Zakládající dokumenty

Stanovy České rady dětí a mládeže

Stanovy ČRDM – platné od 52. Valného shromáždění ČRDM 19. 11. 2020

Čl. 1
Název

(1) Název spolku zní: Česká rada dětí a mládeže

Čl. 2
Vymezení a účel

(1) Česká rada dětí a mládeže (dále jen „ČRDM“) je demokratická, dobrovolná organizace, nezávislá na politických stranách a hnutích, vzniklá na základě zákona číslo 83/1990 Sb. v platném znění (§ 16 odstavec 4). ČRDM plně respektuje svrchovanost a samostatnost všech svých členů v souladu s jejich zakladatelskými dokumenty a není jim žádným způsobem nadřízena.

(2) Posláním ČRDM je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální.

(3) Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Dále pak zajišťuje vzdělávání, právní a informační servis a vykonává ty úkoly a pravomoci, které jí členové uložili.

Čl. 3
Působnost a sídlo

(1) Sídlem ČRDM je Praha.

(2) Působnost ČRDM se vztahuje na celé území České republiky.

Čl. 4
Členství

(1) Členem ČRDM se může stát každá nezisková právnická osoba (dále jen „organizace“), a to spolek (dále též „členský spolek“) nebo organizace, která má jinou právní formu, zejména o. p. s., ústav, nadace a nadační fond (dále jen „nespolkový člen“), která splňuje podmínky a) až c):

 1. jejíž zakladatelský dokument je v souladu se Stanovami ČRDM, zejména pak čl. 2,
 2. projeví svobodně zájem o členství a prostřednictvím svého statutárního orgánu podá přihlášku do ČRDM,
 3. jejímž hlavním posláním nebo součástí poslání je práce s dětmi a mládeží, přičemž dětmi a mládeží se zde i dále rozumí mladí lidé ve věku do 26 let včetně.

(2) Podmínka v bodě 1, písm. c je naplněna, zejména pokud organizace splňuje některou z podmínek a) až c):

 1. má práci s dětmi či mládeží zakotvenou v zakladatelském dokumentu či vnitřních předpisech,
 2. zřizuje organizační jednotky či jiné vnitřní struktury, které jsou ve vnitřních předpisech organizace definovány jako určené pro děti a mládež (dále jen jednotky mládeže), nebo je ve svých zakladatelských dokumentech definována jako spolek sdružující děti a mládež; pak jsou za jednotky mládeže považovány všechny její jednotky,
 3. celoročně, pravidelně a systematicky s dětmi a mládeží pracuje, přičemž za pravidelnou činnost je považována systematická práce v průběhu školního roku s frekvencí minimálně jedenkrát měsíčně.

(3) Organizovanou mládeží se rozumí individuální členové členského spolku do 26 let včetně, kteří jsou zaregistrovanými členy členského spolku nebo jeho jednotek mládeže.

(4) Členem ČRDM se může stát i spolek, v němž jsou sdruženy pouze organizace, a to za předpokladu, že tyto splňují podmínky pro členství v ČRDM, ale samy členy ČRDM nejsou. Počtem organizované mládeže se pak rozumí celkový počet organizovaných mladých lidí, kteří jsou registrováni v takové organizaci přímo nebo v některém z jejích kolektivních členů.

(5) Spolkem s celostátní působností se rozumí taková organizace, která:

 1. má alespoň 700 členů organizované mládeže a působí v souladu se svým posláním alespoň ve třech krajích České republiky, nebo
 2. je spolkem sdružujícím děti a mládež národnostních menšin a má nejméně 100 členů organizované mládeže.

(6) Spolek, v němž jsou sdruženy organizace splňující podmínky pro členství v ČRDM ve smyslu odst. 1, jejichž sídlo se nachází ve stejném kraji České republiky a sdružují se i za účelem společného prosazování svých zájmů v rámci ČRDM se považuje za krajskou radu dětí a mládeže (dále jen „KRDM“). KRDM se sdružují v Komoře krajských rad dětí a mládeže (dále jen „Komora krajských rad“), která se schází alespoň dvakrát ročně. Komora krajských rad schvaluje svůj jednací řád, kterým se při svém jednání řídí. Komora krajských rad volí svého mluvčího, který ji zastupuje vůči ostatním orgánům ČRDM a svolává její jednání. Jednání Komory krajských rad má právo svolat i předseda ČRDM.

