Úrazové pojištění

Pojistná smlouva úrazová na rok 2005 a 2006

Pojistná smlouva č. 0202326385

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866, IČ 61859869, jejímž jménem jedná předseda představenstva Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. a člen představenstva Ing. Štefan Tillinger
(dále jen „pojistitel“)

a

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou
(dále jen „pojistník“)

uzavírají

SMLOUVU NA ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
pro členy pojistníka a další níže specifikované osoby

podle příslušných ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro soukromé pojištění osob (dále jen „VPP POS 2005/01“), Zvláštních pojistných podmínek pro úrazové pojištění (dále jen „ZPP U 2005/01“) a občanského zákoníku.

I. Rozsah pojištění

 1. Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde v době trvání pojištění při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojistník i sdružení, která jsou do pojištění zahrnuta a pro něž zadavatel smlouvu vyjednal (dále „pojištěná sdružení“), vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či obdobným dokumentem) nebo v souvislosti s ním. Jedná se zejména o úrazy, ke kterým dojde při:
  • veškerých akcích a schůzkách;
  • přípravě a při aktivní účasti na akcích v ČR nebo v zahraničí (kulturních, turistických, rekreačních a tělovýchovných);
  • krátkodobých brigádách organizovaných pojištěnými sdruženími;
  • společných cestách pořádaných pojištěnými sdruženími do místa činnosti dle předešlých bodů;
  • výkonu funkce jednotlivých funkcionářů.
 2. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění za úraz, k němuž došlo při akci, kterou nezajišťovalo pojištěné sdružení.
 3. Bude-li při šetření škodné události zjištěno, že již před touto škodnou událostí byl pojištěný stižen tělesnou nebo smyslovou vadou, je pojistitel oprávněn do budoucna vyloučit část těla pojištěného související s touto tělesnou nebo smyslovou vadou z pojistné ochrany.
  O tomto omezení bude písemně vyrozuměn pouze pojištěný.

II. Pojištěné osoby

 1. Pojištěnými jsou:
  1. členové pojištěných sdružení
  2. všichni ostatní účastníci akcí pořádaných pojistníkem nebo pojištěnými sdruženími (jde zejména o účastníky akcí pořádaných pro veřejnost)
 2. Odchylně od čl. 14 ZPP U 2005/01 se ujednává, že všechny výše definované osoby jsou pojistitelem považovány za osoby pojistitelné, a to bez ohledu na jejich zdravotní stav.

III. Doba trvání pojištění

Pojistná smlouva se sjednává na pojistnou dobu 1. 1. 2005 – 31. 12. 2006.

IV. Pojistné částky

Pro tuto pojistnou smlouvu jsou sjednány následující pojistné částky:

děti a mládež (do 18 let)
trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,001 % Kč 200 000
smrt úrazem Kč 100 000
denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) Kč 150

 

dospělé osoby
trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,001 % Kč 100 000
smrt úrazem Kč 100 000
denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 29. dne Kč 100

Odchylně od čl. 8 odst. 1, ZPP U 2005/01 se ujednává, že pojistné plnění se určí jako součin sjednané pojistné částky (denního odškodného) a počtu dní uvedeného v tabulce TDO, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Odchylně od čl. 8 odst. 4, ZPP U 2005/01 se ujednává, že v případě dospělých osob bude denní odškodné vypláceno od 29. dne léčení, tzn. v případě, že doba léčení uvedená v tabulce TDO bude kratší než 29 dní, nebude pojistné plnění v podobě denního odškodného vyplaceno.

 1. Pro trvalé následky úrazu bylo sjednáno progresivní plnění, které bude stanoveno následovně:
  Stupeň invalidity (SI): výpočet výše pojistného plnění:
  0,001 % – 30,00 % jednonásobek pojistné částky
  30,01 % – 80,00 % do 30% jednonásobek pojistné částky
  část převyšující 30,00 % SI bude násobena pětkrát
  80,01 % – 100,00 % do 30% jednonásobek částky plnění
  část převyšující 30,00 % SI bude násobena pětkrát
  část převyšující 80,00 % SI bude násobena šestkrát
 2. Ztráta zubu/zubů následkem úrazu a jizvy, které nezpůsobují omezení mechanického pohybu končetiny, se v souladu se ZPP U 2005/01 nepovažují za trvalé následky úrazu. Za ztrátu zubu/zubů a za jizvy bude poskytnuto plnění formou paušálních částek, jestliže budou splněny podmínky definované v tabulce TTNU, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy.
 3. Odchylně od čl. 5 odst. 4, ZPP U 2005/01 se ujednává: v případě natržení či ruptury Achillovy šlachy vyplatí pojistitel pojistné plnění, a to v paušální výši 2 000 Kč. Pojistné plnění ve výši 2 000 Kč může být u jedné Achillovy šlachy vyplaceno pouze jedenkrát.

V. Pojistné období, pojistné a jeho splatnost

 1. Pojistným obdobím, za které se platí pojistné je jeden rok.
 2. Pojistné činí 15 Kč ročně za jednu osobu. Pokud škodní kvóta za rok 2005 nepřesáhne 35 %, bude pojistné sníženo na 13 Kč za jednu osobu, a to s platností od 1. 1. 2006.
 3. Pojistník se zavazuje splatit pojistné dle aktuálního seznamu pojištěných sdružení a dle počtu pojištěných do 31. března pojistného období na č. účtu
  19-2216440-207/0100, variabilní symbol 0202326385, konstantní symbol 3558.

