Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 31. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 31. Valného shromáždění ČRDM
5. 11. 2009, Senovážné nám. 24, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 17:10 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 17:15 vydáno 31 mandátů, což nepostačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Náhradní valné shromáždění bylo v souladu se stanovami svoláno o hodinu později – náhradní valné shromáždění je usnášeníschopné v jakémkoli počtu přítomných. Počet mandátů klesl na 30 (19:17), dále na 26 (19:34).

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • Josefina Kalousová (A-TOM)
  • Jiří Let (Pionýr)
  • David Yilma (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

31/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Josefina Kalousová (A-TOM)
Jiří Let (Pionýr)
David Yilma (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu 31. VS ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu. Do programu byl zahrnut pilný návrh sdružení Duha, kterému sekunduje Pionýr.

31/2
VS ČRDM schvaluje program se zařazením pilného návrhu Duhy k bodu 8.

pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Atleti v akci.

pro: 0, proti: 15, zdržel se: 16
31/3
VS ČRDM nepřijímá občanské sdružení Atleti v akci za člena ČRDM.

Přítomný zástupce organizace AIESEC Česká republika představil své sdružení.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení AIESEC Česká republika.

pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0
31/4
VS ČRDM přijímá občanské sdružení AISEC Česká republika za člena ČRDM.

Přítomný zástupce organizace Společenství harmonie těla a ducha představil své sdružení.

Předseda nechal hlasovat o přijetí občanského sdružení Společenství harmonie těla a ducha.

pro: 26, proti: 0, zdržel se: 2
31/5
VS ČRDM přijímá občanské sdružení Společenství harmonie těla a ducha za člena ČRDM.

5. Informace představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Ředitelka kanceláře ČRDM informovala přítomné o změnách v pojistkách, které ČRDM zajišťuje pro své členy (úrazová pojistka, pojištění odpovědnosti), a zodpověděla dotazy.

Člen představenstva Martin Paclík připomněl aktuální situaci v oblasti krajských rad v České republice a poukázal na jejich důležitost pro místní sdružení v krajích. Dále informoval o Bambiriádě.

Předseda požádal přítomné, aby jejich sdružení zaslala zpátky kanceláři ČRDM dotazníky ohledně ekonomické analýzy práce s dětmi a mládeží. Dále pozval přítomné na Setkání v Senátu 11. prosince 2009, kde se bude diskutovat mimo jiné i o novince v podobě zákona č. 227/2009 Sb.

Předseda rovněž informoval o aktuální situaci v administrativní budově na Senovážném nám. 24. v Praze 1.

Ondřej Šejtka prezentoval výměnu mládeže s Korejskou republikou a cestu české delegace do Koreje. Dále představil možnosti bezplatného právního servisu ČRDM a vyzval přítomné k jeho využívání.

1. místopředseda ČRDM Jan Cieslar informoval o akci v Tchajwanu, jež se zúčastnil jako zástupce české mládeže. Informoval, že do budoucnosti se rýsuje možnost podobné výměny mládeže jako s Korejskou republikou.

Prostřednictvím předem zaslaného videozáznamu prezentoval člen představenstva Jiří Peterka akci Youth Event, jež proběhla v rámci předsednictví ČR v Radě EU v červnu 2009 v Praze, informoval o jejím průběhu a závěrech. Informace doplnil předseda Aleš Sedláček.

Dále předseda představil rozvoj spolupráce s velvyslanectvím Jihoafrické republiky v oblasti mládeže. Z představenstva se vyjednávaní věnuje Tomáš Navrátil.

Předseda též informace o činnosti pracovních skupin ČRDM – skupina pro stanovy, zahraniční skupina, skupina Stát.

Předseda představil aktualizovaný rozpočet ČRDM na rok 2009.

31/6
VS ČRDM schvaluje aktualizovaný rozpočet ČRDM na rok 2009.

pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

6. Návrh priorit ČRDM na rok 2010

Předseda ČRDM prezentoval hodnocení plnění krátkodobých priorit ČRDM pro rok 2009. Dále seznámil přítomné s návrhem priorit ČRDM na rok 2010.

31/7
VS ČRDM bere na vědomí vyhodnocení Krátkodobých priorit ČRDM 2009 a schvaluje Krátkodobé priority ČRDM 2010 podle předloženého materiálu.

pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0

7. Návrh rozpočtu na rok 2010

Předseda představil a okomentoval návrh rozpočtu ČRDM na rok 2010.

31/8
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2010.

pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

8. Schválení výše členských příspěvků na rok 2010

Sdružení Duha předložilo pilný pozměňovací návrh, o němž bylo hlasováno.

31/9
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2010 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 28, proti: 0, zdržel se: 2

Vzhledem ke schválení pozměňovacího návrhu nebylo hlasováno o původním.

9. Zpráva Revizní komise

Předseda revizní komise Mgr. Josef Valter stručně informoval o činnosti Revizní komise ČRDM od jejího zvolení na Kongresu ČRDM (9. 4. 2009) a konstatoval, že v tomto období nenašla Revizní komise v hospodaření ČRDM nedostatky. 1. místopředseda přednesl nejnovější zprávu Revizní komise připravenou předsedou Revizní komise.

31/10
VS ČRDM bere na vědomí zprávu Revizní komise ČRDM.

pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

10. Hlasování o návrhu změny stanov

Předseda okomentoval návrh změny stanov ČRDM. Vzhledem k nízkému počtu hlasů přítomných členů VS nelze hlasovat o změně Stanov.

31/11
VS ČRDM ukládá Představenstvu ČRDM předložit změnu Stanov na dalším zasedání VS, z důvodu nepřítomnosti stanovami vyžadovaného počtu 3/5 hlasů členů VS.

pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0

11. Personální změny v představenstvu

Přítomným se představili navržení kandidáti na členy představenstva.

31/12
VS ČRDM jmenuje členem představenstva Jana Husáka (člen).

pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0

31/13
VS ČRDM jmenuje členkou představenstva Lenku Dvořákovou (členka).

pro: 27, proti: 2, zdržel se: 1

12. Vystoupení hostí z YFJ, hodnocení ČRDM z jejich pohledu, jako potenciálního budoucího člena

Předseda zprostředkoval omluvu hostů z Evropského fóra mládeže (YFJ) a představil další v kroky v přístupovém procesu ČRDM do YFJ.

13. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19:35. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsali: Mgr. Michaela Přílepková, Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Josefina Kalousová (A-TOM)
  • Jiří Let (Pionýr)
  • David Yilma (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Napsal: admin