Valné shromáždění

Usnesení řádného 4. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 24. června 1999 v Praze („jarní“ zasedání)

Valné shromáždění ČRDM:

 1. bere na vědomí:
  1. předložené vnitřní dokumenty ČRDM:
   • Směrnice pro hospodaření ČRDM,
   • Základní dokumenty Kanceláře ČRDM
    1. Postavení a úkoly Kanceláře ČRDM,
    2. Organizační řád Kanceláře ČRDM,
    3. Pravidla pro odměňování v Kanceláři ČRDM,
   • Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků ČRDM,
   • Zásady pro schvalování výdajů;
  2. Informaci o projektech ČRDM;
  3. Informaci o členech ČRDM;
  4. Revizní zprávu;
  5. Informaci o členech ČRDM;
  6. Dokument „Pohled zástupců Pionýra na rok činnosti ČRDM“ a následnou diskusi.
 2. schvaluje:
  1. zprávu mandátové komise, která konstatovala, že je přítomno 23 oprávněných delegátů z 34 a že VS je usnášeníschopné v souladu se stanovami;
  2. nové členy ČRDM:
   • Salesiánské hnutí mládeže,
   • Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě;
  3. nového mimořádného člena ČRDM:
   • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;
  4. návrh Jednacího řádu představenstva ČRDM;
  5. Účetní závěrku za rok 1998;
  6. Hospodářskou zprávu ČRDM za rok 1998.
 3. volí:
  1. členy pracovních komisí VS:
   • mandátovou a návrhovou ve složení: (15-0-0)
    Petr Halada,
    Jiří Pokorný,
    Pavel Trantina.
 4. ukládá:
  1. svolat schůzky komor členských sdružení;
   Zodpovídá: předseda ČRDM, výkonný ředitel
   Termín: do 31. 10.
  2. zajistit rozšíření informačního toku i pro nová členská sdružení;
   Zodpovídá: předseda ČRDM, výkonný ředitel
   Termín: ihned
  3. svolat „podzimní“ zasedání VS;
   Zodpovídá: předseda ČRDM
   Termín: nejpozději do konce listopadu 1999
  4. vydat výroční zprávu za první rok činnosti;
   Zodpovídá: představenstvo ČRDM
   Termín: nejpozději na podzim 1999
 5. vyslovuje:
  poděkování občanskému sdružení YMCA v ČR za to, že v okamžiku zablokování finančních prostředků ČRDM na bankovním účtu v ústavu UNIVERSAL BANKA, a.s., poskytla půjčku nezbytnou pro další fungování ČRDM.

Usnesení bylo přijato v 18:52 hodin.
(hlasování: 23-0-0)

Napsal: admin