(7) Nespolkoví členové ČRDM (viz čl. 4 odst. 1) se sdružují v Komoře nespolkových členů ČRDM (dále jen „Komora nespolkových členů“). Komora nespolkových členů ČRDM schvaluje svůj jednací řád, kterým se při svém jednání řídí. Komora nespolkových členů volí svého mluvčího, který ji zastupuje vůči ostatním orgánům ČRDM.

(8) Členství v ČRDM vzniká dnem, kdy přihlášku žadatele schválí Valné shromáždění ČRDM a člen uhradí první členský příspěvek. Členství trvá vždy jedno správní období. K prodloužení členství dochází v závěru předchozího správního období na základě písemného prohlášení člena spojeného s úhradou členského příspěvku ve stanoveném termínu. Pokud ke splnění obou těchto podmínek nedojde ani na základě písemné výzvy ČRDM statutárnímu orgánu člena, dojde po třech měsících ode dne doručení výzvy k zániku členství v ČRDM.

(9) Členství v ČRDM dále zaniká:

 1. písemným oznámením člena o vystoupení z ČRDM;
 2. rozhodnutím Valného shromáždění o vyloučení člena při zvlášť hrubém poškození jiného člena ČRDM či porušení těchto Stanov;
 3. zrušením člena ČRDM;
 4. zánikem ČRDM.

(10) Členové ČRDM mají právo:

 1. podílet se na činnosti ČRDM;
 2. svobodně vyjadřovat své názory a stanoviska k činnosti ČRDM;
 3. vyvíjet vlastní činnost bez zásahů ze strany ČRDM;
 4. být pravidelně a zevrubně informováni o činnosti všech orgánů ČRDM;
 5. účastnit se prostřednictvím zástupců ustanovených dle Stanov ČRDM na jednání orgánů ČRDM;
 6. vystoupit stanoveným způsobem z ČRDM.

(11) Členové ČRDM mají povinnost:

 1. udělit svým zástupcům v orgánech ČRDM oprávnění jednat v patřičném rozsahu jménem člena;
 2. dodržovat Stanovy a další vnitřní předpisy ČRDM;
 3. platit členské příspěvky ve stanoveném termínu.

(12) Seznam členů

ČRDM vede seznam členů. Seznam členů ČRDM je rozdělen na část veřejně přístupnou a část veřejně nepřístupnou. Vedení seznamu členů zajišťuje předseda ČRDM, a to v elektronické podobě.

V seznamu jsou o členovi zapsány tyto zveřejňované údaje: název a sídlo, logo, kontaktní adresa, popř. další kontaktní údaje. V seznamu se o členovi dále zapisují následující nezveřejňované údaje: IČO, číslo registrace u MV nebo rejstříkového soudu, jméno statutárního zástupce, kontaktní adresa statutárního zástupce, kontaktní telefony a e-maily. Číslo bankovního účtu, adresa banky, kontakt na ekonoma.

Zápisy a výmazy při vzniku a zániku členství v ČRDM provádí předseda ČRDM nebo osoba jím pověřená. Pověření k provádění zápisů a výmazů ze seznamu členů ČRDM musí mít písemnou formu.

Změny v seznamu členů provádí předseda ČRDM nebo osoba jím pověřená a pověření zástupci členské organizace bez zbytečného odkladu poté, co nastala skutečnost, která změnu zápisu odůvodňuje.

Člen ČRDM má právo nahlížet do části seznamu členů, v níž jsou údaje o něm, a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.

Údaje zapsané v seznamu členů může ČRDM používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům ČRDM. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem člena, kterého se týkají.

Podrobnosti o vedení seznamu členů může předseda ČRDM upravit vnitřním předpisem.

Čl. 5
Valné shromáždění

(1) Nejvyšším orgánem ČRDM je Valné shromáždění ČRDM (dále jen „VS“), které je tvořeno zástupci jednotlivých členských organizací oprávněnými hlasovat a jmenovanými či volenými podle odst. 2 až 8 (dále jen členové VS).

(1a) Mimo členů VS mohou všichni členové ČRDM vyslat další své zástupce na jednání VS s hlasem poradním.

(1b) Nejvýše jeden zástupce z jedné členské organizace ve VS může být v den konání VS starší 35 let.

(2) Spolky s celostátní působností (viz čl. 4 odst. 5) mají právo jmenovat své zástupce do VS přímo, a to za každých započatých 3000 členů organizované mládeže jednoho zástupce. Své zástupce do VS jmenují jednotlivé spolky tak, aby jejich jména oznámily Kanceláři ČRDM do zahájení jednání VS spolu s informací, který ze zástupců má oprávnění hlasovat.

