Archiv projektů

SAFE – Systém evidence a ohodnocení dobrovolnické práce jako nástroje zvýšení transparentnosti a efektivity hospodaření v NNO

Logo projektu SAFE

Česká rada dětí a mládeže zahájila od 1. září 2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nový projekt, který je zaměřen na řešení problému chybějící metodiky pro realistickou evidenci a ohodnocení dobrovolnické práce ve dvou specifických typech NNO – v organizacích zaměřených na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených na péči o přírodu a ochranu životního prostředí.

Některé studie odhadují, že až 75 % dobrovolnické práce v Česku funguje mimo režim zákona o dobrovolnické službě. Cílem tohoto projektu je pečlivě zmapovat tuto oblast, najít příčiny nedostačující evidence a nabídnout řešení výhodné jak pro orgány státní správy, tak pro samotné NNO.

Cíle projektu SAFE v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

  • zvýšit transparentnost v dobrovolnictví v nestátních neziskových organizacích ve dvou oblastech, kde se dobrovolnictví významně uplatňuje – práce s dětmi a mládeží a péče o přírodu a životní prostředí,
  • zmapovat specifika mnoha typů dobrovolnické práce v těchto oblastech a zohlednit je při evidenci a vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce nejen přímo v NNO, ale i na straně orgánů veřejné správy a
  • přenést osvědčené mezinárodní metodiky ze zahraničí a přizpůsobit je zjištěným specifikům v České republice.

Partnerem ČRDM v tomto projektu je Zelený kruh. Zelený kruh je asociace českých ekologických neziskových organizací, která byla založena v roce 1989. Má 28 členských organizací a dále celkem 113 NNO sdružuje v tzv. Oborové platformě ekologických organizací. Pro tyto subjekty nabízí Zelený kruh především informační servis zaměřený na dění v ochraně životního prostředí, ale také v legislativě životního prostředí a v obecnějších občanskoprávních tématech. Samotný Zelený kruh se od doby svého vzniku věnuje monitorování zákonů v průběhu celého legislativního procesu, a to především těch, které ovlivňují fungování a vlastní existenci občanských sdružení.

Počínaje rokem 2011 se Zelený kruh intenzivně zapojoval do diskuzí NNO o novém občanském zákoníku a navazujících normách, například o zákoně o veřejné prospěšnosti, zákoně o rejstřících občanských sdružení, a také o zákoně o dobrovolnictví. Především v oblasti problematiky veřejné prospěšnosti a občanského zákoníku Zelený kruh řídil diskuzi mezi NNO spadajícími do oblasti ochrany přírody a životního prostředí a zajišťoval průběžné informování v této věci z legislativního hlediska nejen svým členům a přidruženým organizacím, ale všem NNO a sítím NNO, které o ně projevily zájem, a facilitoval vytváření společných priorit, resp. pozic NNO v těchto věcech, které byly následně komunikovány s odpovědnými orgány veřejné správy.

Zahraničním partnerem projektu je European Volunteer Centre/Centre Européen du Volontariat (dále jen CEV), což je mezinárodní nestátní nezisková asociace sídlící v Bruselu, která se zaměřuje na problematiku měření, tedy evidence a vyjádření hodnoty dobrovolnictví v evropských zemích. Asociace má 80 členských národních dobrovolnických organizací či sítí, a to ve 31 zemích Evropy včetně Ruska. Kromě metodik a standardů se zabývá také související legislativou, která podmínky pro realizaci dobrovolnictví v jednotlivých zemích i na evropské úrovni ovlivňuje. Ve spolupráci s CEV bychom chtěli přenést a následně upravit pro potřeby českých NNO již existující metodiky vytvořené Mezinárodní organizací práce (International Labour Organization).

V rámci projektu navážeme intenzivní spolupráci s orgány státní správy, jež jsou pro implementaci nových metodik klíčové – tedy Českým statistickým úřadem, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nové metodiky evidence a ohodnocení dobrovolnické práce budou následně testovány na minimálně 18 různých NNO, 6 000 dobrovolnících a 100 000 hodinách práce v průběhu 12 měsíců. Na základě výstupů testování budou metodiky finalizovány. V závěru projektu zorganizujeme semináře v krajích a konferenci v Praze, jež budou zaměřené na přenos metodiky do praxe NNO i státní správy.

Stáhněte si:

V Evropském domě v centru Prahy se 18. června 2015 konala závěrečná konference k projektu ČRDM „SAFE“. Podrobnosti o tříhodinové konferenci, jíž se zúčastnilo několik desítek lidí včetně zástupců vedení dobrovolnických organizací na národní úrovni, představitelů státní správy a dalších expertů, přinášíme v článku na ADAM.cz.

Metodiky ke stažení:

Prezentace ke stažení:

Projekt byl podpořen z ESF – OP LZZ

Napsal: Marek Krajči