Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 35. Valného shromáždění ČRDM

Zápis a usnesení z 35. Valného shromáždění ČRDM
10. 11. 2011, Zborovská 11, Praha 5

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:11 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:11 vydáno 55 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 57 (16:40), dále na 58 (16:45), 59 (17:31). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné. VS ztratilo usnášeníschopnost v 17:44, kdy klesl počet mandátů na 40; dále pak na 37 (18:09).

Úvodem předseda ČRDM Aleš Sedláček poděkoval Krajskému úřadu Středočeského kraje za možnost bezplatného využití zasedací místnosti a Středočeské krajské organizaci Pionýra za zprostředkování této možnosti.

2. Volba mandátové komise

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.
Nominováni byli:

  • Vlastimil Jura (Český svaz chovatelů)
  • Miroslav Jungwirth (Pionýr)
  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

35/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Vlastimil Jura (Český svaz chovatelů)
Miroslav Jungwirth (Pionýr)
František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)

pro: 55, proti: 0, zdržel se: 0

3. Schválení programu 35. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

35/2
VS ČRDM schvaluje program 35. VS ČRDM.

pro: 55, proti: 0, zdržel se: 0

4. Informace představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Předseda předložil porovnání rozpočtu ČRDM v roce 2011 a předpokladu pro rok 2012.

Ondřej Šejtka představil elektronický systém registrace členských sdružení ČRDM (elektronické podávání prohlášení o prodloužení členství). Informace o systému a přihlašovací údaje budou sdružením rozeslána do konce týdne následujícího po týdnu, v němž se konalo VS. Jan Burda dal podnět k rozšíření databáze elektronické registrace o přehled členů krajských rad dětí a mládeže.

Dále O. Šejtka informoval o projektu ČRDM Stromy Anežky České, který se setkal s velkým zájmem sdružení i médií a poděkoval zástupcům krajských rad dětí a mládeže za pomoc s distribucí stromů v regionech. Jan Burda za krajské rady poděkoval O. Šejtkovi za práci na projektu.

Jan Husák přednesl aktuální zprávy z oblasti zahraniční činnosti ČRDM. ČRDM se stala plnoprávným členem platformy národních rad mládeže BBC+ v rámci Evropského fóra mládeže. ČRDM se bude rovněž snažit stát plnoprávným členem Evropského fóra mládeže, což bude po splnění podmínek umožněno nejdříve v roce 2012 po uplynutí dvouletého období kandidátského členství. J. Husák apeloval na přítomné, aby motivovali členy svých sdružení k většímu využívání možností účasti na akcích Evropského mládeže. Též informoval o snaze ČRDM rozběhnout v ČR program mládežnického delegáta OSN.

Předseda představil čerpání rozpočtu ČRDM na rok 2011. Informoval o rozhodnutí nevydat publikaci v rámci projektu Nás se to týka, aby mohlo být uhrazeno pojištění z důvodu velkého nárůstu počtu pojištěných sdružení a jejich členů v roce 2011 – v tomto ohledu bylo zažádáno o změnu účelu dotace z MŠMT. Dále představil možnosti řešení této situace, pokud by se opakovala v příštím roce. VS nevzneslo k čerpání rozpočtu na rok 2011 žádné námitky.

5. Přijetí nových členů

Ondřej Šejtka krátce představil Hnutí Žebřík. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 57, proti: 0, zdržel se: 0
35/3
VS ČRDM přijímá Hnutí Žebřík za člena ČRDM.

Předseda představil sdružení PermaLot a nechal hlasovat o přijetí.

pro: 36, proti: 0, zdržel se: 21
35/4
VS ČRDM přijímá sdružení PermaLot za člena ČRDM.

O. Šejtka informoval o sdružení Harmonic World o.s. Jan Burda dal protinávrh na nepřijetí Harmonic World a doporučení sdružení zažádat o členství v příslušné krajské radě.

pro: 44, proti: 0, zdržel se: 13
35/5
VS ČRDM nepřijímá Harmonic World o.s. za člena ČRDM a doporučuje jeho členství v Radě dětí a mládeže hlavního města Prahy.

Aleš Sedláček sdělil přítomným, že členské sdružení T.O.Lvíčata požádalo o zrušení svého členství v ČRDM od 1. 1. 2012.

6. Zpráva o hodnocení Strategie ČRDM pro léta 2006 až 2010

Předseda informoval o schůzkách skupiny pro hodnocení strategie. Dosud nebylo hodnocení dokončeno, takže ještě nebyl připraven návrh nové strategie ČRDM pro další období. Tento úkol byl přeložen na jarní VS spojené s Kongresem.

7. Návrh priorit ČRDM na rok 2012

Předseda okomentoval návrh krátkodobých priorit ČRDM na rok 2012.

35/6
VS ČRDM schvaluje krátkodobé priority ČRDM na rok 2012 podle předloženého materiálu, který je přílohou tohoto zápisu.

pro: 58, proti: 0, zdržel se: 0

8. Návrh rozpočtu na rok 2012

Předseda okomentoval návrh rozpočtu ČRDM na rok 2012.

35/7
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2012.

pro: 58, proti: 0, zdržel se: 0

9. Schválení výše členských příspěvků na rok 2012

35/8
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2012 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 58, proti: 0, zdržel se: 0

10. Zpráva Revizní komise

Člen RK Jindřich Červenka krátce informoval o pravidelných plánovaných schůzkách a činnosti komise. Revizní komise neshledala žádné závažné problémy v hospodaření ČRDM.

11. Usnesení k věcnému záměru novely zákona o dobrovolné službě

Aleš Sedláček informoval přítomné o vývoji situace v oblasti novely zákona a dobrovolné službě.

35/9
VS ČRDM schvaluje stanovisko k věcnému záměru novely zákona o dobrovolné službě podle předloženého materiálu, který je přílohou tohoto zápisu.

pro: 58, proti: 0, zdržel se: 0

12. Usnesení k závěrům Kecejme do toho

Jan Husák podrobně představil projekt Kecejme do toho – Strukturovaný dialog mládeže, jeho aktivity, dosavadní výstupy a aktuální témata. Dále apeloval na přítomné k většímu zapojení do projektu. VS vzalo závěry projektu Kecejme do toho na vědomí.

13. Informace o projektech sdružení, diskuse, různé

Miroslav Jungwirth prezentoval projekt slevových karet Euro

Ondřej Šejtka představil projekt 72 hodin – ruku na to, který bude realizován v říjnu 2012.

Jiří Let pohovořil o projektu sdružení Pionýr Umačkáni dětmi a finálních aktivitách, jež mají v jeho rámci do konce roku 2011 proběhnout.

Jan Cieslar informoval o aktuálním vývoji v oblasti zdanění hazardu a souvisejících možností financování sdružení. Informace doplnil Aleš Sedláček. Z následné diskuse vyplynulo, že většina přítomných podporuje původní vládní návrh zdanění hazardu, to jest přerozdělovaní výnosu „daně z hazardu“ prostřednictvím státu, potažmo obcí a tím omezení vlivu hazardních společností na přerozdělování.

14. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:34. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Vlastimil Jura (Český svaz chovatelů)
  • Miroslav Jungwirth (Pionýr)
  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Napsal: admin