Valné shromáždění

Usnesení 12. řádného valného shromáždění České rady dětí a mládeže, konaného dne 29. listopadu 2001 v Paláci YMCA od 16.30

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. schvaluje:
  • navržený program jednání se zařazením pilného návrhu volebního řádu (30-0-0);
  • změnu Stanov ČRDM v článku 13 podle znění přílohy, která je nedílnou součástí tohoto zápisu s tímto doplněním: Doplnění návrhu změny stanov čl. 13 Přechodná ustanovení: (3) Do konce roku 2004 se neuplatní ustanovení čl. 5 odst. (1b) o věkovém limitu předsedy ČRDM, který je v této funkci k 29. 11. 2001.
   (27-0-5);
  • záměr na svolání mimořádného valného shromáždění v únoru roku 2002 (30-0-2);
  • volební řád (30-0-0) – viz příloha.
 2. volí mandátovou a návrhovou komisi ve složení:
  • Miroslav Mikeš (ČTU),
  • Aleš Kroutil (Altus),
  • Jiří Tomčala (Pionýr).

  (28-0-2).

 3. volí za předsedkyni ČRDM Janu Vohralíkovou a pověřuje ji, aby předložila návrh na složení představenstva do řádného termínu podávání návrhů na příští VS (29-0-1).
 4. bere na vědomí zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 25 zástupců s právem hlasovat a dalších 5 hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci. V době zahájení VS bylo tedy 30 platných hlasů ze 42 mandátů; v 17.15 zaprezentovány hlasy navíc v počtu 2; 18.17 byly dva hlasy odevzdány. Valné shromáždění je usnášeníschopné.
 5. přijímá po předložení a doporučení představenstvem ČRDM za řádného člena občanské sdružení Táborníček (30-0-0) a SDO Vlčata z Rabštejnské Lhoty (30-0-0); za mimořádného člena občanské sdružení Rubín (30-0-0) a Moravský klub myslivecké výchovy Brno (29-0-1);
 6. dále bere na vědomí informace:
  • z rozpravy o možných modelech představenstva;
  • o činnosti pracovních skupin (Stát, Zahraničí, Veřejnost, Servis);
  • o projednávání zákona o práci s dětmi a mládeží;
  • o pojistce pro rok 2002 u Generali;
  • o připravovaném zvláštním čísle Archy s tématem „zahraničí” a s uzávěrkou do 8. 12. 2001;
  • o semináři k připravovanému zákonu o dobrovolnické službě pořádaném ČRDM dne 18. 12. 2001 (informace o zákonu viz www.dobrovolnik.cz);
  • o stavu likvidace FDM a převodu jím spravovaného majetku na sdružení;
  • o Bambiriádě 2002;
  • o serveru www.adam.cz
  • průběžnou zprávu o hospodaření v roce 2001;
  • o návrhu rozpočtu roku 2002.

Přílohy:

Zapsala: Hana Konopiská

Za správnost: Jiří Tomčala

Napsal: admin