Dokumenty

Strategické oblasti činnosti ČRDM v roce 2008

Činnost ČRDM bude v roce 2008 probíhat na základě „Strategie ČRDM na léta 2006 – 2010” (PDF, 313 kB). Připomínáme zde šest strategických oblastí, které materiál schválený 23. Valným shromážděním ČRDM zmiňuje:

 1. stát (legislativa)
 2. veřejnost (PR)
 3. zahraničí
 4. partneři
 5. členská základna a pravidla vnitřního fungování organizace
 6. servis

Šíře a intenzita naplňování Strategie je v přímé závislosti na personálních a finančních zdrojích ČRDM, jak v oblasti zaměstnanců a externích spolupracovníků, tak dobrovolníků.

Významným impulsem pro rozvoj dalších aktivit byla volba nového představenstva na jaře 2007, do kterého přišli někteří noví členové s novými nápady. Realizace nových aktivit probíhá za podmínky, že je plně garantována určeným člověkem v představenstvu. Pro finanční zabezpečení vyhledává ČRDM zdroje také mimo tradiční dotační systém MŠMT.

Specifikace priorit pro rok 2008

Tento materiál sloužil mj. jako podklad pro diskusi delegátů a členských sdružení ČRDM na 27. Valném shromáždění. Pro každou oblast uvádíme několik specifických úkolů pro rok 2008, které jsou nad rámec pokračování předchozích aktivit.

Oblast č. 1 – Stát

Činnost pracovní skupiny Stát je velmi propracovaná a reaguje na legislativní situaci. Základní okruhy činnosti jsou již stanoveny a mají dlouhodobý charakter.

Jedním z nastartovaných jednaní ohledně legislativních materiálů, které budou mít dopad na letní táborovou činnost sdružení v roce 2008, je výklad Zákona o odpadních vodách. Skupina Stát usiluje o výklad, který by byl příznivý pro tábory „na zelené louce”, bez staveb s pevnými základy.

Oblast č. 2 – Veřejnost

V roce 2008 bude ČRDM využívat stávajících komunikačních prostředků s veřejností.

Významnou komunikační událostí bude desáté výročí Bambiriády, doprovázené také desátým výročím založení ČRDM.

Naskýtá se tak jedinečná příležitost dobře uchopitelné cílené kampaně, která může veřejnosti zprostředkovat základní cíle ČRDM a členských sdružení, ale i konkrétní témata. Pro rok 2008 plánujeme začít pracovat intenzivně s oblastí dětských práv (a povinností) a propojit s tímto společensky významným tématem i motiv Bambiriády. Dětská práva vnímáme v kontextu sdružení dětí a mládeže také s ohledem na vyváženost práv a povinností mezi dětmi a vedoucími v rámci vnitřní demokracie.

On-line zpravodajství Adam.cz a časopis Archa jsou určeny také pro zprávy z vaší činnosti. Nebojte se stát novinářem a podělit se s ostatními o radosti a zkušenosti z vaší dobrovolné práce s dětmi a mládeží.

Tradiční a známá akce ČRDM Bambiriáda vám může pomoct „být vidět” na veřejnosti. V roce 2008 se bude konat ve 13 krajích a 27 městech pod mottem: „Máš právo mít kamarády, tak nestůj a přidej se”.

Oblast č. 3 – Zahraničí

Pokud bude ČRDM na jaře přijata za člena Evropského fóra mládeže, bude se v oblasti zahraničních vztahů prohlubovat podíl na formování evropské politiky vůči mládeži. Bude to i příležitostí pro více výjezdů našich zástupců na semináře do zahraničí.

Zároveň bychom chtěli začít využívat sítě mezinárodních bilaterálních vztahů k tomu, abychom uskutečnili společné projekty s dalšími národními radami, např. v rámci Bambiriády.

Velkou výzvou, která leží před ČRDM, je zapojení do předsednictví České republiky v Evropské unii v roce 2009. Příprava aktivit v oblasti mládeže bude intenzivní a vyžádá si profesionální zázemí v Kanceláři ČRDM od září 2008.

