Tiskové zprávy

Parlamenty mládeže se sešly ve Sněmovně

Republikové fórum parlamentů dětí a mládeže, 9. 11. 2023 (foto Jiří Majer)

V prostorech Poslanecké sněmovny PČR se 9. listopadu 2023 konala úvodní část prvního setkání Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže. Jde o novou otevřenou platformu pro spolupráci, setkávání a podporu činnosti všech úrovní parlamentů mládeže na celostátní bázi. Koordinátorkou a organizátorkou třídenní (9.–11. 11.) akce, pro niž kromě Sněmovny poskytly prostor i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Právnická fakulta UK, je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM).

Během zahájení se u řečnického pultíku vystřídali koordinátor Republikového fóra Pavel Linzer, poslanec Viktor Vojtko, jenž nad akcí převzal záštitu, vedoucí oddělení neformálního vzdělávání mládeže a sportu DZS Pavlína Slavíčková, předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček – a čas na to podpořit jednání mladých lidí si ve Sněmovně našel i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

„Dnes mám tu čest v Poslanecké sněmovně hostit první Republikové fórum parlamentů dětí a mládeže. Chceme společně najít cestu, jak lépe reprezentovat mladé lidi v politickém rozhodování a zajistit, že celostátní i regionální politika bude aktivně řešit jejich problémy,“ konstatoval Viktor Vojtko. Pavlína Slavíčková ocenila aktivitu zúčastněných mladých lidí, zasadila ji do širšího evropského kontextu a povzbudila je mj. odkazem na vyhlídky osobnostního růstu, které nabízí kupříkladu program Erasmus. Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzdvihl vůli mládežnických parlamentů ke společnému postupu a povšiml si v této souvislosti i paralely se vznikem České rady dětí a mládeže, u jejíhož zrodu stálo před čtvrt stoletím osm organizací, a nyní jich Česká rada zastřešuje stovku.

Vizí Republikového fóra je vytvořit udržitelnou a dlouhodobě fungující celostátní platformu pro spolupráci všech typů parlamentů mládeže. Má jim pomáhat rozvíjet jejich činnost a dávat mladým lidem napříč ČR příležitost přinášet jejich potřeby a problémy na republikovou úroveň. Tématy prvního Republikového fóra se staly Podpora činnosti parlamentů mládeže a Duševní zdraví a wellbeing.

Akce je určena primárně zástupcům všech krajských a městských parlamentů mládeže, ale vítáni jsou také členové školních žákovských parlamentů a mladí lidé, které zajímají témata Fóra a nezastupují žádné studentské/mládežnické uskupení (neorganizovaná mládež). Fórum nabízí tři dny nabité diskusemi, workshopy, přednáškami a pracovními skupinami s odborníky, politiky, a hlavně zajímavými mladými lidmi z celé republiky. Program obsahuje i teambuilding a výměnu zkušeností.

Republikové fórum vzniká s cílem spojovat současnou rozdrobenou soustavu parlamentů dětí a mládeže. Ty se vnitřními strukturami odlišují, což nezřídka vedlo k nepochopením a rozporům mezi nimi a bránilo jim v prohlubování jak spolupráce, tak také rozvoji soustavy parlamentů dětí a mládeže v ČR jako takové.

Účelem Republikového fóra není „shora“ a tzv. na zelené louce vytvářet složité vertikální vztahy nad– a podřízenosti či zdůrazňovat vzájemné rozdíly mezi parlamenty dětí a mládeže (PDM). Jde naopak o to hledat s parlamenty cesty bližší spolupráce, a to „zespodu“. Nadto je ještě spojovat tmelem společného úsilí o rozvoj smysluplné participace mládeže, zlepšování jejich činnosti a řešení konkrétních témat a problémů.

„Chceme, aby parlamenty dětí a mládeže byly místem, které je přístupné všem mladým lidem bez rozdílů a umožňuje jim v přátelském a podporujícím prostředí ovlivňovat veřejné dění a rozvíjet se. A přesně takové prostředí a zastřešující platformu pro spolupráci parlamentů mládeže chceme vytvořit na celostátní úrovni skrze Republikové fórum tak, aby parlamenty získaly stabilní podporu ve své činnosti a vznikl jednotný kanál, skrze který mají mladí lidé možnost být slyšet,“ říká koordinátor Republikového fóra PDM Pavel Linzer.

Republikového fóra se mohou účastnit zástupci všech parlamentů dětí a mládeže ve věku 13–26 let. Část míst je vyhrazena též pro zástupce školních žákovských parlamentů, ale také další mladé lidi, kteří nereprezentují žádný parlament, ale chtějí se do nějakého zapojit, založit jej či se zajímají o témata Fóra.

Hlavní cíle Republikového fóra jsou:

  • Vytvořit otevřenou, transparentní a inkluzivní celostátní platformu pro setkávání parlamentů mládeže a mladých lidí v ČR.
  • Posilovat hlas mladých lidí v ČR a přinášet potřeby a témata regionálních a místních parlamentů mládeže a mladých lidí na celostátní úroveň.
  • Zprostředkovávat na celostátní úrovni smysluplný dialog mezi mladými lidmi a lidmi s rozhodovací pravomocí.
  • Propojovat parlamenty mládeže na různých úrovních napříč ČR, posilovat jejich spolupráci a výměnu zkušeností a rozvíjet celostátní strukturu parlamentů mládeže.
  • Podporovat a rozvíjet činnost jednotlivých parlamentů dětí a mládeže a zprostředkovávat jim příležitosti a další akce pro rozvoj jejich členů i jich samotných.
  • Rozšiřovat spolupráci parlamentů mládeže s dalšími partnery Fóra a také jejich možnosti zapojení do dalších projektů/programů participace mládeže.
  • Podporovat vznik nových parlamentů dětí a mládeže a vytvářet podmínky pro co největší zapojování všech skupin mladých lidí bez rozdílu do jejich činnosti.

Na závěr Republikového fóra si účastníci vymezí okruh témat, kterým se budou chtít věnovat v rámci budoucích Fór a zvolí si sedm mluvčích, kteří budou společně tvořit výbor Republikového fóra do jeho dalšího setkání. Role mluvčích bude v mezidobí mezi setkání Fóra reprezentovat na něm přijaté závěry, zasazovat se o naplňování cílů Fóra a společně se podílet na přípravách jeho nadcházejícího setkání a dalších aktivit. Mluvčí v tomto ohledu budou spolupracovat s Radou Fóra, která bude poradním, koordinačním a informačním orgánem, v němž najdou své zastoupení všechny členské PDM, registrované ve Fóru.

Republikové fórum parlamentů dětí a mládeže tak nemá být jednorázovou akcí. Má být začátkem dlouhodobého fungování stabilní celostátní platformy pro spolupráci a setkávání dětských a mládežnických parlamentů, podporu jejich činnosti a posilování participace mladých lidí v ČR.

ČRDM uspořádala Republikové fórum parlamentů dětí a mládeže ve spolupráci s partnery, jimiž jsou Strukturovaný dialog s mládeží, MŠMT, Dům zahraniční spolupráce / Europe Goes Local, EDYN a Poslanecká sněmovna. Akci udělil záštitu poslanec Viktor Vojtko (STAN). Na přípravách Republikového fóra se podílejí partnerské parlamenty dětí a mládeže, konkrétně Krajský studentský sněm Pardubického kraje, Parlament dětí a mládeže města Ostravy, Parlament mládeže Mladá Boleslav, Středoškolský sněm hl. m. Prahy, Česká středoškolská unie, Parlament dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, Studentský parlament GJKT a Jihočeský studentský parlament.

Napsal: ČRDM