VI. Oprávnění k převzetí pojistného plnění

 1. Odchylně od ZPP U 2005/01 se ujednává: V případě, že pojistnou událostí je smrt pojištěného mladšího 18 let, bude pojistné plnění vyplaceno jeho zákonným zástupcům.
 2. V případě, že pojistnou událostí je smrt plnoletého pojištěného, bude pojistné plnění vyplaceno osobám uvedeným v čl. 16 ZPP U 2005/01.
 3. Právo na pojistné plnění z pojištění trvalých následků úrazu a denního odškodného za dobu nezbytného léčení má pojištěný, je-li pojištěným osoba mladší 18 let, pak zákonný zástupce pojištěného.

VII. Hlášení škodných událostí

 1. Škodnou událost za pojištěného oznámí pojistiteli příslušné pojištěné sdružení na tiskopisu pojistitele „Oznámení o úrazu“. Na něm příslušné pojištěné sdružení potvrdí, že zraněný byl v době úrazu pojištěným a že k úrazu došlo při činnosti, na kterou se vztahuje pojištění podle této smlouvy. Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn, opatřen razítkem pojištěného sdružení a podpisem statutárního zástupce pojištěného sdružení. Bez předložení těchto dokladů pojistitel neposkytne pojistné plnění.
 2. Hlášení škodné události musí být řádně doloženo lékařským potvrzením případně dalšími doklady, které si v souvislosti s šetřením pojistné události pojistitel vyžádá.
 3. Oznámení o úrazu a dokumenty potřebné k vyřízení pojistné události budou zasílány na adresu: Generali Pojišťovna a.s., Generální ředitelství, oddělení pojištění osob, Bělehradská 132, 120 84 Praha 2.
 4. Pojistitel má právo přezkoumat podklady týkající se škodné události a osvědčení o členství pojištěných.

VIII. Ochrana osobních údajů

Za účelem zajištění ochrany osobních údajů pojištěných podle zákona č. 101/2000 Sb. se pojistitel a pojistník dohodli na následující součinnosti, která bude realizována prostřednictvím pojistitele, pojistníka a jeho pojištěných sdružení:

 1. Pojistník zabezpečí, aby osoba uplatňující nárok na pojistné plnění, poskytla pojistiteli potřebné informace pro objasnění škodné události a posouzení, zda se jedná o pojistnou událost. V případě, že potřebné informace nebudou poskytnuty, není pojistitel povinen vyplatit z této události pojistné plnění;
 2. Pojistník poučí osoby uplatňující nárok na pojistné plnění o nutnosti informovat pojistitele o ošetřujících lékařích a zdravotnických zařízeních a o nutnosti zjišťovat od nich pojistitelem požadované zprávy a zabezpečí, aby pojištěný udělil pojistiteli výslovný písemný souhlas k nahlížení do zdravotnické dokumentace, aby se zavázal poskytnout pojistiteli veškeré informace shromážděné ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu, a aby pojištěný na základě výzvy pojistitele zprostil mlčenlivosti a zmocnil ošetřující lékaře a zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny a orgány správy sociálního zabezpečení k poskytnutí informací a dokladů ze zdravotnické dokumentace. Pojistník zabezpečí, aby pojištěný zmocnil pojistitele k vyžadování nutných informací o jeho zdravotním stavu od lékařů a zdravotnických zařízení, a to bez obsahového omezení. Dále pojistník zabezpečí, aby pojištěný bezodkladně zajistil veškeré informace o zdravotní péči, která mu byla poskytnuta lékaři a zdravotnickými zařízeními z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že potřebné souhlasy a zmocnění nebudou pojistiteli poskytnuty, není pojistitel povinen vyplatit z této události pojistné plnění;
 3. Pojistník zajistí, aby pojištěný udělil pojistiteli souhlas s tím, aby jejich osobní údaje (adresní a identifikační) a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2. Česká republika a jejími smluvními partnery splňujícími podmínky zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Pojistník prohlašuje, že bude ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. pojištěné informovat o jejich právech a povinnostech a o právech a povinnostech správce Generali Pojišťovna a.s., zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona. Pojistník se dále zavazuje seznámit pojištěné s obsahem pojistné smlouvy týkající se jejich pojištění.

Pojistitel prohlašuje, že je na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ze dne 3. 6. 2001, č.j.: 00005275/001/01/S registrován jako zpracovatel osobních údajů a dle rozhodnutí zmíněného úřadu ze dne 6. 6. 2001 č.j.: 229/OSZ je oprávněn poskytovat osobní údaje do zahraničí.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky, které nejsou touto Smlouvou výslovně řešeny se řídí ZPP U 2005/01 případně zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
 2. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými dodatky.
 3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ZPP U 2005/01 a VPP POS 2005/01.
 4. Obě strany se seznámily s obsahem této smlouvy a souhlasí s ním.
 5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení náleží pojistiteli a dvě pojistníkovi.
 6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dne 1. 1. 2005
V Praze dne 10. 1. 2005 V Praze dne 10. 1. 2005

Podpisy (Klikněte pro větší obrázek)

Napsal: admin