Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 39. Valného shromáždění ČRDM

39. Valné shromáždění ČRDM, 21. 11. 2013, Újezd 26, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.45 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16.45 vydáno 57 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 60 (16.47), dále na 62 (17.03), 60 (18.15) a 55 (18.37). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise. Nominováni byli:

  • Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Miroslav Jungwirth (Pionýr)

39/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Miroslav Jungwirth (Pionýr)

pro: 57
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 39. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu s vypuštěním bodu „Zpráva revizní komise“ a vysvětlil, že poslední schůzka Revizní komise, která měla zprávu připravit, se ze zdravotních důvodů členů komise neuskutečnila. Zpráva Revizní komise má být připravena na jarní Valné shromáždění ČRDM.

39/2
VS ČRDM schvaluje program 39. VS ČRDM s vypuštěním bodu „Zpráva revizní komise“.

pro: 60
proti: 0
zdržel se: 0

4. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Ekonom ČRDM Oldřich Bystroň okomentoval přehled čerpání rozpočtu ČRDM v roce 2013. Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka zodpověděl dotaz zástupce Sdružení přátel Jaroslava Foglara týkající se čerpání v projektu přeshraniční spolupráce v rámci projektu 72 hodin.

Aleš Sedláček představil nový projekt ČRDM SAFE financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Do projektu se zapojí 14 členských organizací ČRDM a 6 organizací ze Zeleného kruhu, který je partnerskou organizací projektu.

Ondřej Šejtka informoval o proběhnutém druhém ročníku projektu 72 hodin, do něhož se zapojilo 18 000 dobrovolníků ve více než 300 projektech.

Aleš Sedláček obeznámil přítomné s plány ohledně Bambiriády 2014. Dále informoval o projektu „Vím, proč volím“ zaměřeném na podporu účasti mladých lidí ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. Projekt bude pokračovat i v příštím roce, kdy se uskuteční volby do Evropského parlamentu.

Člen představenstva Miroslav Jungwirth prezentoval shrnutí projektu Evropských karet mládeže EYCA v roce 2013 a možnosti pro členská sdružení v roce 2014.

Člen představenstva Tomáš Navrátil informoval o projektu Evropské dobrovolné služby, do kterého je ČRDM zapojena. Osobně se představil i bývalý dobrovolník Malte Range a současná dobrovolnice Magdalena Bieniak.

Aleš Sedláček poinformoval o aktuálně probíhajícím výběrovém řízení na pojišťovnu, která by od roku 2014 poskytovala ČRDM a sdružením pojištění.

Ondřej Šejtka vyzval přítomné, aby podali prohlášení o prodloužení členství na rok 2014 v obvyklém termínu do 10. prosince 2013.

Webmaster ČRDM Marek Krajči představil nové weby ČRDM: crdm.cz, en.crdm.cz (anglická verze webu), zahranici.crdm.cz (web o zahraničních aktivitách ČRDM – dříve www.adam.cz/zahranici) a pristav.crdm.cz (web Ceny ČRDM Přístav).

Aleš Sedláček informoval přítomné o dotačních plánech MŠMT v roce 2014. Dále představil internetové stránky noz.crdm.cz zabývající se novým Občanským zákoníkem, kde návštěvníci naleznou odpovědi na časté dotazy i sami mohou zadat dotaz, na který pak bude zodpovězeno.

5. Přijetí nových členů

Ondřej Šejtka informoval přítomné, že organizace Věda nás baví o.p.s. stáhla svou přihlášku do ČRDM. O jejím přijetí se tedy nehlasovalo.

Zástupce sdružení Česká debatní společnost, o.s. představil svou organizaci. Ke kandidatuře se vyjádřila Kateřina Švajcrová z Asociace debatních klubů a přednesla odmítavé stanovisko tohoto sdružení k přijetí České debatní společnosti, o.s. do ČRDM. Do diskuse se zapojila p. Stibralová z Mladých ochránců přírody a František Šereda ze sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 5
proti: 9
zdržel se: 46

39/3
VS ČRDM nepřijímá sdružení Česká debatní společnost, o.s. za člena ČRDM.

Ondřej Šejtka vysvětlil situaci kolem organizace Občanské sdružení Bobříkov. Vzhledem k nečinnosti Středočeské rady dětí a mládeže bylo doporučeno organizaci zažádat o členství v Radě dětí a mládeže hl. m. Prahy. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 54
zdržel se: 6

39/4
VS ČRDM nepřijímá Občanské sdružení Bobříkov za člena ČRDM.

6. Návrh priorit ČRDM na rok 2014

Předseda nejdřív přednesl vyhodnocení krátkodobých priorit ČRDM na rok 2013. Dále okomentoval návrh krátkodobých priorit ČRDM na rok 2014. K prioritám se vyjádřil Josef Výprachtický ze sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR a navrhl doplnit do priorit v Zákonodárné oblasti snahu o další řešení problematiky nemovitého majetku, který připadl sdružením po likvidaci Fondu dětí a mládeže. K prioritám ještě proběhne diskuse v Představenstvu ČRDM a bude předložen ke schválení jarnímu Valnému shromáždění ČRDM.

7. Návrh rozpočtu na rok 2014

Ekonom ČRDM okomentoval návrh rozpočtu ČRDM na rok 2014. Předseda nechal o návrhu hlasovat.

39/5
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2014.

pro: 60
proti: 0
zdržel se: 0

8. Schválení výše členských příspěvků na rok 2014

39/6
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2014 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 60
proti: 0
zdržel se: 0

9. Představení návrhu nových stanov ČRDM

Předseda představil a okomentoval návrh změn Stanov ČRDM. Tento návrh bude rozeslán členským sdružením k diskusi s tím, že se k němu sejde Komise pro stanovy a definitivní návrh změn bude předložen ke schválení na jarním Valném shromáždění ČRDM.

10. Informace o příštím volebním VS

Jarní Valné shromáždění ČRDM v roce 2014 bude volebním – bude na něm tedy volen Předseda ČRDM, který navrhne složení Představenstva ČRDM, o kterém pak bude Valné shromáždění hlasovat. Po 1. 1. 2014 půjde do členských sdružení výzva na hlášení kandidátů na Předsedu ČRDM, kteří by zároveň představili své návrhy na složení Představenstva.

11. Diskuze, různé

Předseda informoval o navrhovaných drobných změnách ve zdravotní vyhlášce. Dále přítomné pozval na tradiční Setkání ČRDM spojeného s udílením Ceny ČRDM Přístav, které se uskuteční v pátek 6. prosince 2013.

12. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18.54. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

Zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Ondřej Mánek (Folklorní sdružení ČR)
  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Miroslav Jungwirth (Pionýr)
Napsal: Marek Krajči