištění osob, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2.
 4. Pojistitel má právo přezkoumat podklady týkající se škodné události a osvědčení o členství pojištěných.

VII. Oprávnění k převzetí pojistného plnění

 1. Odchylně od ZPP U 2005/01 se ujednává: V případě, že pojistnou událostí je smrt pojištěného mladšího 18 let, bude pojistné plnění vyplaceno jeho zákonným zástupcům.
 2. V případě, že pojistnou událostí je smrt plnoletého pojištěného, bude pojistné plnění vyplaceno osobám uvedeným v čl. 16 ZPP U 2005/01.
 3. Právo na pojistné plnění z pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu má pojištěný. Je-li pojištěným osoba mladší 18 let, bude pojistné plnění vyplaceno zákonnému zástupci pojištěného.

VIII. Ochrana osobních údajů

Za účelem zajištění ochrany osobních údajů pojištěných podle zákona č. 101/2000 Sb. se pojistitel a pojistník dohodli na následující součinnosti, která bude realizována prostřednictvím pojistitele, pojistníka a jeho pojištěných sdružení:

 1. Pojistník zabezpečí, aby osoba uplatňující nárok na pojistné plnění, poskytla pojistiteli potřebné informace pro objasnění škodné události a posouzení, zda se jedná o pojistnou událost. V případě, že potřebné informace nebudou poskytnuty, není pojistitel povinen vyplatit z této události pojistné plnění;
 2. Pojistník poučí osoby uplatňující nárok na pojistné plnění o nutnosti informovat pojistitele o ošetřujících lékařích a zdravotnických zařízeních a o nutnosti zjišťovat od nich pojistitelem požadované zprávy a zabezpečí, aby pojištěný udělil pojistiteli výslovný písemný souhlas k nahlížení do zdravotnické dokumentace, aby se zavázal poskytnout pojistiteli veškeré informace shromážděné ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu, a aby pojištěný na základě výzvy pojistitele zprostil mlčenlivosti a zmocnil ošetřující lékaře a zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a orgány správy sociálního zabezpečení k poskytnutí informací a dokladů ze zdravotnické dokumentace. Pojistník zabezpečí, aby pojištěný zmocnil pojistitele k vyžadování nutných informací o jeho zdravotním stavu od lékařů a zdravotnických zařízení, a to bez obsahového omezení. Dále pojistník zabezpečí, aby pojištěný bezodkladně zajistil veškeré informace o zdravotní péči, která mu byla poskytnuta lékaři a zdravotnickými zařízeními z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že potřebné souhlasy a zmocnění nebudou pojistiteli poskytnuty, není pojistitel povinen vyplatit z této události pojistné plnění;
 3. Pojistník zajistí, aby pojištěný udělil pojistiteli souhlas s tím, aby jejich osobní údaje (adresní a identifikační) a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika a jejími smluvními partnery splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Pojistník prohlašuje, že bude ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. pojištěné informovat o jejich právech a povinnostech a o právech a povinnostech správce Generali Pojišťovna a.s., zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona. Pojistník se dále zavazuje seznámit pojištěné s obsahem pojistné smlouvy týkající se jejich pojištění.
 5. Pojistitel prohlašuje, že je na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. 6. 2001, č.j.: 00005275/001/01/S registrován jako zpracovatel osobních údajů a dle rozhodnutí zmíněného úřadu ze dne 6. 6. 2001 č.j.: 229/0SZ je oprávněn poskytovat osobní údaje do zahraničí.

IX. Způsob zajištění ochrany osobních dat pojištěných osob

V souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pojistitel poskytuje informace o zpracování osobních údajů a o právech a o povinnostech správce nebo zpracovatele.

Osobní údaje pojistitel považuje striktně za důvěrné a je povinen o nich zachovávat mlčenlivost stejně jako o údajích týkajících se sjednaného pojištění podle § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Tuto povinnost lze prolomit pouze se souhlasem osoby, jíž se tyto údaje týkají a na písemné vyžádání v právních předpisech uvedených orgánů veřejné správy, správních úřadů a dalších subjektů.

Správcem adresních a identifikačních osobních údajů je Generali Pojišťovna a.s. a její smluvní zpracovatelé splňující podmínky zákona č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovací zprostředkovatelé), a to v rozsahu, v jakém byly pojistníkovi poskytnuty v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem (např. jako pojistník, pojištěný, zájemce, oprávněná osoba, poškozený, pověřená osoba subjektem údajů, apod.) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o archivnictví, zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, účetní a daňové předpisy apod.). V případech, kdy je to nezbytné, bude pojistitel zpracovávat citlivé údaje o zdravotním stavu pojištěných osob.

Osobní údaje může pojistitel za splnění zákonných předpokladů předávat subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Ke zpracování dochází v takovém případě automatizovaným způsobem i manuálně.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření pojistné smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících, jakož i pro plnění povinností a výkon práv z jiných právních vztahů. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pojistná smlouva zaniká, pojistitel dále neprovádí šetření škodných událostí a výplaty pojistných plnění.

Správce a zpracovatel jsou povinni:

 • přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému neoprávněnému zneužití; tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;
 • zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje;
 • shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu;
 • nesdružovat osobní údaje, které byly získány k různým účelům;
 • při zpracování dbát na ochranu soukromého života subjektů údajů;
 • poskytnout k žádosti subjektu údajů informace o zpracování jeho osobních údajů, a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených.

Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji (včetně zaměstnanců správce nebo zpracovatele), jsou povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

V případě, kdy správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů, může subjekt údajů žádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat odstranění závadného stavu a v případě nevyhovění této žádosti má možnost obrátit se na příslušný úřad.

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány nebo která osobní údaje poskytla, je povinna bezodkladně nahlásit správci jakoukoli změnu osobních údajů.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky, které nejsou touto Smlouvou výslovně řešeny se řídí VPP POS 2005/01, ZPP U 2005/01 případně zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
 2. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.
 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ZPP U 2005/01 a VPP POS 2005/01.
 4. Obě strany se seznámily s obsahem této smlouvy a souhlasí s ním.
 5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení náleží pojistiteli a dvě pojistníkovi.
 6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dne 1. 1. 2007.

Smlouva na úrazové pojištění – podpisy

Přílohy:

 1. Všeobecné pojistné podmínky pro soukormé pojištění osob (VPP POS 2005/01)
 2. Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění (ZPP U 2005/01), jejichž součástí jsou i oceňovací tabulky:
  • „Tabulka pro hodnocení trvalých následků úrazu – stupně invalidity při úplné ztrátě orgánu nebo úplné ztrátě funkce (TTNU)”
  • „Tabulka plnění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu (TDO)”
 3. formulář „Oznámení o úrazu”
Napsal: admin