Valné shromáždění

Volební řád České rady dětí a mládeže

Čl. 1

Tento volební řád upravuje volbu předsedy ČRDM podle Stanov ČRDM čl. 6 odst. (4).

Čl. 2

Právo navrhnout kandidáta na předsedu ČRDM mají:

  1. představenstvo ČRDM;
  2. jednotlivá členská sdružení ČRDM nadpoloviční většinou svých přítomných zástupců.

Čl. 3

Pokud je valnému shromáždění k volbě předloženo více kandidátů, proběhne volba tajně pomocí hlasovacích lístků, které vyhodnotí tříčlenná volební komise zvolená valným shromážděním. Volební komise je zvolena zjevným hlasováním.

Čl. 4

Pokud je Valnému shromáždění k volbě předložen pouze jeden kandidát, rozhodne o něm valné shromáždění usnesením podle čl. 5, odst. (17) Stanov ČRDM.

Čl. 5

Tento volební řád byl na návrh představenstva ČRDM schválen valným shromážděním ČRDM dne 29. 11. 2001 s okamžitou účinností.

předseda ČRDM

Napsal: admin

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení