Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 40. Valného shromáždění ČRDM

40. Valné shromáždění ČRDM, 10. 4. 2014, zasedací místnosti č. 254 SMOSK,
Senovážné nám. 23, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:20 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:20 vydáno 64 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 63 (18:24). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise. Nominováni byli:

  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Zuzana Daňhelková (Pionýr, z.s.)
  • Martin Pejša (Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League)

40/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Zuzana Daňhelková (Pionýr, z.s.)
Martin Pejša (Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League)

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 40. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

40/2
VS ČRDM schvaluje program 40. VS ČRDM.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Pro zlepšení světa o.p.s. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 59
zdržel se: 5

40/3
VS ČRDM nepřijímá organizaci Pro zlepšení světa o.p.s. za člena ČRDM.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

40/4
VS ČRDM přijímá organizaci ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. za člena ČRDM.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Česká debatní společnost, o.s. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 45
proti: 2
zdržel se: 17

40/5
VS ČRDM přijímá organizaci Česká debatní společnost, o.s. za člena ČRDM.

5. Závěrečné informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Ekonom ČRDM Oldřich Bystroň okomentoval hospodářskou zprávu za rok 2013. Dále informoval o proběhlém auditu účetnictví ČRDM, který dopadl bez výhrad.

Člen Představenstva ČRDM Miroslav Jungwirth stručně informoval o aktuálním vývoji v projektu slevových karet Evropské karty mládeže EYCA. Dále informoval o nových slevách, které se v rámci projektu ČRDM povedlo vyjednat i díky spolupráci s krajskými radami, o novém cestovním pojištění a rovněž o využívání karet ve sdruženích jako členských karet.

Ondřej Šejtka sdělil, že projekt 72 hodin se bude konat i v roce 2014 a vyzval přítomné k většímu zapojení jejich sdružení do projektu. Dále informoval o novém projektu vzpomínkových geocachingových schránek Sametky, který má upozornit na 25. výročí Sametové revoluce; přítomné vyzval k zapojení do projektu.

Aleš Sedláček informoval o tom, že Bambiriáda proběhne v roce 2014 v podobném rozsahu jako v předešlém roce.

Zuzana Vaněčková představila činnost ČRDM v rámci její zahraniční komise, zejména připravovanou akci European Youth Event, která se bude konat začátkem května ve Štrasburku a do které se ČRDM zapojí. Dále informovala o setkání skupiny národních rad mládeže BBC+, které se uskuteční v dubnu 2014 v Praze.

Ondřej Šejtka informoval o nové pojistné smlouvě na úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Dále zdůraznil, že připojit se k pojištění, případně dopojistit další dobrovolníky je nyní možné kdykoliv během roku a informoval i o dalších vylepšeních a změnách v pojištění.

Předseda Asociace turistických oddílů mládeže ČR Tomáš Novotný informoval o aktivitách pracovní skupiny ČRDM Stát, zejména o návštěvě ministra školství, mládeže a tělovýchovy a jeho náměstků.

Josef Výprachtický (starosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR) navrhl, aby VS uložilo představenstvu důrazně postupovat ve věci poplatků za zápis do rejstříku NNO, čímž by představenstvo získalo silnější mandát při řešení této otázky. Dále informoval o změnách v podmínkách využívání nemovitého majetku získaného organizacemi při likvidaci Fondu dětí a mládeže.

Aleš Sedláček informoval o aktuálním vývoji v oblasti legislativy týkající se organizací pracujících s mládeží (zákon o statutu veřejné prospěšnosti, zákon o dětských skupinách). Dále přednesl závěrečné informace o činnosti představenstva ČRDM.

40/6
VS ČRDM ukládá Představenstvu ČRDM, aby postupovalo důrazně ve věci snížení poplatku za zápisy do veřejného rejstříku NNO.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

6. Návrh priorit ČRDM na rok 2014

Předseda ČRDM představil návrh krátkodobé priority ČRDM na rok 2014.

40/7
VS ČRDM schvaluje krátkodobé priority ČRDM na rok 2014.

pro: 60
proti: 0
zdržel se: 1

7. Schválení výroční a hospodářské zprávy za rok 2013

40/8
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2013.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

40/9
VS ČRDM schvaluje hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2013.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

8. Schválení upraveného rozpočtu 2014

Ekonom ČRDM okomentoval návrh upraveného rozpočtu ČRDM na rok 2014; další informace doplnil Ondřej Šejtka.

