Aktuality

Česká republika má nové mladé delegátky do OSN. A nově i klimatickou delegátku

Mladé delegátky do OSN (zleva) Giulia Cancellaro, Veronika Novotná a klimatická delegátka Kateřina Špalková (foto archiv Programu mladých delegátu ČR do OSN)

V 8. ročníku programu Mladých delegátů do OSN / UN Youth Delegates Programme 2024/25 budou zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN zastupovat dvě mladé aktivní ženy – Veronika Novotná a Giulia Cancellaro.

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) jsme v rámci tohoto programu nově otevřeli i pilotní ročník mandátu klimatického delegáta. Díky dlouhodobým úspěšnými aktivitám v této oblasti toto místo získala Kateřina Špalková.

Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN. Tedy zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. Program v ČR koordinuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81).

Kandidátky vzešly z dvoukolového náročného výběrového řízení, kterého se zúčastnilo 34 silných kandidátů z celé ČR. Všichni prokázali velmi dobré znalosti OSN, mezinárodního prostředí, měli četné zkušenosti s prací s mládeží a mnohé další mimoškolní aktivity a samozřejmě výbornou angličtinu. Nyní čeká nové delegátky řada příprav. Kromě schůzek na ministerstvech a s dalšími aktéry jako jsou třeba zástupci UNESCO či UNICEF již v červnu absolvují svůj první výjezd ke stálé misi ČR při OSN v Ženevě. Následně je bude čekat příprava k účasti na říjnovém Valném shromáždění OSN, kde budou reprezentovat českou mládež a také pronesou projev za Českou republiku na půdě 3. výboru.

Nová role mladého klimatického delegáta/delegátky pak bude integrální součástí programu mladých delegátů s tím specifikem, že se bude specializovat na oblast klimatu, úžeji spolupracovat s MŽP a kromě společného výjezdu s oběma delegátkami do Ženevy, bude absolvovat svůj svébytný program. Ten bude na mezinárodní úrovni spočívat ve výjezdech na nová mezinárodní fóra. Na nich doposud česká mládež nebyla zastoupena, ať už se jedná například o Brusel nebo výjezd na klimatickou konferenci v Bonnu, jíž se zúčastní první týden v červnu. Výhledově by se pak měla klimatická delegátka zúčastnit COPu v Baku.

Kdo jsou nové delegátky?

Jakým tématům se budou věnovat v rámci svého mandátu mladých delegátek do OSN?

Podrobně níže

Veronika Novotná

Studuje druhý ročník bakalářského studia Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracovně je aktivní jako manažerka projektu EuropaSecura, v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM nebo ve spolku Politika (nejen) pro mladé. Rovněž působí i v neformální poradní skupině mladých při odboru OSN a globálních otázek MZV a v Politologickém klubu FSV UK. Absolvovala mimo jiné stáž na Odboru států subsaharské Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí nebo se jako dobrovolnice se podílela na přípravě Pražského studentského summitu.

Jaké agendě se bude věnovat v rámci svého mandátu mladé delegátky do OSN?

„Jako mladá delegátka do OSN se budu soustředit na SDG 8: Důstojná práce a ekonomický růst, a to konkrétně na oblast zaměstnávání mládeže. Za jeho neoddělitelnou součást považuji nabývání dovedností potřebných pro současný svět, které mladému člověku umožní získat důstojnou práci a dále se rozvíjet, a také důraz na udržitelnost jakéhokoliv růstu. Téma je přímo provázané s potřebou kvalitního formálního i neformálního vzdělání (SDG 4) a rovným přístupem k němu jak na úrovni genderové, tak socio-ekonomické (SDG 5 a 10). 

Pro budoucí svět je klíčové, aby měly všechny světové regiony dobrou ekonomickou úroveň, která je postavená na udržitelném základě. Jedině tak můžeme dosáhnout celoplošného snižování nerovností, díky čemuž se mladí lidé budou moci seberealizovat a posouvat globální společnost nejen směrem k ekonomické udržitelnosti, ale také k snižování nerovností a vzájemnému porozumění. Za dobu svého mandátu bych chtěla trh práce co nejvíce přiblížit zcela inkluzivnímu ideálu, kdy budou mít mladí lidé po celém světě přístup k důstojnému zaměstnání, a to bez jakékoliv diskriminace či segregace. Toto základní právo nesmí zůstávat pouze na papíře, ale musí se stát každodenním standardem. 

