Kongres

Zápis z 5. Kongresu ČRDM

(5. Kongres ČRDM, 17. 1. 2006, Farní klub u Panny Marie Sněžné, Praha)

1. Zahájení a volba mandátové komise

Jednání bylo zahájeno v 16:15 přivítáním přítomných a hostů. Předseda ČRDM seznámil účastníky Kongresu s náplní jednání, kterou byl jediný bod: návrh Strategie ČRDM na léta 2006 – 2010. Poté vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

5/1
Kongres ČRDM schvaluje za členy mandátové komise Ing. Mojmíra Nováčka (Asociace turistických oddílů mládeže), Ing. Vojtěcha Broučka (Junák – svaz skautů a skautek ČR) a Ing. Martina Kříže (Zeměpisná společnost Morava).

Mandátová komise konstatovala, že počet platných mandátů Kongresu je 30. Kongres je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných a usnáší se prostou většinou hlasů (čl. 7, bod 2 Stanov České rady dětí a mládeže).

2. Diskuse o Strategii ČRDM na léta 2006 – 2010

Účastníci Kongresu byli seznámeni s návrhem strategie, který vypracovala Strategická komise. Jednotlivé části strategie představil Pavel Trantina a Hana Konopiská. Veškeré připomínky formulační i obsahové byly konsensuálně zaznamenány do textu pracovního materiálu. Technická poznámka pro Strategickou komisi – sjednotit v dokumentu terminologii ve spojení děti a mládež a neformální výchova a mimoškolní výchova.

5/2
Kongres ČRDM projednal návrh Strategie ČRDM na léta 2006 – 2010 a doporučuje Strategické komisi, aby zapracovala připomínky a předložila dokument ke schválení jarnímu Valnému shromáždění ČRDM.

3. Diskuse o klíčových otázkách ke strategii

V souvislosti s tvorbou návrhu dokumentu formulovala několik významných otázek, které se dotýkají stanov a samotného uspořádání ČRDM.Názorově velmi pestrá diskuse se rozběhla kolem otázky, jak se postavit k místním sdružením a jejich členství v ČRDM. Na jednání byli přítomni zástupci 3 krajských rad mládeže, které v současné době představují jakýsi mezistupeň mezi místní a republikovou úrovní. Jejich stabilita a funkčnost je v jednotlivých krajích různá a ve 3 krajích vůbec neexistují. Vzhledem k narůstající členské základně ČRDM dochází k tříštění finančních a lidských zdrojů a ztěžuje se komunikace, trend přijímání dalších malých místních sdružení je trvale neudržitelný.

Ve fóru zazněly často protichůdné názory, že:

 • současný systém zastoupení místních organizací v Komoře je optimální, ale je třeba změnit financování ČRDM a zvýšit u místních sdružení členské příspěvky;
 • krajské rady mohou pomoci zlepšit komunikaci, dokážou přenášet názory a potřeby místních sdružení, která nemají často ani zdroje se prakticky podílet na politice ČRDM;
 • podmíněné členství v krajské radě může znemožnit pro některé místní organizace být součástí ČRDM a ČRDM nebude plnit poslání střechy;
 • by mělo být dlouhodobým strategickým cílem ČRDM, aby na republikové úrovni byla sdružena jen celostátní sdružení, toho se docílí prostřednictvím modelové spolupráce s krajskými radami a jejich podporou na cestě za stabilitou;
 • ČRDM může v rámci své struktury zřídit „krajské komory“ na principu příslušnosti sdružení k určitému kraji, její součástí může a nemusí být krajská rada;
 • při uplatnění principu „komor“ dochází ke zdvojení hlasů a krajské rady jako členové „komory“ mají jako své členy také nižší organizační jednotky celostátních sdružení;
 • ČRDM si může své krajské články vybrat a vypsat na „krajské komory“ otevřená výběrové řízení, při kterých uplatní vlastní kritéria a udělí statut jen tomu, kdo bude všechny podmínky splňovat;
 • je třeba všechny zájemce o členství z řad místních sdružení informovat o transformačním procesu.

Diskuse ke klíčovým otázkám strategie ČRDM zůstává pro členská sdružení nadále otevřená. Veškeré podněty ke změně struktury ČRDM bude zpracovávat Komise pro stanovy.

4. Ukončení jednání

Předseda ČRDM Pavel Trantina se rozloučil s přítomnými a poděkoval jim za účast na Kongresu ČRDM.

Jednání bylo ukončeno ve 18:45.

Zapsala: Mgr. Michaela Přílepková

Za správnost:
 • Ing. Mojmír Nováček
 • Ing. Vojtěch Brouček
 • Ing. Martin Kříž
Napsal: admin