Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 55. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

55. Valné shromáždění ČRDM, 21. 4. 2022, SMOSK, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:39 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:39 vydáno 62 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 63 (16:50), dále na 60 (18:09), na 59 (18:36), na 58 (18:52). V 19:05 klesl počet mandátů na 57, čímž VS ztratilo usnášeníschopnost, nicméně poté už žádné hlasování neprobíhalo. V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předsedající Aleš Sedláček vyzval zástupce organizací, aby nominovali členy do mandátové komise. Nominováni byli:

 • Lenka Fialková (Česká tábornická unie, z. s.)
 • Dušan Pěchota (Pionýr, z. s.)
 • Barbora Bartošová (Junák – český skaut, z. s.)

55/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Lenka Fialková (Česká tábornická unie, z. s.)
Dušan Pěchota (Pionýr, z. s.)
Barbora Bartošová (Junák – český skaut, z. s.)

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 55. VS ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

55/2
VS ČRDM schvaluje program 55. VS ČRDM.

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

4. Schvalování nových členů

Předsedající informoval o prvním zájemci o členství v ČRDM – organizaci Rada dětí a mládeže Středočeského kraje, z. s. Organizaci představil její zástupce Martin Paclík. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

55/3
VS ČRDM přijímá organizaci Rada dětí a mládeže Středočeského kraje, z. s. za člena ČRDM.

pro: 63
proti: 0
zdržel se: 0

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Statek, z. s. Spolek představila jeho zástupkyně. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

55/4
VS ČRDM přijímá organizaci Statek, z. s. za člena ČRDM.

pro: 56
proti: 0
zdržel se: 7

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Hlas Česka, z. s. Spolek představil jeho zástupce. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

55/5
VS ČRDM nepřijímá organizaci Hlas Česka, z. s. za člena ČRDM.

pro: 0
proti: 47
zdržel se: 16

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Živá škola Olomouc, z. s. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

55/6
VS ČRDM přijímá organizaci Živá škola Olomouc, z. s. za člena ČRDM.

pro: 58
proti: 0
zdržel se: 5

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Talnet, z. s. Spolek představil jeho zástupce Jakub Sochor. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

55/7
VS ČRDM přijímá organizaci Talnet, z. s. za člena ČRDM.

pro: 60
proti: 0
zdržel se: 3

5. Informace Představenstva ČRDM (ekonomika, projekty, legislativa)

Předseda ČRDM informoval o novinkách v oblasti legislativy a financí:

 • placené volno pro vedoucí na letní tábory
 • kontroly táborů ze strany živnostenských úřadů
 • registr skutečných majitelů
 • datové schránky
 • přerozdělování dotací z hlavních spolků na pobočné spolky
 • finanční podpora z MŠMT (neinvestiční dotace MŠMT – specifické aktivity; investiční dotace MŠMT)
 • výzva Adaptační skupiny Ukrajina
 • letní tábory × očkování × děti z Ukrajiny

V souvislosti s problematikou registru skutečných majitelů přijalo na návrh Jany Stibralové (Mladí ochránci přírody, z. s.) VS následující usnesení:

55/8
VS ČRDM ukládá předsedovi ČRDM, aby aktivně pracoval na zrušení povinnosti dokládání výpisů ze státem zřizovaných elektronických registrů vůči orgánům státní správy a samosprávám, ke kterým mají dané instituce přístup.

pro: 57
proti: 0
zdržel se: 2

Analytička ČRDM Nela Andresová představila výsledky šetření úrazovosti na akcích organizací dětí a mládeže zapojených do pojištění ČRDM. Prezentovala i výsledky statistického šetření o pořádání letních táborů.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná okomentovala návrh upraveného rozpočtu ČRDM na rok 2022 a jeho čerpání k 31. 3. 2022. Předsedající nechal hlasovat o upraveném rozpočtu na rok 2022.

55/9
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2022.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

Předsedající nechal hlasovat o schválení výroční a hospodářské zprávy za rok 2021.

55/10
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2021.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

55/11
VS ČRDM schvaluje zprávu o hospodaření ČRDM za rok 2021.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

Zaměstnankyně ČRDM Michaela Doležalová představila novinky v oblasti zahraničních aktivit ČRDM. Zaměstnankyně ČRDM Zuzana Wildová informovala o zapojení ČRDM do českého předsednictví v Radě Evropské unie. Michaela Doležalová doplnila informace o zapojení ČRDM do Evropského roku mládeže.

Ředitel Kanceláře ČRDM pozval přítomné na předávání Ceny ČRDM Přístav dne 26. 5. 2022 a informoval o termínu akce 72 hodin (13.–16. 10. 2022).

O vzdělávacích aktivitách ČRDM a souvisejících novinkách informoval pracovník projektu Vzdělávačky ČRDM Vlastimil Jura ml.

Ondřej Šejtka představil novinky v Pojištění ČRDM v souvislosti s novými smlouvami, které platí na roky 2022–2025.

6. Personální změny v Představenstvu ČRDM

Předsedající informoval o personálních změnách v Představenstvu ČRDM. Organizace Pionýr, z. s. nominovala Pavlu Pokornou na členku Představenstva ČRDM. Předseda ČRDM navrhl její jmenování do této funkce.

55/12
VS ČRDM přijímá návrh předsedy ČRDM a jmenuje Pavlu Pokornou členkou Představenstva ČRDM.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

7. Zpráva kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesla její členka Jana Stibralová. Kontrolní komise neshledala žádné problémy v kontrolovaných oblastech.

8. Diskuze, různé

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

9. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19:13. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 21. dubna 2022; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

 • Lenka Fialková (Česká tábornická unie, z. s.)
 • Dušan Pěchota (Pionýr, z. s.)
 • Barbora Bartošová (Junák – český skaut, z. s.)
Napsal: Marek Krajči