(3) Krajská rada dětí a mládeže, která je členem ČRDM, má právo přímého zastoupení na VS jedním zástupcem s právem hlasovacím.

(4) Nespolkoví členové ČRDM volí své zástupce na VS na schůzi Komory nespolkových členů v souladu s jednacím řádem Komory nespolkových členů, a to jednoho zástupce s právem hlasovacím za každých započatých pět nespolkových členů.

(5) Ostatní členové ČRDM se sdružují v Komoře regionálních a místních spolků (dále jen „Komoře místních spolků“). Za každých započatých 3000 členů organizované mládeže členů Komory místních spolků náleží Komoře místních spolků 1 společný zástupce na VS s právem hlasovacím.

(6) Společní zástupci Komory místních spolků na VS se volí na každé schůzi Komory místních spolků. Tuto schůzi svolává předseda ČRDM tak, aby se uskutečnila nejpozději 1 měsíc po obdržení žádosti kteréhokoli člena Komory místních spolků nebo v případě, že neodpovídá počet společných zástupců Komory místních spolků na VS počtu, kterým má být Komora místních spolků na VS zastoupena, nebo v případě, že společný zástupce Komory místních spolků na VS přestane být členem spolku, jenž je členem Komory místních spolků, nejméně však jednou za 4 roky.

(7) Každý člen Komory místních spolků může navrhnout nejvýše jednoho kandidáta na společného zástupce Komory místních spolků na VS. Na schůzi Komory místních spolků volí členové Komory místních spolků společné zástupce na VS tak, že každý přítomný člen Komory místních spolků má tolik hlasů, kolik odpovídá počtu členů organizované mládeže daného členského spolku. Společnými zástupci Komory místních spolků na VS jsou z předložených kandidátů zvoleni ti, kteří získají nejvíce hlasů.

(8) Mandát společného zástupce Komory místních spolků na VS je závazkem osobní povahy, zastoupení není přípustné. Mandát stávajících společných zástupců Komory místních spolků na VS končí vždy zahájením schůze Komory místních spolků. Každý zástupce Komory místních spolků na VS, tj. člen VS, má jeden hlas.

(9) Údaje, prokazující oprávnění organizace k zastoupení v orgánech ČRDM, jsou předkládány organizací spolu s čestným prohlášením statutárního orgánu organizace o jejich pravdivosti. Organizace je povinna na výzvu ze strany Představenstva ČRDM tyto údaje doložit.

(10) Zasedání VS svolává předseda nejméně dvakrát ročně (zpravidla na jaře a na podzim) a vždy, když o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů VS.

(11) VS je svoláváno písemně pozvánkou zaslanou jednotlivým členům VS alespoň 3 týdny předem.

(12) VS je usnášeníschopné, je-li přítomna nebo zastoupena alespoň dvoutřetinová většina členů VS. Každý člen VS může zastupovat libovolný počet dalších členů VS, a to na základě plné moci udělené členem VS, který má být zastoupen. Není-li VS usnášeníschopné, koná se náhradní VS s totožným programem na stejném místě o hodinu později. Náhradní VS je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných.

(13) Ve výlučné kompetenci VS je:

 1. rozhodnout o zrušení ČRDM;
 2. rozhodnout o změně Stanov ČRDM;
 3. rozhodnout o vyloučení člena z ČRDM;
 4. rozhodnout o přijetí nových členů;
 5. volit předsedu ČRDM;
 6. na návrh předsedy jmenovat Představenstvo ČRDM;
 7. rozhodovat o výši členských příspěvků;
 8. schvalovat rozpočet ČRDM;
 9. schvalovat Strategii ČRDM.

(14) VS dále přijímá usnesení závazná pro činnost všech orgánů ČRDM, schvaluje plán činnosti, projednává výroční zprávu, účetní závěrku, zprávu o hospodaření ČRDM a zprávu Kontrolní komise ČRDM.

(15) VS rovněž v období mezi Kongresy na návrh Kontrolní komise ČRDM potvrzuje kooptaci členů Kontrolní komise ČRDM.

(16) VS může zřizovat stálé pracovní komise, jmenovat a odvolávat jejich členy a vedoucí, pověřovat je úkoly, delegovat jim pravomoci, řídit a kontrolovat jejich činnost.

