Aktuality

Fórum NNO – Příspěvek Christiana Bourgina, 1. rady delegace Evropské komise v ČR

„Konference nevládních neziskových organizací před přistoupením“

Fórum NNO v Poslanecké sněmovně, 2. a 3. října 2003, Praha

Christian Bourgin
1. rada Delegace Evropské komise v České republice

Dámy a pánové,

dovolte mi na úvod říct, jakým potěšením je pro mně být přítomen na tomto fóru, které ukazuje odhodlání českých NNO přispět k evropské integraci v momentě, jenž se nastávajícím přistoupením deseti nových členských států stane historickým. Celkem určitě můžeme očekávat informovanou a zajímavou diskusi během celé konference. Je to pro mě rovněž příležitost vyjádřit obdiv dobrovolníkům v tomto sektoru a zdůraznit práci, kterou děláte pro podporu občanského sektoru a rozvoj regionálních partnerství.

Nevládní a neziskové organizace mají hrát klíčovou roli ve formulování požadavků občanů. Evropská unie pomohla NNO hrát aktivní roli v předpřístupovém procesu. Dodnes bylo nevládním neziskovým organizacím v České republice přiděleno více než 800 milionů Kč prostřednictvím programu Phare pro občanskou společnost. Od roku 1993 grantová schémata pro NNO podpořila stovky projektů po celé zemi, zahrnující priority jako lidská práva, zvyšování povědomí o životním prostředí, poradenství a informování, projekty integrace Romů, budování kapacit NNO, zahrnutí marginalizovaných skupin lidí a zlepšování rovných příležitostí.

Zároveň EU pokračuje ve zdůrazňování důležitosti zvýšení odpovědnosti NNO, úrovně profesionality a udržitelnosti. Cíle současných i nedávných grantových schémat odrážejí tyto priority; některé programy obsahují povinnou kapacitotvornou složku. Jiné programy se zaměřují na dlouhodobou udržitelnost prostřednictvím podpory různých aktivit.

Co se týče budoucnosti, jak všichni víte, po přístupu bude k dispozici množství finančních zdrojů ve formě Strukturálních fondů. Nejlepším způsobem přípravy NNO na Strukturální fondy je stát se profesionálním a zodpovědným už teď. To znamená, například, zvýšit transparentnost účetnictví, najímat zkušené pracovníky, neakceptovat nízké standardy, dokončit navrhované aktivity, publikovat výroční zprávy nebo jejich ekvivalenty a zveřejňovat je příhodným způsobem.

Rád bych se zmínil o konkrétních příkladech pro NNO, které pracují na odstranění sociálního vyloučení. V rámci Strukturálních fondů EU budou způsobilé ucházet se o financování z Operativního programu pro rozvoj lidských zdrojů (Cíl 1) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 v Praze.

V rámci Priority 2 Operativního programu pro rozvoj lidských zdrojů se budou opatření zaměřovat na rozšíření možnosti zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných a lidí, jimž hrozí sociální vyloučení, s jasným upřednostněním aktivní prevence. Takto by měly zlepšit rovný přístup ke vzdělání a zaměstnání mezi členy skupin, kterým hrozí sociální vyloučení.

Mimo jiné se program snaží podporovat entity a organizace zapojené do integrace jedinců sociálně vyloučených. Aktivity budou primárně zahrnovat podporu vzdělávání a školení mužů i žen, vytváření pracovních míst, opatření na odstranění překážek přístupu ke vzdělání a zaměstnání, speciální poradenské služby, podporu systému sociální infrastruktury, sociálních služeb a systematickou podporu budování kapacit poskytovatelů sociálních služeb.

V rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 Praha bude rovněž podpora sociální integrace. Mezi cílovými skupinami jsou nezaměstnaní lidé, jimž hrozí sociální vyloučení, členové etnických menšin, přistěhovalci, lidé žijící v institucích sociální starostlivosti, bezdomovci, HIV-pozitivní lidé a poskytovatelé sociálních služeb – konkrétně se tímto myslí NNO poskytující služby sociální integrace, sociální pracovníci a pracovníci veřejné administrativy.

Mimoto bych měl zmínit iniciativu EQUAL, jež je součástí Evropské politiky zaměstnanosti a která je momentálně už financována, z 50 % Ministerstvem práce a sociálních věcí a z 50 % z programu PHARE. Po přistoupení bude financování poskytováno Evropským sociálním fondem a z národních zdrojů. Projekty iniciativy EQUAL se zaměřují na vytvoření podpory zaměstnávání lidí se ztíženou zaměstnatelností. Nejbližší výzva k podání návrhů projektů bude v roku 2004.

NNO jsou rovněž způsobilé soutěžit o financování v jiných operativních programech v rámci Cíle 1 v České republice, ačkoli tyto záměry ještě nebyly vyjednány s Evropskou komisí a detaily ohledně opatření, konečných příjemcích a přesných kritériích výběru nebyly úplně vypracovány.

Doufám, že tyto body vám budou k užitku při vašich úvahách v budoucnu. Jsem si jist, že pokračující angažovanost v rozvoji občanské společnosti v České republice a posilování nevládních neziskových organizací zabezpečí, že nakonec budou NNO schopny plně participovat na aktivitách souvisejících s Evropskou unií v čase přistoupení.

Dámy a pánové, upřímně vám děkuji za váš čas.

Napsal: admin