Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 53. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

53. Valné shromáždění ČRDM, 15. 4. 2021, Videokonference Google Meet

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 18:50 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 18:50 vydáno 69 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 68 (19:15) a dále postupně až na 62 (20:12). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předsedající vyzval zástupce organizací, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Dušan Pěchota (Pionýr, z. s.)
  • Josef Orgoník (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
  • Michal Janata (Junák – český skaut, z. s.)

53/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Dušan Pěchota (Pionýr, z. s.)
Josef Orgoník (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Michal Janata (Junák – český skaut, z. s.)

mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 68
proti: 0
zdržel se: 1

3. Schválení programu 53. VS ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

53/2
VS ČRDM schvaluje program 53. VS ČRDM.

mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 69
proti: 0
zdržel se: 0

4. Schvalování nových členů

Předsedající informoval, že k 31. 12. 2020 ukončila členství v ČRDM organizace BLESK a k 14. 4. 2021 ukončila členství v ČRDM organizace ZIP – Zábava Informace Poradenství a pomoc.

Předsedající informoval o prvním zájemci o členství v ČRDM – organizaci CIRQUEON, z. ú. Informace doplnila zástupkyně organizace Barbora Adolfová. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

53/3
VS ČRDM přijímá organizaci CIRQUEON, z. ú. za člena ČRDM.

mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 68
proti: 0
zdržel se: 1

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z. s. Informace doplnil zástupce organizace Matěj Zelinka. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

53/4
VS ČRDM přijímá organizaci Rada dětí a mládeže Pardubického kraje, z. s. za člena ČRDM.

mandátů přihlášených do hlasování: 68
pro: 68
proti: 0
zdržel se: 0

5. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Předseda Aleš Sedláček informoval o tom, že personální situace na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je ještě stále neustálená, což komplikuje vyjednávání. Dále informoval, že MŠMT bude od příští dotační výzvy na neinvestiční dotace vyžadovat, aby organizace měly v pořádku záznamy ve spolkovém rejstříku. Doplnil též informace o další finanční podpoře z MŠMT (investiční dotace, výzva Letní kempy 2021, Národní fond obnovy).

Aleš Sedláček informoval, že ČRDM se bude snažit o to, aby letní tábory fungovaly podobně jako v roce 2020. ČRDM se snažila nominovat Pavla Trantinu do Evropského hospodářského a sociálního výboru a Lee Loudu do Rady České televize. Bohužel se nominace nepovedlo prosadit. Stejně se zatím nepovedlo prosadit, aby vedoucí letních táborů byli v očkování postaveni na stejnou úroveň jako učitelé, nicméně personální situace na Ministerstvu zdravotnictví se zásadně obměnila a jakékoliv vyjednávání je velmi obtížné.

Ondřej Šejtka prezentoval výsledky projektu 72 hodin v roce 2020 a plány na rok 2021 (předpokládaný termín 14. – 17. 10. 2021).

Vlastimil Jura pozval přítomné a členy jejich organizací na vzdělávací kurzy, které ČRDM pořádá v rámci tzv. Vzdělávaček.

Aktivity Analytického centra ČRDM představil Jan Husák, zejména projekt Hodnoty mladých, jehož mediální výstupy zaznamenaly pozitivní odezvu, nebo interní průzkum mezi členy ČRDM k letním táborům.

Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči informoval o tom, že v roce 2020 nemohla proběhnout výměna mládeže ČR-Izrael a vyslání účastníků na mezinárodní kongres v Izraeli. Pro rok 2021 se v rozpočtu ČRDM s oběma akcemi počítá, nicméně jejich uskutečnění bude záviset na epidemické situaci.

Pavel Řehák představil novou připravovanou výměnu mládeže ČR-Etiopie.

Michaela Doležalová s Kristýnou Jelínkovou informovaly o novinkách v Evropském fóru mládeže, jehož je ČRDM členem: nové představenstvo; velký dotazník členských organizací; nadcházející Rada členů (COMEM), jež bude volit větší část členů Poradní rady pro mládež Rady Evropy. Též informovaly o přípravě výběru nového zástupce/zástupkyně do Evropského fóra mládeže a vyzvaly přítomné, aby informovali ve svých organizacích o možnosti zapojení mladých lidí do zahraniční komise ČRDM.

Ondřej Šejtka informoval o tom, že Cena Přístav byla v roce 2020 zrušena. V roce 2021 je možné opět nominovat fyzické či právnické osoby na toto ocenění za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná okomentovala změny v rozpočtu ČRDM na rok 2021 a též jeho čerpání ČRDM k 31. 3. 2021. Předsedající nechal hlasovat o upraveném rozpočtu na rok 2021.

53/5
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2021.

mandátů přihlášených do hlasování: 65
pro: 65
proti: 0
zdržel se: 0

Ondřej Šejtka podal informace o tom, že v dubnu 2021 začne proces výběru pojišťovny na období 2022–2025. Informace doplnila Eva Beránková, která přítomné též vyzvala, aby zkontrolovali, případně aktualizovali nebo doplnili údaje o svých organizacích ve spolkovém rejstříku.

6. Schvalování výroční a hospodářské zprávy za rok 2020

Předsedající nechal hlasovat o schválení výroční a hospodářské zprávy za rok 2020.

53/6
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2020.

mandátů přihlášených do hlasování: 63
pro: 63
proti: 0
zdržel se: 0

53/7
VS ČRDM schvaluje zprávu o hospodaření ČRDM za rok 2020.

mandátů přihlášených do hlasování: 63
pro: 63
proti: 0
zdržel se: 0

7. Diskuze, různé

Předsedající nechal hlasovat o usnesení potvrzujícím počet členů Kontrolní komise.

53/8
VS ČRDM bere na vědomí volbu Kontrolní komise ČRDM na 10. Kongresu ČRDM a potvrzuje počet členů kontrolní komise na 6 osob.

mandátů přihlášených do hlasování: 62
pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

Eva Beránková informovala o možnosti náhrady mzdy vedoucích na táborech.

8. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 20:17. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 15. dubna 2021; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Dušan Pěchota (Pionýr, z. s.)
  • Josef Orgoník (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
  • Michal Janata (Junák – český skaut, z. s.)
Napsal: Marek Krajči