(17) Rozhodnutí podle odstavce 13, písmeno a – c musí být přijata třípětinovou většinou hlasů všech členů VS. Ostatní rozhodnutí jsou přijata tehdy, jestliže se pro přijetí vysloví větší počet hlasů přítomných (nebo zastoupených) než proti přijetí.

(18) Průběh jednání VS upravuje Jednací řád VS ČRDM.

Čl. 6
Představenstvo ČRDM

(1) Představenstvo ČRDM (dále jen „Představenstvo“) je výkonným orgánem VS, který řídí činnost ČRDM v době mezi zasedáními VS a plní úkoly VS uložené.

(2) Představenstvo se skládá z předsedy, prvního místopředsedy, místopředsedů a členů, v celkovém počtu nejméně 7 osob a nejvíce 15 osob, přičemž vždy nejvýše 2 osoby mohou být zástupci stejné členské organizace.

(3) Nadpoloviční většina osob v Představenstvu musí být mladší 35 let.

(4) V čele Představenstva stojí a jeho činnost řídí předseda ČRDM zvolený VS zpravidla na tříleté funkční období podle volebního řádu přijatého VS. Jeho mandát vzniká okamžikem zvolení a zaniká okamžikem zvolení nového předsedy. O případné předčasné volbě předsedy může rozhodnout VS.

(5) Předsedu v jeho nepřítomnosti nebo v případě, že tento nemůže svoji funkci vykonávat, zastupuje první místopředseda, dále pak jeden z místopředsedů určený Představenstvem.

(6) Návrh na složení Představenstva (včetně obsazení funkcí prvního místopředsedy a místopředsedů) předkládá předseda ČRDM Valnému shromáždění. Mandát člena Představenstva vzniká okamžikem jeho jmenování Valným shromážděním a zaniká okamžikem jeho odvolání Valným shromážděním, písemnou rezignací, úmrtím nebo okamžikem zvolení nového předsedy ČRDM.

(7) Pokud návrh na složení Představenstva, předložený předsedou ČRDM, neschválí VS třikrát po sobě, koná se volba nového předsedy.

(8) Představenstvo se při své činnosti řídí Jednacím řádem schváleným VS ČRDM. Jednání Představenstva jsou otevřená členům VS, tzn., že tito mají právo se jednání zúčastnit, aniž by do jeho průběhu zasahovali.

(9) Představenstvo může zřizovat pracovní skupiny, jmenovat a odvolávat jejich členy a vedoucí, pověřovat je úkoly, delegovat jim pravomoci, řídit a kontrolovat jejich činnost.

(10) Statutárním orgánem ČRDM jsou předseda ČRDM, první místopředseda a místopředsedové ČRDM. Každý z nich je oprávněn jednat jménem ČRDM samostatně. Podepisování za ČRDM se uskutečňuje tak, že jednající osoba k natištěnému či jinak napsanému názvu spolku připojí svůj podpis s dodatkem označujícím jeho funkci (tedy předseda ČRDM, první místopředseda ČRDM, místopředseda ČRDM).

Čl. 7
Kongres ČRDM

(1) Nejméně jednou za tři roky svolává VS Kongres ČRDM (dále jen „Kongres“). Jeho účastníky jsou:

 1. členové VS, Kontrolní komise ČRDM, Představenstva;
 2. po třech zástupcích každé členské organizace bez ohledu na počet jejích členů.

(2) Kongres se usnáší prostou většinou hlasů a je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných.

(3) Kongres zejména:

 1. volí Kontrolní komisi ČRDM;
 2. diskutuje a přijímá doporučení pro činnost ČRDM, kterými je VS povinno se zabývat;
 3. vyjadřuje se k činnosti VS, předsedy a Představenstva ČRDM;
 4. bere na vědomí zprávu o činnosti ČRDM předloženou předsedou;
 5. bere na vědomí zprávu Kontrolní komise ČRDM;
 6. předkládá VS návrh Strategie ČRDM.

Čl. 8
Kontrolní komise ČRDM

(1) Členy Kontrolní komise ČRDM (dále jen „Kontrolní komise“) jsou osoby zvolené Kongresem. Volební období je tříleté.

(2) Počet členů Kontrolní komise stanoví VS, minimálně však 5. V Kontrolní komisi je vyloučeno členství více než jednoho zástupce za každou členskou organizaci. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu ČRDM, Představenstvu ČRDM a s funkcí likvidátora ČRDM.

