Youthwiki

Letní tábory 2023

Youthwiki – Letní tábory 2023 (ilustrační foto Canva)

Česká rada dětí a mládeže uskutečnila v roce 2023 šetření k letním táborům, podobně jako i v předešlých letech. Do šetření byly zahrnuty údaje od 78 členských organizací ČRDM a krajských rad dětí, dále pak od organizací, které nepatří mezi členy rad, ale mají na svou činnost zřízeno pojištění přes ČRDM. Jedná se o 36 organizací. Dohromady jsme získali 2444 odpovědí z šetření za pobytové tábory a 138 za příměstské. Následující informace se vztahují pouze k pobytovým táborům.

Délka a počet táborů

Průměrná délka táborů se od loňského roku nezvýšila, činí 13 dní. Celkový počet pobytových táborů v roce 2023 se lehce zvýšil z 2425 na 2444.

Typy ubytování

Největší počet táborů tradičně využívá pro ubytování účastníků stany. Pro potřeby tohoto šetření jsme stanem mysleli podsadový stan, turistický stan, týpí apod. To potvrzuje stále velkou oblibu klasických táborů na „zelené louce“. V předešlém roce byly výsledky zcela stejné. Pokud účastníci tábora bydlí v budově, často se jedná o chatky. Spaní pod širým nebem organizace podobně jako loni i letos vynechávaly.

Youthwiki – Letní tábory 2023 – graf 1
N = 2441

Vlastní základnu využívá 36 % táborů. Jedná se o táborovou základnu (louku apod.) ve vlastnictví daného spolku nebo i mateřské organizace.

Youthwiki – Letní tábory 2023 – graf 2
N = 1196

Zaměření tábora

Mezi tábory vévodí ty se všeobecným zaměřením (87 %). Jejich počet je podobný jako loňský rok. Tyto tábory jsou typické aktivitami spojenými s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou tábory turistické a vodácké, které jsou typické přespáváním na různých místech a spojené s poznávacími aktivitami na větším území. Jejich četnost je už ale výrazně nižší. Mezi další typy táborů patří sportovní, které se orientují na konkrétní sportovní aktivity, například cyklistiku. Zbylé tábory jsou zaměřeny jiným směrem. Jedná se o vědecko-technické tábory, ekologické nebo také umělecké.

Youthwiki – Letní tábory 2023 – graf 3
N = 2444

Mobilní telefony

Analýza ukazuje, že téměř polovina (45 %) pořadatelů táborů vůbec nepovoluje využívání mobilních telefonů ve volném čase. Dalších 39 % čas s komunikačními technologiemi alespoň částečně omezuje. Některé tábory mohou využívat mobilní telefony jako pomůcky během táborových činností, my se ale zaměřovali pouze na volný čas mimo hlavní program táborových aktivit. V tomto čase osobního volna se naprostá většina táborů snaží regulovat využívání mobilních zařízení.

Tábory, které poskytují ubytování v budovách, dovolují používání mobilních telefonů častěji. Je tomu tak především z menší dostupnosti elektřiny a větší orientace na přírodu. Ve volném čase může mobily bez omezení používat 26 % dětí ubytovaných v budovách a 10 % ve stanech.

Youthwiki – Letní tábory 2023 – graf 4
N = 1111

Cena tábora

Průměrná cena tábora na den byla v roce 2023 272 Kč. Tímto došlo k předpokládanému navýšení ceny v tomto roce a zdražování se očekává i nadále. V roce 2022 byla cena 264 Kč. Tábory, které jsou specificky zaměřené, bývají dražší. Týká se to táborů uměleckých nebo technických. Tábory s ubytováním ve stanech jsou také v průměru výrazně levnější (249 Kč) než tábory s ubytováním v budovách (401 Kč).

U jednotlivých táborů je nutné vzít v úvahu velmi rozdílné možnosti každého pořadatele v závislosti na možnosti využití vlastní táborové základny a také získaných dotací. Využití dotace na tábor uvádí 36 % pořadatelů.

Youthwiki – Letní tábory 2023 – graf 5
N = 2395

Účastníci táborů

Tábory členských organizací ČRDM a členů krajských rad dětí a mládeže jsou pořádány pro širokou cílovou skupinu účastníků od 5 do 14 let a dále pak pro starší účastníky, kteří jsou již mnohdy pomocnými vedoucími (praktikanty) od 15 do dovršení 18 let. Prakticky všichni pořadatelé mají většinou na svých táborech své členy, které doplňují i dětmi a mládeží z řad veřejnosti, tedy nečlenů. V případě personální kapacity pak pořádají i tábory zaměřené čistě na nečlenské účastníky, kde se zaměřují převážně na mladší děti.

Počty dětských účastníků

Celkový počet účastníků pod 18 let zůstává ve srovnání s rokem 2022 téměř stejný – 84 186. V roce 2022 byl celkový počet účastníků 84 576. Průměrně 29 účastníků tábora je ve věku do 14 let, dalších 5 ve věku 15–17 let a 12 je starších 18 let.

Počet vedoucích

Cca 5 účastníků se na průměrném táboře řadí mezi vedoucí pracovníky s dětmi a mládeží a dalších 5 mezi jiný obslužný personál. Celkový počet vedoucích, praktikantů nebo dalších pracovníků byl 23 262.

Mezi tyto pracovníky patřili kromě hlavního vedoucího a jednotlivých oddílových vedoucích i zdravotník a jiný dobrovolnický personál (kuchaři, hospodář atd.)

Účastníci se specifickými potřebami

Více než třetina táborů má mezi svými účastníky i děti se specifickými potřebami. Jedná se především o sociálně-ekonomické znevýhodnění, fyzický handicap či duševní poruchy (včetně ADHD, Aspergerova syndromu apod.).

Youthwiki – Letní tábory 2023 – graf 6
N = 1117

Tábory v krajích

Konání táborů v jednotlivých krajích zůstává i nadále stabilní. Nejoblíbenějšími lokalitami pořadatelů jsou Jihočeský kraj a Vysočina. Naopak nejméně táborů je pořádáno v Karlovarském kraji a Ústeckém kraji. Nejčastějšími zahraničními destinacemi táborů jsou sousední země, a to konkrétně Slovensko. Zahraničních táborů je ale celkově pořádáno minimum.

Youthwiki – Letní tábory 2023 – graf 7
N = 2438

Závěr

Letní tábory proběhly v roce 2023 obdobně jako v předešlých letech. Struktura účastníků tábora zůstává v tomto roce podobná jako loni, stejně tak je tomu v oblibě táborových lokalit. Regulace využívání mobilních telefonů ve volném čase byla také obdobná jako v dřívějších ročnících. Rozdíl vidíme u ceny tábora, přesto zdražení není tak razantní jako v předešlém roce.

Logo YouthwikiČlánek vznikl v rámci projektu Youthwiki – online encyklopedie národních politik mládeže v Evropě podpořeného programem Erasmus+. Více online na webu Youthwiki.

Spolufinancováno Evropskou unií

Napsal: Nela Andresová