Valné shromáždění

Usnesení 10. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 1. března 2001 v Praze („jarní“ zasedání)

Valné shromáždění:

 1. schvaluje
  • program jednání s doplněním bodu různé: o návrh na člena Rady ČT;
  • Rozpočet ČRDM na rok 2001.

 2. volí návrhovou a mandátovou komisi ve složení:
  • Ladislav Hrzal;
  • František Podolník;
  • Jiří Tomčala.

 3. bere na vědomí zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 23 zástupců s právem hlasovat a dalších šest hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem tedy 29 platných hlasů z 33 mandátů – VS je usnášeníschopné.
 4. přijímá po předložení a doporučení představenstvem ČRDM za řádného člena občanské sdružení T.O. Střelka.
 5. bere na vědomí informace o:
  • připravovaných změnách v Programech podpory dětí a mládeže MŠMT;
  • organizačních změnách v administraci dotačních prostředků v roce 2001;
  • harmonogramu prací nad návrhem věcného záměru zákona o mladé generaci;
  • postupu k výběrovému řízení vyhlášenému FDM v likvidaci (včetně projektu AB Senovážné náměstí 977/24, Praha 1).

 6. doporučuje sdružením
  • zohlednit ve své práci nabídku pro neorganizované děti a mládež;
  • podpořit za pomoci poslanců a senátorů Parlamentu ČR výběrová řízení vyhlášená FDM v likvidaci;
  • vytvořit systém oponentních řízení v publikační činnosti (projektech apod.).

 7. ukládá:
  • zástupcům sdružení prostudovat hodnocení projektu „Kraje 2000”
   Zodpovídá: zástupci sdružení
   Termín: do příštího VS (1. 5. 2001)
  • doplňovat návrhy rozpočtů o hodnocení – realizace projektů a aktivit ČRDM
   Zodpovídá: představenstvo
   Termín: průběžně

 8. navrhuje RNDr. Tomáše Řeháka na členství v Radě České televize.

Usnesení bylo přijato v Praze dne 1. 3. 2001, 19:24 hodin.
Za správnost Jiří Tomčala.

Napsal: admin