Valné shromáždění

Usnesení 18. valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Jednání bylo zahájeno 19. února 2004 v 16.35.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. volí mandátovou komisi ve složení:
  • Aleš Kroutil, Petr Vaněk, Jiří Tomčala (49 – 0 – 3)
 2. bere na vědomí
  • zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 34 zástupců s právem hlasovat a dalších 18 hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem je tedy ve chvíli zahájení 52 platných hlasů ze 67 mandátů – VS je usnášeníschopné (v průběhu počet kolísal od 53 do 43 platných hlasů). Dále je kromě hostů přítomno 6 zástupců sdružení členů komory ostatních členů.
 3. schvaluje
  • předložený program jednání s doplněním pilných návrhů:
   • přijetí sdružení Harcerstwo Polskie w RC (52 – 0 – 0);
   • změna stanov ČRDM (50 – 2 – 0)
 4. přijímá po předložení a doporučení představenstvem ČRDM za členy ČRDM občanská sdružení Dodge City, Klub dobré zprávy, Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Středisko Radost, Taneční klub Black and White, Společenství Romů na Moravě, Klub Pathfinder, Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Kolpingovo dílo v ČR, Expedice Natura, Čhavorikani Luma, Smaragd, ELIM Opava, RADAMOK, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej; hlasování o přijetí členů je uvedeno v příloze. Po přijetí nových členů se zvyšuje počet zástupců s právem hlasu přítomných na VS ČRDM na 53 z celkového počtu 71 možných zástupců s právem hlasu.
 5. bere současně na vědomí, že
  • Klub mladých cestovatelů, který přešel do ČRDM na základě sloučení NICEM s ČRDM, podal pro rok 2004 prohlášení o prodloužení členství a je tedy nadále členem ČRDM;
  • Sdružení AMAVET, Duha, OKC Juvena Jihlava, Pražské ekologické centrum a Sdružení amatérských novinářů, která se mohou na základě obdobného právního výkladu sloučením NICEM a ČRDM stát členy ČRDM, zatím na písemnou výzvu ČRDM k objasnění svého postoje nereagovala;
  • Slezská diakonie přihlásila ke členství v ČRDM na rok 2004 kromě svého dosavadního člena Klub Pohoda v Karviné i další čtyři kluby: Klub ALFA v Ostravě, Klub On Line v Karviné, Miniklub pro předškolní děti Slůně v Ostravě a Klub dobré mysli v Havířově;
 6. bere na vědomí informace plynoucí z volebního řádu a představení kandidátů na funkci předsedy/předsedkyně ČRDM.
 7. volí
  • volební komisi ve složení totožném s komisí mandátovou (49 – 0 – 4)
  • Pavla Trantinu předsedou ČRDM pro období 2004 až 2006 (51 – 0 – 2)
 8. schvaluje
  • nové představenstvo ČRDM ve složení: Pavel Trantina (předseda), Ing. Lee Louda (1. místopředseda), Aleš Sedláček (místopředseda), členové Tomáš Kaplan, Aleš Kroutil, Vít Madron, Veronika Součková (51 – 0 – 1)
  • změnu stanov v čl. 6, v bodě 2a ve znění: Nadpoloviční většina členů vykonávajících funkci v představenstvu musí být mladší 35 let. (50 – 1 – 3)
 9. jmenuje skupinu pro úpravu stanov ČRDM ve složení: Ondřej Šrámek, Aleš Kroutil, Pavel Trantina, Tomáš Novotný, Lee Louda, Drahomíra Černá a vyzývá členská sdružení k doplnění této pracovní skupiny. (49 – 0 – 0)
 10. dále bere na vědomí informace o:
  • jednáních s dalšími zájemci o členství v ČRDM a možnosti zapojení členských sdružení do těchto jednání,
  • pojistkách uzavíraných prostřednictvím ČRDM, zejména informace o úrazové pojistce na rok 2004 s tím, že pokud pojistka nebude dotovaná MŠMT, má většina sdružení zájem o společný postup při uzavírání této pojistky, a o případném společném pojištění pro rizikové sporty;
  • současném stavu návrhu zákona o práci s dětmi a mládeží,
  • jednáních vedených zástupci ČRDM,
  • nabídkách prezentačních akcí a „kulatých stolech s VIP“,
  • možnostech informačních internetových stránek www.adam.cz a www.kormidlo.cz
 11. ukládá
  • představenstvu ČRDM svolat řádné valné shromáždění ČRDM a Kongres ČRDM na 6. dubna 2004 (53 – 0 – 0)

Usnesení bylo přijato v Praze dne 19. 2. 2004 v 19.03 (43 – 0 – 0)

 • návrh na změnu Stanov ČRDM předkládaný 18. Valnému shromáždění, 19. 2. 2004
 • přehled sdružení ČRDM, počty mandátů a členů – k 19. únoru 2004
 • zápis o volbě předsedy ČRDM

Za správnost: Jiří Tomčala

Napsal: admin