Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 38. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 38. Valného shromáždění ČRDM
11. 4. 2013, Újezd 26, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:45 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Předseda ČRDM poděkoval MČ Praha 1 za bezplatné zapůjčení zasedací místnosti. Podle prezenční listiny bylo v 16:45 vydáno 56 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 57 (16:52), dále na 58 (17:10), 59 (17:25), 58 (17:28). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
  • Ladislav Smutný (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

38/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
Ladislav Smutný (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)

pro: 56, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu 38. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

38/2
VS ČRDM schvaluje program 38. VS ČRDM.

pro: 56, proti: 0, zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Sdružení Mladí ochránci přírody představil jeho zástupce Michal Kulík. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 55, proti: 1, zdržel se: 0
38/3
VS ČRDM přijímá organizaci Mladí ochránci přírody za člena ČRDM.

Zástupce sdružení Instruktoři Brno představil svou organizaci. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 50, proti: 5, zdržel se: 3
38/4
VS ČRDM přijímá organizaci Instruktoři Brno za člena ČRDM.

Zástupkyně sdružení Aliquantulum o.s. představila svou organizaci. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 13, proti: 4, zdržel se: 35
38/5
VS ČRDM přijímá organizaci Aliquantulum o.s. za člena ČRDM.

Český svaz ochránců přírody krátce představil jeho zástupce Jaroslav Síbrt. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 59, proti: 0, zdržel se: 0
38/6
VS ČRDM přijímá organizaci Český svaz ochránců přírody za člena ČRDM.

5. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Člen Představenstva ČRDM Miroslav Jungwirth stručně představil projekt slevových karet „Evropské karty mládeže EYCA“. Dále informoval o nových slevách, které se v rámci projektu ČRDM povedlo vyjednat, rovněž o možnosti využití karet ve sdruženích jako členských karet, ať už s centrální grafikou ČRDM, nebo s vlastní grafikou. M. Jungwirth vyzval přítomné k zapojení do využívání karet.

Ekonom ČRDM Oldřich Bystroň informoval přítomné o proběhlém auditu účetnictví ČRDM, který dopadl bez výhrad.

Předseda informoval, že i v letošním roce proběhne Bambiriáda v tradičním termínu 23.–26. 5. 2013 v celé České republice.

František Šereda stručně zhodnotil ukončený projekt Finanční gramotnost a poděkoval sdružením za spolupráci.

Člen představenstva Jan Husák přednesl informace o rozšiřování aktivit v zahraničí oblasti a vyzval sdružení k většímu zapojení jejich členů do těchto aktivit. Dále stručně představil nový evropský projekt Liga mladých voličů. V oblasti česko-německé spolupráce se ČRDM snaží úžeji spolupracovat s radami mládeže z příhraničních regionů.

Aleš Sedláček informoval o tom, že ČRDM hostí v rámci Evropské dobrovolné služby německého dobrovolníka a požádal přítomné o zapojení dobrovolníka do jejich činnosti, aby získal širší zkušenost s prácí s mládeží ve sdruženích v ČR.

Ondřej Šejtka představil novinky v projektu 72 hodin.

Aleš Sedláček informoval o aktuální legislativní situaci kolem nového Občanského zákoníku. ČRDM k tomu vydala manuál pro neziskové organizace, který poukazuje na to, jak je nový Občanský zákoník ovlivní. Dále poinformoval o vývoji návazné legislativy.

Jan Husák představil současný stav přípravy státní politiky mládeže.

6. Schválení Výroční a hospodářské zprávy ČRDM za rok 2012

38/7
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2012.

pro: 58, proti: 0, zdržel se: 0

38/8
VS ČRDM schvaluje hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2012.

pro: 58, proti: 0, zdržel se: 0

7. Schválení upraveného rozpočtu 2013

38/9
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2013.

pro: 58, proti: 0, zdržel se: 0

8. Zpráva revizní komise

Člen Revizní komise Jindřich Červenka přednesl zprávu RK vypracovanou jejím předsedou Josefem Valterem a informující o pravidelných plánovaných schůzkách, činnosti a nálezech komise. Revizní komise neshledala žádné závažné pochybení v hospodaření ČRDM.

9. Různé

Renata Bořkovcová z asociace ekologických organizací Zelený kruh představila projekt Věda v akci zaměřený na rozvíjení spolupráce neziskových organizací (nejen ekologických) s akademickou sférou. V rámci programu byl vytvořen webový portál www.vedavakci.cz. R. Bořkovcová vyzvala přítomné organizace k využívání portálu.

Miroslav Bocan z Národního institutu dětí a mládeže informoval přítomné o projektu K2 a nástroji Olina zaměřeném na hodnocení řízení organizace. V rámci projektu NIDM plánuje připravit i nástroj na hodnocení výchovné činnosti v rámci práce s dětmi a mládeží ve sdruženích. M. Bocan přítomné požádal o odpověď na dotazník zjišťující používání hodnotících nástrojů, který bude sdružením rozeslán pravidelným mailingem ČRDM.

Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči prezentoval nabídku Evropského fóra mládeže na získání software od Microsoftu zdarma a vyzval organizace k jejímu využití.

Aleš Sedláček vyzval přítomné k připomínkám ke stávajícím pojistným smlouvám, které ČRDM sjednala, aby je zapracovala do požadavků na pojistné smlouvy pro další období.

Předseda svolá během června komisi pro stanovy a vyzve sdružení k formulování požadavků na věcné změny stanov ČRDM.

10. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:46. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
  • Ladislav Smutný (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Napsal: admin