Úrazové pojištění

Výběrové řízení na úrazové pojištění sdružení dětí a mládeže na rok 2004

Na základě usnesení představenstva ČRDM 25/7 ze dne 2. září 2003 na výběrové řízení a rozeslání „Výzvy k podání nabídky na uzavření smlouvy na úrazové pojištění“ na pojišťovací ústav poskytující pro rok 2004 prostřednictvím ČRDM úrazové pojištění sdružením dětí a mládeže obeslala Kancelář ČRDM celkem 17 pojišťovacích ústavů. V termínu určeném k podávání nabídek (do 10. října 2003, 14.00) obdržela Kancelář celkem 8 nabídek.

Předsedkyně ČRDM jmenovala komisi pro otevírání doručených nabídek a komisi pro posouzení a hodnocení platných nabídek. Obě komise pracovaly ve složení: Kateřina Brejchová (Pionýr), Hana Konopiská (Kancelář ČRDM), Zdeněk Pšenica (FoS ČR), Bořek Slunéčko (Junák – svaz skautů a skautek), Markéta Vránová (Liga lesní moudrosti).

Dne 21. října 2003 otevřela komise všechny nabídky a posoudila jejich formální náležitosti dané výzvou k podání nabídky. Na tomto základě komise vyřadila dvě nabídky: Pojišťovny České spořitelny, a.s. (nesplnění obsahu nabídky – nabídka tvořena pouze dopisem) a Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. (nesplnění obsahu nabídky – chybělo čestné prohlášení o hodnotě vlastního jmění, o aktuální výši rezervního fondu, o způsobu zajištění zájemce).

Dne 28. října 2003 se komise sešla podruhé, aby vyhodnotila obsah jednotlivých nabídek na základě všech kritérií, uvedených ve výzvě k podání nabídky. Komise vyřadila nabídku č. 7 ČSOB Pojišťovny, a.s., která nesplnila obsah nabídky dle Výzvy k podání nabídky, Obsah smlouvy bod a) a b) výše pojistného plnění u dětí a dospělých v případě dalších úrazů, když uvedla pouze metodiku výpočtu, ale ne konkrétní údaj pro výpočet. Na základě vyhodnocení všech kritérií pak komise určila tři nejlepší nabídky v tomto pořadí:

  1. Generali Pojišťovna a.s.
  2. UNIQUA pojišťovna, a.s.
  3. Credit Suisse Life&pensions Pojišťovna, a.s.

Představenstvo ČRDM schválilo zprávu výběrové komise na svém zasedání dne 30. října 2003 usnesením 28/3.

Zápis z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na úrazové pojištění sdružení dětí a mládeže pro rok 2004 včetně tabulky s bodovým hodnocením naleznete zde.

Veškerá dokumentace z výběrového řízení je veřejná a je k nahlédnutí u ředitele Kanceláře ČRDM.

Napsal: admin