Valné shromáždění

Usnesení 16. valného shromáždění České rady dětí a mládeže

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. volí mandátovou komisi ve složení:
  • Aleš Kroutil
  • Lee Louda
  • Jiří Kučera
   (47:0:2)

 2. schvaluje
  • zařazení navržených pilných návrhů (v programu čísla 4 a 8) do programu jednání
   (47:0:2), (47:1:1)
  • program jednání
   (49:0:0)
  • předložený návrh Výroční zprávy ČRDM za rok 2002 ve znění navrženém ředitelem kanceláře ČRDM s tím, že pověřuje představenstvo ČRDM dopracováním finální verze.
   (41:0:11)
  • Hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2002
   (50:0:2)
  • návrh rozpočtu ČRDM na rok 2003
   (50:0:0)
  • sloučení občanského sdružení „Česká rada dětí a mládeže“ se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 977/24, identifikačním číslem 68 37 94 39 s občanským sdružením „Národní informační centrum mládeže České republiky“ se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 24, identifikačním číslem 49 36 84 35 s tím, že sloučením občanské sdružení „Národní informační centrum mládeže České republiky“ zaniká a veškerý jeho majetek, jakož i práva a závazky přejdou na občanské sdružení „Česká rada dětí a mládeže“, které se tak stane universálním právním nástupcem občanského sdružení „Národní informační centrum mládeže České republiky“
   (40:1:3)

 3. přijímá za své členy sdružení Spojené ruce (49:0:0), ZIP (49:0:0), Jockey club Malý Pěčín (49:0:0), STUD Brno (47:0:2), Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (49:0:0), NTS Texas Rangers (51:0:0), DUS Milevsko (51:0:0), Totem Ostrava (51:0:0), Hnutí GO! (51:0:0), Sdružení Klubko (51:0:0), RADAMBUK (51:0:0)
 4. bere na vědomí
  • zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 24 zástupců s právem hlasovat a dalších 25 hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem tedy 49 platných hlasů ze 62 (65) mandátů – VS je tedy dle stanov ČRDM usnášeníschopné. Během celého jednání bylo VS usnášeníschopné.
  • informace k FDM
  • informace o pojistkách uzavřených ČRDM s Generali
  • informace o propagaci Ceny ČRDM „Přístav“
  • informace o prezentačních akcích ČRDM
  • informace o možnostech internetových stránek www.adam.cz

 5. ukládá
  • statutárnímu orgánu ČRDM převzít veškerý majetek a dokumentaci NICEM
   T: k datu sloučení
  • statutárnímu orgánu ČRDM oznámit skutečnost o sloučení ČRDM s NICEM na Ministerstvo vnitra
   T: ihned po sloučení

Usnesení bylo přijato v Praze dne 3. dubna 2003

Za správnost: Aleš Kroutil

Napsal: admin