Kongres

Zápis a usnesení z 9. Kongresu České rady dětí a mládeže

9. Kongres ČRDM, 19. 4. 2018
zasedací místnosti č. 254 SMOSK, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.31 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:31 vydáno 52 mandátů. Kongres je usnášeníschopný v jakémkoli počtu přítomných členů Kongresu, tudíž byl usnášeníschopný v průběhu přijímání všech usnesení. Počet vydaných mandátů se v průběhu Kongresu neměnil.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

 • Michal Kolka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)
 • Tomáš Hurt (Asociace turistických oddílů mládeže)

9/1
Kongres ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Michal Kolka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)
Tomáš Hurt (Asociace turistických oddílů mládeže)

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schvalování programu 9. Kongresu ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

9/2
Kongres ČRDM schvaluje program 9. Kongresu ČRDM.

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 0

4. Závěrečná zpráva o činnosti Kontrolní komise ČRDM

Předseda Kontrolní komise ČRDM Josel Valter přednesl zprávu kontrolní komise za období let 2015–2018. Kontrolní komise neshledala v hospodaření ČRDM a související kontrolované agendě žádné zásadní pochybení. Kongres vzal zprávu na vědomí.

5. Volba Kontrolní komise ČRDM

Nominování byli:

 • Radan Kukal (Duha)
 • Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
 • Marie Světničková (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.)
 • Josef Valter (Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC)

Z pléna nezazněl návrh na další kandidáty.

9/3
Kongres ČRDM zvolil Kontrolní komisi ČRDM ve složení:
Radan Kukal (Duha)
Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
Marie Světničková (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.)
Josef Valter (Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC)

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 0

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 16:47. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 19. dubna 2018; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

 • Michal Kolka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)
 • Tomáš Hurt (Asociace turistických oddílů mládeže)
Napsal: Marek Krajči