(3) Pokud v období mezi Kongresy poklesne počet členů pod 5, má Kontrolní komise právo kooptovat nové členy do tohoto počtu. Tato kooptace nabývá účinnosti potvrzujícím usnesením VS.

(4) Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda Kontrolní komise zodpovídá za její činnost a je oprávněn jednat jménem Kontrolní komise.

(5) Kontrolní komise kontroluje hospodaření ČRDM a dodržování právních předpisů a dále směrnic či jiných vnitřních norem ČRDM. Povinností předsedy Kontrolní komise je neprodleně informovat Představenstvo o zjištěných závadách.

(6) Předseda Kontrolní komise se účastní jednání Představenstva s hlasem poradním.

(7) Jednání Kontrolní komise svolává její předseda dle aktuální potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Kontrolní komisi může rovněž svolat předseda ČRDM. Jednání Kontrolní komise je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů.

Čl. 9
Společné ustanovení pro kolektivní orgány spolku

Všechny kolektivní orgány spolku mohou rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (dále jen „rozhodování per rollam“). Podrobnosti o způsobu, lhůtách a podmínkách rozhodování per rollam stanoví jednací řády kolektivních orgánů ČRDM.

Čl. 10
Kancelář ČRDM

Pro řešení praktických úkolů a k zajištění organizačních záležitostí je zřízena Kancelář ČRDM, která je organizační jednotkou bez nadání způsobilosti k právním úkonům. Rozpočet Kanceláře ČRDM je součástí rozpočtu ČRDM, její pracovníci jsou zaměstnanci ČRDM a právní úkony v působnosti Kanceláře jsou prováděny jménem ČRDM statutárním orgánem ČRDM. V čele Kanceláře ČRDM stojí předseda ČRDM, popř. jím pověřený zástupce.

Čl. 11
Podpůrné a spolupracující instituce

Subjekty, které ČRDM zřizuje (například obecně prospěšné společnosti či nadace) nebo se kterými je ČRDM v úzkém vztahu spolupráce, mají právo vyslat na jednání VS svého zástupce s hlasem poradním.

Čl. 12
Majetek a hospodaření

(1) Majetek, který nabude ČRDM jako celek, je ve vlastnictví ČRDM. Disponovat s tímto majetkem mohou orgány ČRDM na základě směrnic přijatých VS.

(2) Majetek členů zůstává vstupem do ČRDM nedotčen. Jmění, které člen ČRDM nabude vlastní činností v průběhu členství, je vlastnictvím člena. Členové ČRDM jsou na sobě z hlediska hospodářských závazků a pohledávek nezávislí, neodpovídají za závazky ČRDM a ČRDM neodpovídá za závazky svých členů.

(3) Majetek získaný ČRDM může být na základě dohodnutých pravidel, jež stanovuje VS, rozdělen mezi členy ČRDM.

(4) ČRDM hospodaří s prostředky, které získala:

 1. z finančních příspěvků členů. Jejich výši, termín a způsob složení schvaluje VS;
 2. z vlastní činnosti;
 3. z dotací;
 4. z darů;
 5. z výnosů ze jmění;
 6. z výtěžků účelových sbírek;
 7. z výtěžků loterií a jiných podobných her provozovaných ČRDM nebo takových, na jejichž výtěžku se ČRDM na základě dohody podílí a
 8. z dalších příjmů, pokud neodporují obecně závazným právním předpisům a Stanovám ČRDM.

(5) Hospodaření ČRDM probíhá na základě schváleného rozpočtu a vnitřních předpisů ČRDM.

(6) V případě rozhodnutí VS o zrušení ČRDM jmenuje VS zároveň likvidátora ČRDM. O naložení s likvidačním zůstatkem ČRDM rozhodne VS ČRDM. Likvidační zůstatek ČRDM bude přednostně nabídnut k převzetí členům ČRDM.

Čl. 13
Obecná ustanovení

(1) Veškerá odvolání lze podat do 30 dnů.

(2) Správní období je shodné s kalendářním rokem.

(3) Jednací řečí je čeština.

Čl. 14
Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto Stanovy byly schváleny 52. Valným shromážděním ČRDM dne 19. 11. 2020.

V Praze dne  19. 11. 2020

Aleš Sedláček
předseda ČRDM


Stáhněte si stanovy ČRDM ve formátu PDF

Napsal: admin

Ke stažení

Příloha k článku ke stažení