Informace o zahraničních školeních, seminářích a novinkách můžete získat na zahraničních stránkách ČRDM www.adam.cz/zahranici.

V roce 2008 chceme přinést do ČR také zajímavá témata ze zahraničí a společně s Tandemem (Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže) budeme pořádat česko-německý seminář k výměně zkušeností z oblasti negativního působení médií na děti a možných výchovně-preventivních strategií.

Oblast č. 4 – Partneři

Již v letošním roce se profiluje Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR jako partner, který může ČRDM mnoho nabídnout, zejména v oblasti vzdělávání ve specifických tématech, definovaných na základě poptávky členských sdružení. Spolupráce se bude v roce 2008 zintenzivňovat také proto, že předpokládáme úzkou spolupráci ve velkém projektu na využití evropských prostředků z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Pokud bude projekt schválen, bude ČRDM hledat pro jeho realizaci regionální partnery a dopad projektu do oblasti vzdělávání pracovníků s mládeží tak bude opravdu celostátní.

Oblast č. 5 – Členská základna

V této oblasti bude pro rok 2008 velkým úkolem rozřešení otázky členství a struktury ČRDM zejména ve vztahu k menším organizacím, které nemají celostátní strukturu. Kromě toho by mělo dojít i k dalším dílčím úpravám stanov.

V souvislosti s tím se rozvíjí oboustranná spolupráce s krajskými radami dětí a mládeže, z nichž celkem šest je členem ČRDM.

Povedeme jednání o vstupu dalších celostátních sdružení dětí a mládeže, která jsou členy mezinárodních organizací zakotvených v Evropském fóru mládeže.

Krajské rady dětí a mládeže mohou čerpat svou sílu z členské symbiózy místních sdružení a organizačních článků celostátních sdružení (zejména na krajské úrovni).

Pokud vám schází platforma, jak komunikovat s ostatními sdruženími a společně dosahovat větších výsledků při podpoře dětí a mládeže ve vašem regionu, zapojte se formálním nebo neformálním způsobem do dění okolo krajské rady dětí a mládeže.

Oblast č. 6 – Servis

Poskytování informací a vzdělávacích možností pro členy ČRDM patří společně s pojištěním mezi ceněné aktivity ČRDM.

V roce 2008 chceme zintenzívnit vzdělávací servis pro členská sdružení podle průzkumu poptávky, který jsme provedli.

Ve spolupráci s členským sdružení ELSA ČR právě startujeme očekávaný projekt právního poradenství, který by měl projít zkušební fází a v roce 2008 již fungovat v plném režimu.

Naopak „zbavit” bychom se konečně měli starosti o síť v budově na Senovážném náměstí.

ČRDM v roce 2008 opět zajišťuje základní pojistnou ochranu (pojištění úrazové a pojištění odpovědnosti za škodu) jako v letošním roce. Finančně se nám daří větší část pojistného získávat ze státní dotace, čímž je tento servis maximálně přístupný pro dobrovolníky ze sdružení.

Nabídka plánovaných vzdělávacích a informačních aktivit pro rok 2008 bude průběžně zveřejňována.

Je několik možností, jak se o projektech a aktivitách ČRDM dozvědět více:

 1. pravidelný mailing, který dochází na ústředí sdružení,
 2. stránky www.crdm.cz, www.adam.cz a www.bambiriada.cz,
 3. časopis Archa,
 4. konzultace v Kanceláři ČRDM, např. telefonicky na 234 621 297 u jednotlivých projektových manažerů.

Plánované podprojekty se spolufinancováním MŠMT

 1. Archa
 2. Adam
 3. Bambiriáda
 4. Zázemí
 5. Semináře, školení a setkání
 6. Zahraničí
 7. Kampaně
 8. Metodické publikace
 9. Pojištění

Zpracovala: Michaela Přílepková, ředitelka Kanceláře ČRDM

Napsal: admin