Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 41. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

41. Valné shromáždění ČRDM, 20. 11. 2014, zasedací místnost Kočka s.r.o.,
Senovážné nám. 5, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.44 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:44 vydáno 52 mandátů, což nepostačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Náhradní VS začalo v souladu se Stanovami ČRDM o hodinu později, tedy v 17:44. Náhradní VS je usnášeníschopné v jakémkoli počtu přítomných členů VS. Počet vydaných mandátů v době zahájení náhradního VS činil 53, dále se změnil na 52 (17:59), 50 (18:44), 46 (18:47) a 44 (19:27). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Petra Vlčková (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Vendula Nejedlá (Pionýr, z.s.)
  • Miroslav Jungwirth (Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy)

41/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Petra Vlčková (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
Vendula Nejedlá (Pionýr, z.s.)
Miroslav Jungwirth (Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy)

pro: 53
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 41. VS ČRDM

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu se změnou – přesunutí bodu „Přijetí nových členů“ za bod č. 3 „Schválení programu 41. VS ČRDM“.

41/2
VS ČRDM schvaluje program 41. VS ČRDM se změnou – přesunutí bodu „Přijetí nových členů“ za bod č. 3 „Schválení programu 41. VS ČRDM“.

pro: 53
proti: 0
zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Zástupkyně spolku Česká asociace studentů psychologie, z.s. představila svou organizaci. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 50
proti: 0
zdržel se: 3

41/3
VS ČRDM přijímá organizaci Česká asociace studentů psychologie, z.s. za člena ČRDM.

Zástupkyně organizace The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. představila svou organizaci. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 50
proti: 0
zdržel se: 3

41/4
VS ČRDM přijímá organizaci The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s. za člena ČRDM.

5. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Člen představenstva Miroslav Jungwirth představil novinky v projektu Karet mládeže EYCA, zejména spolupráci s ČD (slevy na jízdném pro všechny členy členských organizací ČRDM a krajských rad).

Ondřej Šejtka informoval o projektu 72 hodin, kterého třetí ročník proběhl v říjnu 2014. Opětovně došlo k navýšení počtu zapojených dobrovolníků, zlepšilo se i mediální pokrytí akce. Přítomné vyzval k většímu zapojení jejich organizací do projektu v příštím roce.

Ondřej Šejtka dále představil projekt Sametky, což je geocachingová hra s hledáním schránek s příběhy z období komunismu a Sametové revoluce. O projekt je velký zájem a jsou na něj pozitivní ohlasy. Informoval, že v projektu by ČRDM ráda pokračovala i v roce 2015.

Aleš Sedláček informoval o probíhajícím projektu SAFE (financovaném z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost), v rámci něhož se v organizacích testuje metodika oceňování hodnoty dobrovolné práce s dětmi a mládeží. V budoucnosti by takovéto oceňování mohlo být využito při spolufinancování ke grantům.

Aleš Sedláček dále informoval o Bambiriádě, která v roce 2014 proběhla v 15 městech v ČR. Pro rok 2015 se rozhodlo představenstvo Bambiriádu nepořádat. Na diskusi o této otázce byl v programu VS vyhrazen samostatný bod č. 9.

Ondřej Šejtka představil změny v pojištění. Od začátku roku 2014 jsou platné nové pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a. s. Ze statistiky využívání pojištění do konce září 2014 je zřejmé, že výrazně klesl počet hlášených pojistných událostí (bylo nahlášeno méně úrazů). Termín přihlášení se k pojistce na rok 2015 bude změněn na pozdější – upřesněn bude v jedné z nejbližších e-mailových rozesílek členským organizacím ČRDM.

Aleš Sedláček stručně představil činnost pracovní skupiny Stát v roce 2014 (např. úspěšná jednání o navýšení prostředků MŠMT na podporu oblasti práce s dětmi a mládeží, zákon o dětských skupinách).

Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči informoval o proběhlé prezentaci saských organizací nabízejících ubytování pro dětské a mládežnické skupiny. V návaznosti na oboustranně projevený zájem se během roku 2015 má uskutečnit studijní cesta po saských ubytovacích zařízeních – zájemci o účast z českých organizací se můžou hlásit Kanceláři ČRDM. Dále bude možnost prezentovat ubytovací kapacity českých organizací na setkání členských organizací Saského kruhu mládeže dne 26. 3. 2015 – zájemci ať se rovněž přihlásí Kanceláři ČRDM.

Aleš Sedláček pozval přítomné na „Setkání 2014“ a předávání Ceny ČRDM Přístav které proběhne v Barokním refektáří v Jilské ulici v Praze dne 5. 12. 2014.

6. Návrh rozpočtu na rok 2015

Ekonom ČRDM okomentoval návrh rozpočtu ČRDM na rok 2015. Informace upřesnili Ondřej Šejtka, Miroslav Jungwirth a Aleš Sedláček. Předseda nechal o návrhu hlasovat.

41/5
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2015.

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 0

7. Návrh priorit ČRDM na rok 2015

Předseda přednesl vyhodnocení krátkodobých priorit ČRDM za rok 2014. Dále představil návrh krátkodobých priorit ČRDM na rok 2015.

41/6
VS ČRDM schvaluje krátkodobé priority ČRDM na rok 2015.

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 0

8. Schválení výše členských příspěvků na rok 2015

41/7

VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2015 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 0

9. Diskuze k Bambiriádě

Aleš Sedláček informoval o rozhodnutí představenstva nepořádat Bambiriádu v roce 2015, zejména z důvodu, že dosavadní formát Bambiriády už neplní všechny požadované cíle, přičemž se nedařilo ho vhodně inovovat a dále z důvodu, že se nepovedlo nalézt generálního partnera a bylo by tedy problematické zajistit financování akce. Představenstvo se též rozhodlo neposkytnout značku Bambiriáda pořadatelům v městech, kteří by měli zájem o pořádání takové akce i v dalším roce.

Josef Výprachtický (starosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR) vyslovil za svou organizaci podporu rozhodnutí Představenstva ČRDM. Ondřej Chobot (Česká tábornická unie) podpořil rozhodnutí představenstva zejména z důvodu nevhodnosti květnového termínu akce pro jeho organizaci.

Petr Novák (Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – RADAMBUK) informoval o zvyšujícím se zájmu organizací z Jihočeského kraje o prezentaci na Bambiriádě (členů i nečlenů ČRDM). Dále informoval, že RADAMBUK společně s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje iniciuje schůzku pořadatelských měst z roku 2014, kde by se diskutoval postup pro rok 2015.

Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody) zpochybnila vhodnost možného termínu akce v září z důvodu potíží zajistit organizaci akce během prázdninových měsíců.

Zástupkyně (Asociace turistických oddílů mládeže ČR) přednesla odmítavý názor své organizace k rozhodnutí představenstva ohledně Bambiriády v roce 2015.

Zástupce Ligy lesní moudrosti a zástupkyně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska podpořili za své organizace rozhodnutí představenstva.

Dále proběhla diskuze o tom, zda poskytnout značku Bambiriáda pro rok 2015 pořadatelům, kteří by měli zájem podobnou akci organizovat. V této souvislosti proběhlo orientační hlasování (32 hlasů pro neposkytnutí značky, 7 hlasů pro poskytnutí značky). Následně přijalo VS usnesení.

41/8
VS ČRDM schvaluje postup Představenstva ČRDM ve věci rozhodnutí neposkytnout značku Bambiriáda v roce 2015 pořadatelům, kteří by měli zájem podobnou akci v roce 2015 organizovat.

pro: 38
proti: 5
zdržel se: 3

10. Zpráva revizní komise

Aleš Sedláček přečetl přítomným zprávu Revizní komise. Revizní komise neshledala žádná pochybení v hospodaření ani fungování ČRDM.

11. Diskuze, různé

Martina Heryšerová představila činnost skupiny ČRDM pro inkluzi.

12. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 19:28. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 20. listopadu 2014; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Petra Vlčková (Junák – svaz skautů a skautek ČR)
  • Vendula Nejedlá (Pionýr, z.s.)
  • Miroslav Jungwirth (Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy)
Napsal: Marek Krajči