Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 44. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

44. Valné shromáždění ČRDM, 21. 4. 2016
SMOSK K-centrum, Senovážné náměstí 23, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.40 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:40 vydáno 59 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet vydaných mandátů se změnil na 60 (16:42) a 59 (17:44). V celém svém průběhu bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise. Nominováni byli:

  • Vojtěch Rálek (YMCA)
  • Karolína Musilová (Česká tábornická unie)
  • Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)

44/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Vojtěch Rálek (YMCA)
Karolína Musilová (Česká tábornická unie)
Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 44. VS ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

44/2
VS ČRDM schvaluje program 44. VS ČRDM.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Zástupce organizace Mladí občané, z.s. Václav Kříž představil svou organizaci. Nominaci okomentovala členka představenstva ČRDM Zuzana Vaněčková a předseda ČRDM Aleš Sedláček. Václav Kříž posléze zodpověděl dotazy z pléna a blíže představil projekty, kterým se organizace věnuje. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 57
proti: 0
zdržel se: 3

44/3
VS ČRDM přijímá organizaci Mladí občané, z.s. za člena ČRDM.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka představil organizaci Malování kreslení, z.s. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 57
zdržel se: 3

44/4
VS ČRDM nepřijímá organizaci Malování kreslení, z.s. za člena ČRDM.

Místopředseda ČRDM představil organizaci Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 45
zdržel se: 15

44/5
VS ČRDM nepřijímá organizaci Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. za člena ČRDM.

Místopředseda ČRDM představil organizaci Tušení, z.s. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 41
zdržel se: 19

44/6
VS ČRDM nepřijímá organizaci Tušení, z.s. za člena ČRDM.

5. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Tomáš Hurt (Asociace TOM) představili novinky v programu ESO (Ekonomická správa oddílu) a předvedl praktickou ukázku možností softwaru, vhodného pro vedení administrativní a účetní agendy oddílů. Program je pro oddíly dostupný online za výhodnou cenu. Zájemci se můžou obrátit na Tomáše Hurta na adrese tomas.hurt@crdm.cz.

Ondřej Šejtka informoval přítomné o novinkách v projektu 72 hodin v roce 2016.

Zuzana Vaněčková informovala přítomné o snaze obnovit činnost zahraniční komise ČRDM, aby se tak zvýšilo zapojení mladých lidí ze členských organizací ČRDM do mezinárodních aktivit a dění na evropské úrovni. Schůzka zahraniční komise se uskuteční 5. 5. 2016.

Člen představenstva ČRDM Jan Husák doplnil informace o zahraničních aktivitách a informoval o zastoupení ČRDM v Radě Evropy prostřednictvím jeho osoby. Dále představil novinky v oblasti česko-německé spolupráce v oblasti mládeže.

Jan Husák informoval přítomné o aktuálním dění v rámci strukturovaného dialogu s mládeží. Mezi jeho priority momentálně patří inkluze – zapojovaní co nejširšího spektra mladých lidí do aktivního života.

Ondřej Šejtka prezentoval statistické údaje využití pojištění, stejně jako analýzu úrazovosti.

Dále informoval o spolupráci s ČD a možností využití slevy na jízdném pro členské organizace ČRDM.

Aleš Sedláček informoval o aktuálních tématech, kterými se ČRDM zabývá v legislativní oblasti. Informace doplnila Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody).

Ondřej Šejtka informoval o plánovaném rozšíření možností internetové mapy Kamchodit.cz o přidávání krátkodobých akcí. Dále představil připravovanou online poradnu ČRDM, která naváže na portál o novém občanském zákoníku a rozšíří ho o další témata.

Ondřej Šejtka představil novou ekonomku ČRDM, Zuzanu Popkovou. Ekonomka okomentovala aktuální čerpání rozpočtu ČRDM za rok 2016.

6. Schválení výroční a hospodářské zprávy za rok 2015

Jana Stibralová navrhla dvě změny ve výroční zprávě ČRDM za rok 2015: seřadit seznam členských organizací podle abecedy a opravit jednotky v části Přehled financování projektů ČRDM.

44/7
VS ČRDM schvaluje výroční zprávu za rok 2015 se zapracováním navržených změn.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

Ekonomka ČRDM stručně okomentovala návrh hospodářské zprávy ČRDM za rok 2015.

44/8
VS ČRDM schvaluje hospodářskou zprávu za rok 2015.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

7. Schválení upraveného rozpočtu 2016

Ekonomka ČRDM okomentovala upravený návrh rozpočtu ČRDM na rok 2016.

44/9
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2016.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

8. Zpráva kontrolní komise

Aleš Sedláček přečetl zprávu Kontrolní komise ČRDM vypracovanou jejím předsedou Mgr. Josefem Valterem, který se nemohl na Valné shromáždění ČRDM dostavit.

9. Diskuze, různé

Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

10. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:21. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 21. dubna 2016; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  •  Vojtěch Rálek (YMCA)
  •  Karolína Musilová (Česká tábornická unie)
  • Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina)
Napsal: Marek Krajči