40/10
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2014.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

9. Diskuse a hlasování o návrhu změny stanov

Valné shromáždění projednalo návrh změny stanov předložený Představenstvem ČRDM. Návrh změn okomentoval Aleš Sedláček. Následně VS hlasovalo o přijetí návrhu na změnu stanov, který předložilo Představenstvo ČRDM a projednalo VS na této schůzi.

40/11
VS ČRDM přijalo změnu stanov dle návrhu představenstva a projednání na zasedání VS. Přijatá změna stanov je Přílohou č. 2 tohoto zápisu.

pro: 63
proti: 0
zdržel se: 0

40/12
VS ČRDM pověřuje Předsedu ČRDM k provedení jazykové korektury a vydání Stanov ČRDM.

pro: 63
proti: 0
zdržel se: 0

10.  Zpráva revizní komise

Členka Revizní komise Marie Světničková přednesla zprávu RK vypracovanou jejím předsedou Josefem Valterem a informující o pravidelných plánovaných schůzkách, činnosti a nálezech komise. Revizní komise neshledala žádné závažné pochybení v hospodaření ČRDM. VS vzalo zprávu na vědomí.

11.  Volba předsedy ČRDM

Aleš Sedláček přítomné informoval o proceduře volby předsedy ČRDM a jmenování představenstva ČRDM. Následovalo představení kandidáta volby do funkce předsedy ČRDM.

Kandidát 1: Aleš Sedláček

Kandidát prohlásil, že souhlasí se svou kandidaturou do funkce předsedy ČRDM a s uvedením svých osobních údajů do tohoto zápisu, dále prohlásil, že je ve smyslu ustanovení § 153 – 155 zákona č. 89/2012 Sb. způsobilý vykonávat funkci předsedy ČRDM.

Následně byla provedena volba předsedy ČRDM tajně pomocí hlasovacích lístků.

VS hlasovalo o volbě předsedy ČRDM takto:

Kandidát 1
pro: 63
proti: 0
zdržel se: 0
neplatných hlasovacích lístků: 0

40/13
Předsedou ČRDM byl zvolen Aleš Sedláček.

Nově zvolený předseda prohlásil, že ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 304/2012 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob souhlasí se zápisem svých osobních údajů do spolkového rejstříku.

12.  Jmenování Představenstva ČRDM

Návrh nově zvoleného předsedy na složení Představenstva ČRDM:

1. místopředseda: Jan Cieslar
místopředseda: Ondřej Šejtka
člen: Zuzana Vaněčková
člen: Ondřej Chobot
člen: Michaela Humlová
člen: Martin Paclík
člen: Jan Burda
člen: Jan Husák
člen: Miroslav Jungwirth
člen: Vlastimil Jura

Všichni navržení následně prohlásili, že souhlasí se svým jmenováním do Představenstva ČRDM i s uvedením svých osobních údajů do tohoto zápisu. Navržený 1. místopředseda a místopředseda dále prohlásili, že jsou ve smyslu ustanovení § 153 – 155 zákona č. 89/2012 Sb. způsobilí vykonávat funkci, do níž jsou navrženi na jmenování.

VS hlasovalo o přijetí návrhu předsedy ČRDM na složení Představenstva ČRDM:

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 1

40/14
VS přijalo návrh předsedy ČRDM na složení Představenstva ČRDM a jmenuje tímto představenstvo ČRDM v tomto složení:
1. místopředseda: Jan Cieslar
místopředseda: Ondřej Šejtka
člen: Zuzana Vaněčková
člen: Ondřej Chobot
člen: Michaela Humlová
člen: Martin Paclík
člen: Jan Burda
člen: Jan Husák
člen: Miroslav Jungwirth
člen: Vlastimil Jura

1. místopředseda a místopředseda následně prohlásili, že ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 304/2012 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob souhlasí se zápisem svých osobních údajů do spolkového rejstříku.

13.  Diskuse

Do diskuse nebyl přihlášen žádný diskusní příspěvek.

14.  Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19:10. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 10. dubna 2014; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • František Šereda (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Zuzana Daňhelková (Pionýr, z.s.)
  • Martin Pejša (Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League)

Ověřené podpisy:

  • Aleš Sedláček, předseda ČRDM
  • Jan Cieslar, 1. místopředseda ČRDM
  • Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM
  • Marek Krajči, zapisovatel
Napsal: Marek Krajči