Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 37. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 37. Valného shromáždění ČRDM
8. 11. 2012, Senovážné náměstí 24, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:30 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:30 vydáno 36 mandátů, což nepostačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Dle stanov ČRDM se po 60 minutách zahájilo náhradní Valné shromáždění. Jednání bylo zahájeno v 17:30 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 17:30 vydáno 41 mandátů, náhradní VS je již usnášeníschopné v jakémkoliv počtu. Počet mandátů se změnil 42 (18:03), dále na 40 (18:25). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Ondřej Chobot (ČTU)
  • Miroslav Jungwirth (Pionýr)

37/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Ondřej Chobot (ČTU)
Miroslav Jungwirth (Pionýr)

pro: 41 / proti: 0 / zdržel se: 0

3. Schválení programu 37. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

37/2
VS ČRDM schvaluje program 37. VS ČRDM.

pro: 41 / proti: 0 / zdržel se: 0

4. Informace představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Miroslav Jungwirth představil nový projekt ČRDM Karty mládeže EYCA. Představil sdružením možnost odběru slevových karet za zvýhodněných podmínek.

František Šereda ze sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR představil pokračování projektu Finanční gramotnost. Dále představil interaktivní hru „Nenech se zmanipulovat“, která je jedním z výstupů projektu. Vyzval také přítomné, aby se ve svých sdruženích zapojili do testování materiálů a následně se přihlásili do soutěže, která v rámci projektu právě startuje.

Aleš Sedláček představil současný stav programu Mládež v akci. Vysvětlil sdružením možnost zapojení se do programu a čerpání finančních prostředků se zdůrazněním roku 2013, kdy program končí a bude se rozdělovat větší objem finančních prostředků.

Josef Výprachtický ze sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR přítomným popsal problém se zveřejňováním geografické polohy letních táborů. Skautské oddíly v mnoha případech ohlašují své tábory Krajským hygienickým stanicím i v případě, že se nejedná o zotavovací akce (a tedy nemají tuto povinnost). Databáze ohlášených táborů slouží složkám IZS, což považují za velmi přínosné pro různé krizové situace. Od roku 2011 MZ ČR zveřejňuje veškeré nahlášené tábory v mapě volně přístupné na Internetu, což se skautským oddílům pochopitelně nelíbí. V zájmu zachování soukromí a bezpečí lze očekávat, že řada z nich své tábory (nejsou-li zotavovacími akcemi) nenahlásí, čímž ale zároveň nebudou v databázi IZS – a to není dobře.

37/3
VS ČRDM vyjadřuje nesouhlas s postupem Ministerstva zdravotnictví, které na stránkách www.taboryinfo.cz zveřejňuje bez jejich souhlasu přesnou polohu letních táborů, které pořadatelé ohlásí krajským hygienickým stanicím (ať již mají ohlašovací povinnost či ne). Informace o poloze, navíc zanesená do mapy, je zcela nadbytečná a pro provozovatele a účastníky táborů bezdůvodně zvyšuje bezpečnostní riziko. VS ČRDM ukládá předsedovi, aby nadále podnikal kroky, které povedou k tomu, aby přesné polohy letních táborů byly i nadále přístupné složkám integrovaného záchranného systému, nikoli však široké veřejnosti.

pro: 41 / proti: 0 / zdržel se: 0

Aleš Sedláček představil přítomným sdružením problematiku vedení rejstříků občanských sdružení. Členská sdružení mají zájem na transparentním rejstříku, tak, jak jej předjímá nový Občanský zákoník.

37/4
VS ČRDM ukládá předsedovi, aby inicioval jednání s poslanci a zástupci státní správy, která povedou ke zřízení veřejného rejstříku s obdobnou mírou výkaznictví jako je tomu u komerčních subjektů. Takovýto rejstřík, by měl být kompletně spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, resp. soudem.

pro: 41 / proti: 0 / zdržel se: 0

Aleš Sedláček informoval o návazném projektu K2, který navazuje na projekt Klíče pro život. Projekt je složen ze dvou částí. První navazuje na oblast standardizace, druhá se zabývá posílením uznávání neformálního vzdělávání. V rámci projektu budou vyhlášené dvě zakázky, do kterých se mohou hlásit i členská sdružení. ČRDM svolá počátkem roku 2013 pro zájemce informační schůzku.

Ondřej Šejtka informoval přítomné o proběhlém projektu 72 hodin – Ruku na to! a oznámil, že ho ČRDM bude realizovat i v příštím roce.

Oldřich Bystroň představil čerpání rozpočtu ČRDM na rok 2012. VS ČRDM vzalo aktuální čerpání rozpočtu 2012 na vědomí.

5. Přijetí nových členů

Michal Kulík krátce představil sdružení Mladí ochránci přírody.

37/5
VS ČRDM odkládá hlasování o členství sdružení Mladí ochránci přírody v ČRDM na jarní VS,
na kterém již bude vyjasněna členská základna.

pro: 42 / proti: 0 / zdržel se: 0

Jaroslav Síbrt krátce představil Český svaz ochránců přírody.

37/6
VS ČRDM odkládá hlasování o členství sdružení Český svaz ochránců přírody v ČRDM na
jarní VS, na kterém již bude vyjasněna členská základna.

pro: 42 / proti: 0 / zdržel se: 0

6. Návrh priorit ČRDM na rok 2013

Předseda okomentoval návrh krátkodobých priorit ČRDM na rok 2013.

37/7
VS ČRDM schvaluje krátkodobé priority ČRDM na rok 2013 podle předloženého materiálu, který je přílohou tohoto zápisu.
pro: 40 / proti: 0 / zdržel se: 0

7. Návrh rozpočtu na rok 2013

Předseda okomentoval návrh rozpočtu ČRDM na rok 2013.

37/8
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2013.

pro: 40 / proti: 0 / zdržel se: 0

8. Schválení výše členských příspěvků na rok 2013

37/9
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM
členský příspěvek na rok 2013 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 40 / proti: 0 / zdržel se: 0

9. Zpráva Revizní komise

Aleš Sedláček přečetl přítomným zprávu RK. Revizní komise neshledala žádné závažné problémy v hospodaření ani fungování ČRDM. Zpráva je přílohou zápisu.

10. Diskuze, různé

Ondřej Šejtka informoval přítomné o prohlášení o prodloužení členství na rok 2013 a o podmínkách pojištění na rok 2013.

11. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:35. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsal: Ondřej Šejtka

Ověřili za mandátovou komisi:

  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Ondřej Chobot (ČTU)
  • Miroslav Jungwirth (Pionýr)
Napsal: admin