Kongres

Zápis a usnesení z 10. Kongresu České rady dětí a mládeže

10. Kongres ČRDM, 15. 4. 2021, Videokonference Google Meet

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:35 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:35 vydáno 80 mandátů. Počet mandátů se změnil na 79 (16:37). Kongres je usnášeníschopný v jakémkoli počtu přítomných členů Kongresu, tudíž byl usnášeníschopný v průběhu přijímání všech usnesení.

2. Volba mandátové komise

Předsedající vyzval zástupce organizací, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

 • Dušan Pěchota (Pionýr, z. s.)
 • Josef Orgoník (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Lucie Vaňková (Liga lesní moudrosti, z.s.)
 • Václav Malina (Mladí občané, z. s.)

10/1
Kongres ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Dušan Pěchota (Pionýr, z. s.)
Josef Orgoník (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Lucie Vaňková (Liga lesní moudrosti, z.s.)
Václav Malina (Mladí občané, z. s.)

mandátů přihlášených do hlasování: 80
pro: 79
proti: 0
zdržel se: 1

3. Schválení programu 10. Kongresu ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

10/2
Kongres ČRDM schvaluje program 10. Kongresu ČRDM.

mandátů přihlášených do hlasování: 79
pro: 79
proti: 0
zdržel se: 0

4. Závěrečná zpráva o činnosti Kontrolní komise ČRDM

Předseda Kontrolní komise ČRDM Josef Valter přednesl zprávu kontrolní komise za období let 2018–2021. Kontrolní komise neshledala v hospodaření ČRDM a související kontrolované agendě žádná zásadní pochybení. Kongres vzal zprávu na vědomí.

5. Diskuze nad šíří účelu (poslání) ČRDM

Na základě podnětu Kontrolní komise ČRDM proběhla obsáhlá diskuze k šíři účelu (poslání) ČRDM.

10/3
Kongres ČRDM souhlasí s tím, aby ČRDM při hájení zájmů svých členů aktivně vystupovala k tématům, která mají souvislost nejen s podmínkami pro činnost členských organizací, ale i se současným životem i budoucností dětí a mladých lidí, občanskými svobodami, udržitelným rozvojem a principy demokratického vládnutí.

mandátů přihlášených do hlasování: 80
pro: 73
proti: 4
zdržel se: 3

6. Volba Kontrolní komise ČRDM

Nominováni byli:

 • Josef Valter (DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek)
 • Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
 • Radan Kukal (Duha)
 • Marie Světničková (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.)
 • Kateřina Brejchová (Pionýr, z. s.)

Z pléna nezazněl návrh na další kandidáty.

10/4
Kongres ČRDM volí do Kontrolní komise ČRDM Josefa Valtera (DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek).

mandátů přihlášených do hlasování: 79
pro: 50
proti: 1
zdržel se: 28

10/5
Kongres ČRDM volí do Kontrolní komise ČRDM Michala Sojku (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).

mandátů přihlášených do hlasování: 79
pro: 75
proti: 0
zdržel se: 4

10/6
Kongres ČRDM volí do Kontrolní komise ČRDM Janu Stibralovou (Mladí ochránci přírody, z. s.).

mandátů přihlášených do hlasování: 79
pro: 72
proti: 1
zdržel se: 6

10/7
Kongres ČRDM volí do Kontrolní komise ČRDM Radana Kukala (Duha).

mandátů přihlášených do hlasování: 79
pro: 48
proti: 2
zdržel se: 29

10/8
Kongres ČRDM volí do Kontrolní komise ČRDM Marii Světničkovou (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.).

mandátů přihlášených do hlasování: 79
pro: 72
proti: 1
zdržel se: 6

10/9
Kongres ČRDM volí do Kontrolní komise ČRDM Kateřinu Brejchovou (Pionýr, z. s.).

mandátů přihlášených do hlasování: 79
pro: 73
proti: 1
zdržel se: 5

7. Diskuze, různé

Předseda ČRDM Aleš Sedláček informoval, že Představenstvo plánuje přípravu nové Strategie ČRDM. Josef Výprachtický (Junák – český skaut, z. s.) poznamenal, že součástí přípravy má být vyhodnocení stávající Strategie.

Dále probíhala diskuze o tématu nominací kandidátů do Rady České televize a způsobu jejich volby.

8. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:42. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 15. dubna 2021; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

 • Dušan Pěchota (Pionýr, z. s.)
 • Josef Orgoník (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Lucie Vaňková (Liga lesní moudrosti, z.s.)
 • Václav Malina (Mladí občané, z. s.)
Napsal: Marek Krajči