Valné shromáždění

Usnesení mimořádného 7. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 6. dubna 2000 v Praze

Valné shromáždění ČRDM

 1. bere na vědomí:
  1. informaci o účetní závěrce;
  2. informaci o jednání zástupců ČRDM se zástupci KSDM a EYF v Bruselu.

 2. schvaluje:
  1. schvaluje zprávu mandátové komise, která konstatovala, že je přítomno 22 oprávněných delegátů z 26 a že VS je usnášeníschopné v souladu se stanovami;
  2. nové členy ČRDM:
   M CENTRUM Tábor,
   Občanské sdružení ALTUS;
  3. nového mimořádného člena ČRDM:
   AVZO TECHSPORT KLUB ČR;
  4. návrh rozpočtu ČRDM na rok 2000, s připomínkami:
   1. rozpočet v kapitole Bambiriáda bude upraven podle skutečné výše získaných darů,
   2. v kapitole semináře bude příjem z účastnických poplatků 20 % z celkových nákladů.

 3. volí:
  1. členy pracovních komisí VS:
   • mandátovou a návrhovou ve složení: Zdeněk Pšenica, Viliam Dekan, Jiří Zajíc.

 4. potvrzuje jmenování nových členů představenstva ČRDM: Pavla Trantiny (Junák – svaz skautů a skautek ČR) a Lukáše Zrzavého (Salesiánské hnutí mládeže).

 5. ukládá:
  1. svolat schůzky komor členských sdružení;
   Zodpovídá: předseda ČRDM, výkonný ředitel
   Termín: do 30. 4.
  2. zajistit rozšíření informačního toku i pro nová členská sdružení;
   Zodpovídá: předseda ČRDM, výkonný ředitel
   Termín: ihned
  3. svolat „jarní” zasedání VS
   Zodpovídá: předseda ČRDM
   Termín: 10. 6. 2000

Usnesení bylo přijato 22 hlasy v 18:40 hodin.
Za správnost: Zdeněk Pšenica, v.r.

Napsal: admin