Zakládající dokumenty

Slavnostní prohlášení zástupců zakládajících sdružení ČRDM

Moderní společnost začala pokládat děti a mládež za svoji významnou součást a často i za velkou naději pro budoucnost. V současných společenských souvislostech však nabízí život dětí a mládeže nejen velké možnosti, nýbrž hrozí i značná úskalí jako jsou nežádoucí závislosti, netolerance a další nebezpečí. Myšlenková, obsahová a organizační rozrůzněnost odráží rozdílné potřeby a zájmy různých věkových, názorových, profesních, kulturních a dalších skupin mladé generace.

Občanská sdružení dětí a mládeže vyjadřují a uskutečňují zájmy a potřeby, podporují všestranný rozvoj dětí a mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální. Stávají se tak důležitou složkou celospolečenského systému prevence sociálně-patogenních jevů. V České republice jde navíc i o představení naší mládeže ve společnosti mladých spojující se Evropy.

Vznikající ČRDM se jako demokratické, dobrovolné společenství, nezávislé na politických stranách a hnutích k těmto úkolům přihlašuje a chce jim podle svých sil věnovat co největší pozornost. Při zachování pestrého pluralitního uspořádání chce přispět ke koordinaci prosazování potřeb a zájmů dnešních dětí a mladých lidí při řešení dozrálých a často opomíjených otázek. Přitom nebude svým členům ani pozorovatelům nijak zasahovat do vlastní činnosti jejich sdružení. Bude usilovat o to být partnerem a zástupcem svých členů nejen vůči státním orgánům, ale i široké veřejnosti. Její vznik si vyžádalo poznání, že společně sdílené obtíže, úkoly a poslání se nám může dařit lépe naplňovat a řešit společným úsilím ve společenství, které si ovšem zachová pestré a mnohovrstevné vnitřní uspořádání.

Za základní úkol pokládáme docenění dětí a mládeže jako početně i kvalitativně významné součásti společnosti pro její úspěšný rozvoj, pro sociální soudržnost, pro podporu sjednocování našeho světadílu. Právě sdružení dětí a mládeže, jejichž současná početnost, dosah vlivu a společenský prestiž ve společnosti zdaleka neodpovídají potřebě a nejsou ani patřičně doceňovány tu mohou mít důležitý podíl.

Základním východiskem nám přitom bude dokument OSN „Úmluva o právech dítěte“, jehož první desetiletí si záhy, již v r. 1999, budeme připomínat.

Historie hnutí dětí a mládeže v naší zemi je pestrá, zajímavá a zároveň pohnutá a nelehká. Nemůžeme ji vymazat, nemůžeme ji zamlčovat ani překrucovat a my ji už ani nemůžeme změnit.

Vždyť fakt, že zástupci Junáka a Pionýra byli ochotni zasednout k jednacímu stolu a společným úsilím s ostatními sdruženími dospět ke společným výsledkům, z nichž jedním je ČRDM, by mohl být precedentem pro naši hašteřivou politickou scénu.

Proto, ač nitka spolupráce je ještě tenká, je jistě v zájmu všech námi vychovávaných dětí hledat cesty a dívat se vpřed. Mnoha lidem by jistě vyhovovalo, kdyby se vrátilo období nespolupráce a nevraživosti. Toto období společně považujeme za překonané, vyrovnat se s historií bude však přece patřit mezi významné momenty činnosti rady.

ČRDM chce pokračovat v prohlubování své vnitřní kultury vzájemných vztahů na základě slušnosti, vzájemného respektu a snahy o dohodu. K nepřehlédnutelným prvkům vnitřní kultury patří i rovnoprávnost a odpovídající zastoupení při řešení otázek týkajících se činnosti sdružení.

ČRDM nechce stát nad sdruženími, nesmí a nebude v žádném případě zasahovat do jejich vnitřních záležitostí, ani nemá snahu nahrazovat jejich činnost, ale chce být všude tam, kde úkoly přesahují síly jednotlivých sdružení.

ČRDM si nečiní nárok na monopol, chce směrem dovnitř celého hnutí dětí a mládeže i mimo něj vystupovat jako důstojný, spolehlivý a zodpovědný partner všem kolem nás.

Jsme na počátku dlouhého vývoje, složitého jak uvnitř sdružení dětí a mládeže, tak i v jejich současném postavení ve společnosti. Zejména v tomto druhém směru bude zapotřebí překonávat mnoho nejasností, nepochopení a lhostejnosti.

Zakládající sdružení ČRDM však vyjadřují přesvědčení, že „nejlepší zájem dítěte“ dle Úmluvy o právech dítěte, čl. 3, se stane předním hlediskem při veškerých přístupech týkajících se dětí a převládne i v celé společnosti.

Členská sdružení ČRDM budou usilovat, aby příslušníci mladé generace i za jejich spoluúčasti a pomoci vyrůstali v aktivní, tvořivé občany, kteří současně budou také solidárně chápat potřeby druhých.

K těmto základním cílům chceme napnout všechny svoje síly. A ke spolupráci na tomto úkolu zveme také další sdružení dětí a mládeže.

Napsal: admin