Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 48. Valného shromáždění ČRDM

48. Valné shromáždění ČRDM, 19. 4. 2018
zasedací místnosti č. 254 SMOSK, Senovážné nám. 23, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:49 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:49 vydáno 52 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 53 (16:52), dále na 59 (16:59), na 60 (17:01) a na 61 (17:07). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Michal Kolka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
  • Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)
  • Tomáš Hurt (Asociace turistických oddílů mládeže)

48/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Michal Kolka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)
Tomáš Hurt (Asociace turistických oddílů mládeže)

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schvalování programu 48. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

48/2
VS ČRDM schvaluje program 48. VS ČRDM.

pro: 52
proti: 0
zdržel se: 0

4. Přijímání nových členů

Ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka informoval o zájemci o členství v ČRDM – organizaci Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. Přítomný předseda organizace ji představili podrobněji. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

pro: 53
proti: 0
zdržel se: 0

48/3
VS ČRDM přijímá organizaci Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s. za člena ČRDM.

5. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Projektový manažer Jiří Gurecký představil novinky pro rok 2018 v projektech Evropské karty mládeže EYCA a 72 hodin (bude se konat od 11. do 14. 10. 2018).

Aleš Sedláček informoval o blížícím se 20. výročí ČRDM a související oslavě 12. 6. 2018.

Ondřej Šejtka informoval o nových podmínkách v pojištění organizací dětí a mládeže, jež jim ČRDM zajišťuje prostřednictvím Generali Pojišťovny, a. s., která získala veřejnou zakázku na léta 2018–2021. Jan Husák prezentoval statistiky využívání pojištění z předchozí pojistné smlouvy platné v období let 2014–2017.

Předseda ČRDM představil aktuální vývoj v oblasti legislativy ovlivňující práci s dětmi a mládeží (vodní zákon, zákon o veřejném zdraví, zákon o pedagogických pracovnících, veřejný rejstřík). Dále informoval o novinkách v možnostech financování dětských a mládežnických organizací (šablony pro NNO, příprava nového investičního programu MŠMT).

Místopředseda ČRDM Tomáš Hurt prezentoval program pro elektronickou správu oddílů Skeleton ESO (vedení účetnictví, členská agenda, evidence majetku a další funkce).

Ekonomka ČRDM Marie Konečná představila aktuální čerpání rozpočtu ČRDM v roce 2018.

6. Schvalování výroční a hospodářské zprávy za rok 2017

Marie Konečná informovala o hospodaření (výnosech a nákladech) ČRDM v roce 2017.

48/4
VS ČRDM schvaluje hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2017.

pro: 61
proti: 0
zdržel se: 0

48/5
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2017.

pro: 61
proti: 0
zdržel se: 0

7. Zpráva kontrolní komise

Předseda Kontrolní komise ČRDM Josel Valter přednesl zprávu kontrolní komise na 9. Kongresu ČRDM časově těsně předcházejícímu konání 48. Valného shromáždění. Ve zprávě konstatoval, že kontrolní komise neshledala v hospodaření ČRDM a související kontrolované agendě žádné zásadní pochybení. Vzhledem k tomu, že složení přítomných se oproti kongresu v zásadě nezměnilo, VS nevyžadovalo, aby byla zpráva přednesena znovu a vzalo ji na vědomí.

8. Diskuze, různé

Nezazněl žádný příspěvek do diskuze.

9. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:51. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 19. dubna 2018 zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Michal Kolka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
  • Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)
  • Tomáš Hurt (Asociace turistických oddílů mládeže)
Napsal: Marek Krajči