Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 45. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

45. Valné shromáždění ČRDM, 3. 11. 2016
zasedací místnost č. 254, SMOSK, Senovážné nám. 23, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.38 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:38 vydáno 53 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet vydaných mandátů se změnil na 55 (16:48) a na 54 (17:45). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise. Nominováni byli:

  • František Šereda (Junák – český skaut, z. s.)
  • Jiří Novák (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.)
  • Tomáš Sadílek (Liga lesní moudrosti, z. s.)

45/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
František Šereda (Junák – český skaut, z. s.)
Jiří Novák (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.)
Tomáš Sadílek (Liga lesní moudrosti, z.s.)

pro: 53
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 45. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

45/2
VS ČRDM schvaluje program 45. VS ČRDM.

pro: 53
proti: 0
zdržel se: 0

4. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Ekonomka ČRDM Zuzana Popková stručně okomentovala čerpání rozpočtu ČRDM za rok 2016.

Místopředseda ČRDM Ondřěj Šejtka přednesl a okomentoval statistiky využití pojištění sjednaného ČRDM. Vyzval přítomné, aby ve svých organizacích využívali speciální formulář hlášení úrazů ČRDM.

Dále informoval o proběhlém projektu 72 hodin, představil statistiky zapojení organizací a dobrovolníků a poděkoval zástupcům organizací za jejich angažování.

Aleš Sedláček pohovořil o vývoji situace kolem novely vodního zákona. Dále informoval o právní analýze povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb v organizacích dětí a mládeže – podrobně o tom pojednává článek na webu ADAM.cz. Představil i další novinky v oblasti legislativy týkající se práce s dětmi a mládeží.

1. listopadu proběhla beseda s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou organizovaná ČRDM. Podrobnosti jsou zachyceny v článku na webu ADAM.cz.

Aleš Sedláček dále informoval o stažení problematického paragrafu o omezování vstupu do lesa z novely zákona o myslivosti.

Aleš Sedláček prezentoval program vysílání mladých delegátů do OSN a možnosti jeho rozvoje.

Ondřej Šejtka informoval o kandidatuře členky představenstva ČRDM Zuzany Vaněčkové na pozici členky představenstva Evropského fóra mládeže (volby proběhnou na Valném shromáždění Evropského fóra mládeže v listopadu 2016).

Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči představil výměnu mládeže mezi Českou radou dětí a mládeže a Radou hnutí mládeže v Izraeli, jejíž česká část proběhla od 12. do 18. září; izraelská část proběhne ve dnech 7. až 13. listopadu 2016.

Ondřej Šejtka předal informaci od Českých drah, že od 11. 12. 2016 už nebude možné na pokladnách kupovat jízdenky pro skupiny 5 osob – nákup skupinových jízdenek je nutné hlásit alespoň 3 dny předem. Nadále je možné využívat slevu 5 % po registraci v eshopu ČD.

Ceny Přístav budou předány na neformálním večeru, který proběhne 24. 11. 2016 v Písecké bráně v Praze 6. Organizace se tam můžou krátce prezentovat.

5. Návrh rozpočtu na rok 2017

Ondřej Šejtka představil návrh rozpočtu ČRDM na rok 2017 a okomentoval změny oproti roku 2016. Předseda nechal o návrhu hlasovat.

45/3
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2017.

pro: 55
proti: 0
zdržel se: 0

6. Přijetí nových členů

Ondřej Šejtka krátce představil organizaci Vzdělávání a rozvoj, z. s. a nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti: 54
zdržel se: 1

45/4
VS ČRDM nepřijímá organizaci Vzdělávání a rozvoj, z. s. za člena ČRDM.

Ondřej Šejtka krátce představil organizaci Zalezsi.cz, z. s. a nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti:54
zdržel se: 1

45/5
VS ČRDM nepřijímá organizaci Zalezsi.cz, z. s. za člena ČRDM.

Ondřej Šejtka krátce představil organizaci Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. a nechal hlasovat o přijetí.

pro: 37
proti: 0
zdržel se: 18

45/6
VS ČRDM přijímá organizaci Folklórní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s. za člena ČRDM.

Ondřej Šejtka krátce představil organizaci Komunitní škola Roztoky, z.ú. a nechal hlasovat o přijetí.

pro: 0
proti:55
zdržel se: 0

45/7
VS ČRDM nepřijímá organizaci Komunitní škola Roztoky, z.ú. za člena ČRDM.

7. Schválení výše členských příspěvků na rok 2017

45/8
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2017 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 54
proti: 0
zdržel se: 0

8. Zpráva kontrolní komise

Členka Kontrolní komise Marie Světničková přednesla přítomným zprávu Kontrolní komise, kterou vypracoval její předseda Mgr. Josef Valter. Kontrolní komise neshledala žádná zásadní pochybení v hospodaření ani fungování ČRDM.

9. Diskuze, různé

Marie Světničková vznesla dotaz ohledně elektronické evidence tržeb a vyjasnění obratové hranice, po překročení které nastává povinnost vést tuto evidenci.

Aleš Sedláček vyzval přítomné, aby v případě dalších právních dotazů využívali Poradnu ČRDM (poradna.crdm.cz) k jejich pokládání.

Aleš Sedláček informoval o tom, že na příštím Valném shromáždění proběhne volba předsedy a jmenování představenstva ČRDM. Josef Výprachtický (Junák – český skaut, z. s.) poděkoval současnému předsedovi a představenstvu za jejich činnost.

Delegáti VS se domluvili, že další Valné shromáždění ČRDM proběhne dne 6. 4. 2017.

10. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:01. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 3. listopadu 2016; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • František Šereda (Junák – český skaut, z. s.)
  • Jiří Novák (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.)
  • Tomáš Sadílek (Liga lesní moudrosti, z. s.)
Napsal: Marek Krajči