Úrazové pojištění

Nejčastější dotazy k úrazové pojistce

Kde dostanu formulář „Oznámení o úrazu”?

ČRDM jako administrátor pojistné smlouvy úrazové (dále jen PSÚ) rozeslala začátkem května 2002 všem ústředím sdružení, jež jsou PSÚ účastna, desky s příslušnými formuláři a dalšími informacemi. Pořádá-li tedy sdružení akci, ať už jednorázovou nebo tábor, mělo by mít formuláře s sebou, aby se daly vyplnit na místě.
Pakliže sdružení již nemá k dispozici žádné další formuláře, obrátí se na svou střešní organizaci, či přímo na Kancelář ČRDM.


Je nějaká změna při vyplňování formulářů oproti předešlým rokům?

Ano. Generali Pojišťovna a.s. vyšla vstříc našim požadavkům a vydala nový, přehlednější a zjednodušený formulář.
V záhlaví nezapomeňte vyplnit číslo smlouvy, to je stále totéž: 0202326385.
V horní části formuláře si pozorně přečtěte krátké poučení o správném vyplnění.
V dolní části formuláře přibyla s ohledem na zákon 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů rubrika „Prohlášení”. Pokud se stal úraz nezletilému dítěti, uvedou zde údaj o sobě i jeho zákonní zástupci: likvidace pojistky pak může být rychleji vyřízena.


Kam mám vyplněný formulář zaslat?

Vyplněný formulář zasílejte jedině na tuto adresu:

Generali Pojišťovna a.s.
Generální ředitelství
Oddělení pojištění osob
Bělehradská 132
120 84 Praha 2


Jaký mám důkaz toho, že je naše sdružení opravdu pojištěno?

Součástí PSÚ je i seznam sdružení, na něž se pojistka vztahuje. Seznam se skládá ze dvou částí. První část tvoří sdružení, jež jsou členy nějaké střešní organizace (ČRDM, KSDM, SeSDM) – těm je částka za úrazovou pojistku hrazena přímo MŠMT.
Druhou část seznamu tvoří nezastřešená sdružení, která měla zájem být pojistky účastna a hradí si ji ze svých vlastních zdrojů. Seznamy ověřili a potvrdili svým podpisem zástupci ČRDM, Generali Pojišťovny a.s. a MŠMT. Kopii seznamu obdrželo každé pojištěné sdružení a lze jej libovolně dále kopírovat, např. jako doklad pro rodiče při pořádání letního tábora.


Dají se formuláře „Oznámení o úrazu” kopírovat?

Ne, v žádném případě. Generali Pojišťovna a. s. přijímá k likvidaci pouze originální formuláře.


Když pořádáme akci, které se účastní i děti neorganizované, vztahuje se PSÚ i na ně?

Ano, samozřejmě. Přečtěte si pozorně smlouvu, článek II. Pojištěné osoby.


Na koho se mohu obrátit s případnými dotazy?

V případě jakýchkoli dotazů, námětů a připomínek v PSÚ kontaktujte:

Kancelář ČRDM
Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1
tel. 02 / 24 102 209, fax: 02 / 24 102 541
pí Hana Konopiská, e-mail: zastcrdm@adam.cz


Proč sdružení dostávají formuláře a další informace až v květnu a ne začátkem roku?

Největším problémem je zatím to, jak získat co nejdříve v novém roce aktuální údaje o stavu členské základny jednotlivých sdružení. Jestliže údaje o některých obdrží Kancelář až v březnu, nebo musí některé údaje znovu prověřovat, jelikož jsou neúplné, zpoždění je nasnadě. Seznam, který Kancelář ČRDM vyhotoví, prověřuje ještě znovu odbor pro mládež MŠMT. Letos jsme navíc „vychytávali” všechny chyby a administrativní nedostatky let minulých, abychom nastavili určitý standard. Kancelář rovněž ocení konstruktivní připomínky a nápady, jak administraci pojistky urychlit a vylepšit. Nicméně alfou a omegou zůstává včasné nahlášení počtu členů sdružení příslušné střešní organizaci, která je pak předá Kanceláři ČRDM.


Koho se týká pojistná smlouva pro cestovní pojištění, uzavřená mezi ČRDM a GP?

Pojistná smlouva pro cestovní pojištění uzavřená mezi Českou radou dětí a mládeže a Generali Pojišťovnou a.s. byla podepsána v roce 2000 a je stále platná. Cestovně pojistit se může každý člen sdružení, jež je zahrnuto do seznamu sdružení pro úrazovou pojistku pro rok 2002. Další pokyny a podmínky viz pojistná smlouva pro cestovní pojištění.


Jak postupovat při uzavírání cestovní pojistky?

Člen sdružení, jenž chce být pojištěn, se dostaví na kteroukoli pobočku Generali Pojišťovny a.s.. Kromě běžně vyžadovaných dokladů předloží i písemný doklad od svého sdružení, že je jeho členem a že má tudíž právo sjednat si cestovní pojistku. Pracovníci každé pobočky GP mají k dispozici seznamy sdružení, jež jsou zahrnuta do úrazové pojistky, ověří si, zda je sdružení v seznamu zahrnuto a na místě cestovní pojistku sepíší.

Napsal: admin