Mým cílem je spolupracovat s delegáty, delegátkami a iniciativami zabývajícími se zaměstnáváním mládeže na vzájemném sdílení příkladů dobré praxe, výsledků a současných výzev v jednotlivých zemích. Společně můžeme hledat inovativní řešení, která mladým lidem vstup na trh práce, jenž bude plně integrovat také ženy a dívky, usnadní, a předkládat doporučení domácím tvůrcům politik. Vnímám rovněž potřebu dlouhodobé a udržitelné podpory placených stáží, a to jak na úrovni mezinárodní, tak té domácí, o což se budu v průběhu svého mandátu v rámci komunikace s jednotlivými institucemi snažit zasadit.“

Giulia Cancellaro

Studuje Mezinárodní vztahy a mezinárodní právo (MA) na Univerzitě v Edinburku ve Skotsku. Také zde působí jako prezidentka studentského spolku pro klasické umění, který se snaží studentům objasnit a přiblížit význam klasické hudby a umění. I její dosavadní zkušenosti jsou impozantní. V roce 2023 byla stážistkou na Stálé misi ČR při OECD v Paříži, pracovala jako asistentka na United Italian Societies (UIS) ve Velké Británii nebo v organizaci EduSogno pomáhala italským středoškolským studentům při výběru a přihlašování se na univerzity ve Spojeném království. Z akademických programů absolvovala například letní školu Luxusního managementu International University of Monaco (IUM) nebo kurzy historické lingvistiky, práva a psychologie na Harvard Summer School, Cambridge v Massachusetts, USA. Při svém ročním pobytu Erasmus v Paříži se podílela jako dobrovolnice na aktivitách mládežnické pobočky Francouzského červeného kříže, Croix Rouge Française v Paříži.

Agenda Giulie Cancellaro během mandátu Mladého delegáta do OSN

„Během svého mandátu bych se ráda zaměřila podrobně na SDG 4, vzdělání, a jeho propojení s ostatními SDGs, jako například s SDG 9 (průmysl, inovace a infrastruktura) a SDG 10 (snížení nerovnosti).

Vzdělání v České republice je dlouhodobě ovlivňováno nerovnostmi. Podle nedávných zpráv z OECD se ve skutečnosti zvětšují neustále rozdíly ve výsledcích hodnocení žáků, jak vyplývá z mezinárodního šetření PISA, které jsou ovlivněny socioekonomickými rozdíly a rozdíly na základě pohlaví. Česká republika se zároveň potýká s rostoucím nedostatkem pedagogických pracovníků, což má dopad i na kvalitu vzdělávání. Měla bych proto zájem diskutovat s delegáty z jiných zemích o podobných otázkách a dozvědět se o osvědčených postupech a řešeních, která by mohla být v České republice upravena tak, aby lépe naplňovala SDG4. Příkladem toho je strategie přijatá ve švédském Halmstadu, kde se budoucí učitelé v posledním ročníku vysoké školy mohou ucházet o pozice studentských spolupracovníků (student co-workers).

Tématem, kterému bych se ráda věnovala v rámci svého působení v roli českého delegáta v OSN pro mládež a které považuji za mimořádně aktuální nejen pro mládež, ale i pro všechny generace, je umělá inteligence. Navzdory tomu, že umělá inteligence není něčím zcela novým, neboť některé z technologií existují již více než 50 let, vstoupila do centra pozornosti veřejných debat teprve nedávno a stala se hned jednou z priorit i v EU. A je to právě mládež, která se ráda do takové debaty rychle zapojí, vyjádří své názory a obavy, aby mohla být součástí rozhodovacího procesu od samého počátku. Podle mého názoru není umožněno mladým lidem dostatečně se těchto rozhovorů zúčastnit, a proto bych byla ráda, aby potřeby mladých lidí, jejich obavy, jejich žádosti o pomoc byly více zviditelněné, o což bych se snažila v rámci mého mandátu.“

Kateřina Špalková

Dokončila studium na Glasgowské univerzitě, obor Mezinárodní vztahy a sociální a veřejná politika. Již během studií se začala zaměřovat na klimatickou a energetickou politiku. Svojí závěrečnou práci psala na téma vlivu Evropského parlamentu na výšku ambicí jednotlivých opatření v rámci Green Dealu. Také absolvovala například stáže na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku, v kanceláři europoslance Luďka Niedermayera v Evropském parlamentu, nebo se angažovala v Evropském parlamentu mládeže v ČR.

Aktuálně působí jako analytička věcných dopadů veřejných politik ve Vládním analytickém útvaru. Účastní se také projektu Aklimatizace, pořádaného Asociací pro mezinárodní otázky (AMO), v rámci nějž připravuje studii na využívání Modernizačního fondu v ČR.

V rámci mandátu klimatické delegátky by se Kateřina chtěla zaměřit na pořádání interaktivních přednášek o klimatické změně pro studenty – ať již by se jednalo o vývoj klimatických vyjednávání na úrovni OSN o tom, jak fungují GHG emise a co jsou jejich největší zdroje, nebo právě o Green Deal. Zároveň by se ve veřejném prostoru v Česku chtěla zaměřit na kritiku nízkých ambicí v oblasti spravedlivé zelené transformace české ekonomiky, s tím spojeného často neefektivního a netransparentního využívání evropských fondů a dezinformací spojených s klimatickou změnou.

Napsal: Soňa Polak