Youthwiki

Letní tábory 2022

Youthwiki – Letní tábory 2022 (ilustrační foto archiv ČRDM)

Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2022 šetření k letním táborům, podobně jako i v předešlých letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od 76 členských organizací ČRDM a krajských rad dětí a mládeže, dále pak organizace, které nepatří mezi členy rad, ale mají na svou činnost zřízeno pojištění přes ČRDM. Jedná se o 45 organizací. Dohromady bylo získáno 2592 odpovědí z šetření za pobytové i příměstské tábory. Následující výsledky šetření se zaměřují na tábory pobytové.

Délka táborů

Průměrná délka táborů se od loňského roku nezvýšila, činí 13 dní (příměstské trvají typicky 5 dní). Nejvíce táborů probíhá kolem poloviny července.

Počet táborů

Celkový počet pobytových táborů v roce 2022 lehce klesl z 2482 na 2425. Příměstských táborů bylo pořádáno 167, pobytové nad nimi tedy početně dominují.

Typy ubytování

Největší počet táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany. Pro potřeby tohoto šetření jsme „stanem“ mysleli podsadový stan, turistický stan, týpí apod. To potvrzuje stále velkou oblibu klasických táborů na zelené louce. V předešlém roce tomu bylo podobně, přesto se procento stanových táborů ještě zvýšilo. Pokud účastníci tábora bydlí v budově, často se jedná o chatky. Část táborů kombinuje ubytování v budovách a stanech. Oproti loňskému roku došlo ke změně ohledně ubytování pod širým nebem. Organizace tento typ ubytování téměř zcela vynechaly.

Youthwiki – Letní tábory 2022 – graf 1

N = 2425

Vlastní základnu využívá 38 % táborů. Jedná se o táborovou základnu (louku apod.) ve vlastnictví daného spolku nebo i mateřské organizace.

Youthwiki – Letní tábory 2022 – graf 2

N = 1131

Zaměření tábora

Mezi tábory vévodí ty se všeobecným zaměřením (88 %). Jejich počet od loňska vzrostl o 6 %. Tyto tábory jsou typické aktivitami spojenými s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou tábory turistické a vodácké, které jsou typické přespáváním na různých místech a spojené s poznávacími aktivitami na větším území. Jejich četnost je už ale výrazně nižší. Mezi další typy táborů patří sportovní, které se orientují na konkrétní sportovní aktivity, například cyklistiku, tanec nebo jízdu na koních. Zbylé tábory jsou zaměřeny jiným směrem. Jedná se o jazykové tábory, dále tábory náboženské nebo také umělecké.

Youthwiki – Letní tábory 2022 – graf 3

N = 2396

Mobilní telefony

Analýza ukazuje, že téměř polovina pořadatelů táborů vůbec nepovoluje využívání mobilních telefonů ve volném čase. Dalších 41 % čas s komunikačními technologiemi alespoň částečně omezuje. Některé tábory mohou využívat mobilní telefony jako pomůcky během táborových činností, my se ale zaměřovali pouze na volný čas mimo hlavní program táborových aktivit. V tomto čase osobního volna se naprostá většina táborů snaží regulovat využívání mobilních zařízení.

Tábory, které poskytují ubytování v budovách, dovolují používání mobilních telefonů častěji. Je tomu tak především z menší dostupnosti elektřiny a větší orientace na přírodu. Rozdíly však nejsou tolik výrazné. Ve volném čase může mobily bez omezení používat 20 % dětí ubytovaných v budovách a 10 % ve stanech.

Youthwiki – Letní tábory 2022 – graf 4

N = 1090

Cena tábora

Průměrná cena tábora na den byla v roce 2022 264 Kč. Tímto došlo k předpokládanému navýšení ceny v tomto roce a zdražování se očekává i nadále. Loni byla cena 238 Kč. Tábory, které jsou specificky zaměřené, bývají dražší. Týká se to táborů jazykových, uměleckých či technických.

U jednotlivých táborů je nutné vzít v úvahu velmi rozdílné možnosti každého pořadatele v závislosti na možnosti využití vlastní táborové základny a také získaných dotací. Využití dotace na tábor uvádí 35 % pořadatelů.

Youthwiki – Letní tábory 2022 – graf 5

N = 2363

Účastníci táborů

Tábory členských organizací ČRDM a členů krajských rad dětí a mládeže jsou pořádány pro širokou cílovou skupinu účastníků od 5 do 14 let a dále pak pro starší účastníky, kteří jsou již mnohdy pomocnými vedoucími (praktikanty) od 15 do dovršení 18 let. Prakticky všichni pořadatelé mají většinou na svých táborech své členy, které doplňují i dětmi a mládeží z řad veřejnosti, tedy nečlenů. V případě personální kapacity pak pořádají i tábory zaměřené čistě na nečlenské účastníky, kde se zaměřují převážně na mladší děti.

Počty dětských účastníků

Celkový počet účastníků na táborech v roce 2022 se oproti roku 2021 snížil, a to na 84 576. V roce 2021 byl celkový počet účastníků 90 051. Průměrný počet účastníků na jednom táboře byl v tomto roce 35, což je stejně jako loni. Průměrně 30 účastníků tábora je ve věku do 14 let.

Počet vedoucích

Cca 5 účastníků se na průměrném táboře řadí mezi vedoucí pracovníky s dětmi a mládeží a dalších 5 mezi další obslužný personál. Celkový počet vedoucích, praktikantů nebo dalších pracovníků byl 23498.

Mezi tyto pracovníky patřili kromě hlavního vedoucího a jednotlivých oddílových vedoucích i zdravotník a další dobrovolnický personál (kuchaři, hospodář atd.).

Účastníci se specifickými potřebami

Více než třetina táborů má mezi svými účastníky i děti se specifickými potřebami. Jedná se především o sociálně-ekonomické znevýhodnění, fyzický handicap či duševní poruchy (včetně ADHD, Aspergerova syndromu apod.).

Youthwiki – Letní tábory 2022 – graf 6

N = 1005

Tábory v krajích

Konání táborů v jednotlivých krajích zůstává i nadále stabilní. Nejoblíbenějšími lokalitami pořadatelů jsou Jihočeský kraj a Vysočina. Naopak nejméně táborů je pořádáno v Karlovarském kraji a Ústeckém kraji. Nejčastějšími zahraničními destinacemi táborů jsou sousední země, a to konkrétně Polsko a Slovensko. Zahraničních táborů je ale celkově pořádáno minimum.

Youthwiki – Letní tábory 2022 – graf 7

N = 2390

Závěr

Letní tábory proběhly v roce 2022 v obdobně jako v předešlých letech, které byly ovlivněny epidemií onemocnění covid-19. Struktura účastníků tábora zůstává v tomto roce stejná jako loni, stejně tak je tomu v oblibě táborových lokalit. Regulace využívání mobilních telefonů ve volném čase byla také obdobná jako v dřívějších ročnících. Určité změny můžeme ale pozorovat například u zaměření táborů, stále totiž dochází k nárůstu klasických všeobecně zaměřených táborů. Podstatné rozdíly vidíme u ceny tábora. Tábory zdražily o několik desítek korun za den, a tento trend očekáváme i do roku 2023.

logo-youthwiki1Údaje z článku jsme poskytli i do databáze národních politik Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořené programem Erasmus+. Na webu Youthwiki najdete další informace k neformálnímu vzdělávání a činnosti organizací mládeže.

Spolufinancováno Evropskou unií

Napsal: Nela Andresová