Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 57. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

57. Valné shromáždění ČRDM, 27. 4. 2023, SMOSK, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 15:09 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 15:09 vydáno 70 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 71 (15:26), dále zpět na 70 (17:10). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předsedající Aleš Sedláček vyzval zástupce organizací, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

 • Michal Truhlář (Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s.)
 • Lucie Šulcová (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Tereza Urbancová (Česká tábornická unie, z.s.)

57/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Michal Truhlář (Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s.)
Lucie Šulcová (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Tereza Urbancová (Česká tábornická unie, z.s.)

pro: 70
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schvalování programu 57. VS ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

57/2
VS ČRDM schvaluje program 57. VS ČRDM.

pro: 70
proti: 0
zdržel se: 0

4. Schvalování nových členů

Předsedající informoval o prvním zájemci o členství v ČRDM – organizaci Občanský spolek táborníků Apolena. Organizaci představil její zástupce. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

57/3
VS ČRDM přijímá organizaci Občanský spolek táborníků Apolena za člena ČRDM.

pro: 70
proti: 0
zdržel se: 0

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Spolek Medvědí tlapy. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

57/4
VS ČRDM přijímá organizaci Spolek Medvědí tlapy za člena ČRDM.

pro: 70
proti: 0
zdržel se: 0

5. Informace Představenstva ČRDM (ekonomika, projekty, legislativa)

Předseda ČRDM informoval o novinkách v oblasti legislativy a financí:

 • Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která má vyřešit problematiku přeposílání dotačních prostředků do pobočných spolků a členských organizací svazů.
 • Registr sexuálních deliktů při práci s dětmi a mládeží.
 • Problematika vypouštění odpadních vod na táborech.
 • Šablony pro NNO 2024 se připravují; organizace můžou ČRDM posílat podněty do konce května 2023.
 • Odbor pro mládež MŠMT – bylo znovu vyhlášeno výběrové řízení na ředitele/ředitelku odboru.

Informace doplnil ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka.

Dále ekonomka ČRDM okomentovala návrh upraveného rozpočtu ČRDM na rok 2023 a jeho čerpání k 31. 3. 2023. Předsedající nechal hlasovat o upraveném rozpočtu na rok 2023.

57/6
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2023.

pro: 71
proti: 0
zdržel se: 0

Analytička ČRDM Nela Andresová představila výsledky šetření úrazovosti na akcích organizací dětí a mládeže zapojených do pojištění ČRDM v roce 2022. Dále prezentovala průzkum o letních táborech v roce 2022 a jeho výsledky.

Ondřej Šejtka informoval o projektu Darujeme kroužky dětem, který slouží na podporu volnočasových aktivit pro české rodiny ve finanční tísni a pro ukrajinské rodiny. Doposud bylo podpořeno více než 1700 dětí. Projekt byl spuštěn v listopadu 2022 a je financovaný soukromými nadacemi. Plánujeme v něm pokračovat i v dalším školním roce.

Místopředseda ČRDM Michal Tarant informoval o účasti ČRDM v projektu Partnerství 2030+ (snaha organizací spolupracovat na zlepšování učení dětí a snižování nerovností ve vzdělávání). Aktuálně je možné připomínkovat jeden z výstupů – Návrh na posílení systému vedení a podpory mateřských a základních škol v ČR – v rámci interní diskuze, o níž budou členské organizace včas informovány. Finální verze textu by měla být podrobena veřejné konzultaci na podzim 2023.

Dále informoval o otevření fondu Dobrý skutek Skautské nadace Jaroslava Foglara. Jedná se o podporu drobných projektů výchovy k dobrým skutkům.

Michal Tarant též přidal informaci o možném výhledu podpory v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji z operačního programu Spravedlivá transformace.

Ředitel Kanceláře ČRDM pozval přítomné na oslavu 25 let ČRDM a předávání Ceny ČRDM Přístav dne 7. 6. 2023 v Praze. Dále informoval o termínu akce 72 hodin (12.–15. 10. 2023). Tento ročník bude zaměřen na vzdělávání k ochraně přírody. Proběhne i tradiční distribuce stromů, keřů, zeleně.

V rámci projektu EYCA aktuálně ČRDM hledá pracovníka na 0,5 úvazku na administrativní činnost spojenou s agendou vydávání karet.

O vzdělávacích aktivitách ČRDM a souvisejících novinkách v rámci projektu Vzdělávačky ČRDM informoval Vlastimil Jura ml.

O novinkách v oblasti zahraniční spolupráce a projektů informoval zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči.

Předsedající nechal hlasovat o schválení Výroční zprávy za rok 2022.

57/7
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2022.

pro: 70
proti: 0
zdržel se: 1

Analytička ČRDM Nela Andresová prezentovala průzkum o letních táborech v roce 2022 a jeho výsledky a poděkovala organizacím za spolupráci na sběru dat.

Pracovnice sekretariátu ČRDM Eva Beránková informovala o tom, že pravidelně probíhá kontrola údajů zveřejněných ve spolkovém rejstříku. Organizace, které nemají v pořádku zápis ve spolkovém rejstříku, nejsou pojištěné. Ne všechny členské organizace mají zápis v rejstříku v pořádku, situace se však pomalu zlepšuje.

7. Zpráva kontrolní komise

Zprávu o činnosti kontrolní komise přednesla její předsedkyně Jana Stibralová. Kontrolní komise neshledala žádné problémy v kontrolovaných oblastech a dala ČRDM svá doporučení. Dne 17. 4. 2023 došlo ke změně ve vedení Kontrolní komise, předsedkyní byla zvolena Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.) a místopředsedou Josef Valter (DĚTI BEZ HRANIC – táborový spolek).

8. Diskuze, různé

Jana Stibralová a Ondřej Šejtka informovali o tom, že ČRDM v přízemí budovy na Senovážném náměstí 24, Praha 1, zprovoznila konferenční místnost s názvem SENNO, která bude k využití i pro členské organizace ČRDM a jejich akce.

Martin Paclík informoval o tom, že na Pražském hradě se 10. 6. 2023 bude konat Den dětí a je zájem, aby tam své aktivity prezentovaly i organizace dětí a mládeže. Po doladění technických detailů budeme členské organizace informovat o možnostech jejich účasti.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček informoval o problémech v členské organizaci ČRDM Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě, z.s.

Michal Truhlář pozval přítomné na CVVZ v Pohořelicích, která se bude konat v termínu 10.–12. 11. 2023.

Aleš Sedláček dále informoval, že příští Valné shromáždění ČRDM na podzim 2023 bude volební a vyzval přítomné k navrhování kandidátů.

9.      Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:28. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 27. dubna 2023; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

 • Michal Truhlář (Jihomoravská rada dětí a mládeže, z.s.)
 • Lucie Šulcová (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Tereza Urbancová (Česká tábornická unie, z.s.)
Napsal: Marek Krajči