Valné shromáždění

Zápis o volbě předsedy – příloha k zápisu 18. VS ČRDM

ZÁPIS O VOLBĚ PŘEDSEDY ČESKÉ RADY DĚTÍ A MLÁDEŽE SE SÍDLEM
SENOVÁŽNÉ NÁM. 24, PRAHA 1
Praha 19. února 2004

 

  1. Přítomni byli seznámeni s volebním řádem.
  2. Byl představen kandidát na funkci předsedy Pavel Trantina.
  3. VS bylo požádáno o provedení volby tajným hlasováním.
  4. Členové VS byli seznámeni se způsobem volby: zapsáním jména kandidáta na hlasovací lístek a vyjádření stanoviska ANO/NE/ZDRŽEL SE.
  5. V čase 17.40 – 17.47 byla provedena volba vhozením hlasovacích lístků do připravené urny.
  6. V 17.47 byli všichni přítomní vyzváni k ukončení hlasování a vzali to na vědomí. Nikdo z přítomných nevyjádřil nesouhlas s ukončením volby.
  7. Po otevření hlasovací urny bylo spočítáno 53 (slovy padesáttři) vhozených hlasovacích lístků se jménem Pavla Trantiny s tím, že 51 (slovy padesátjedna) hlasů se vyslovilo PRO a 2 (slovy dva) hlasy se zdržely.
  8. Předsedou ČRDM byl zvolen Pavel Trantina.

Za správnost: Jiří Tomčala

Napsal: admin