Valné shromáždění

Usnesení 14. valného shromáždění České rady dětí a mládeže

Jednání bylo zahájeno v 16:50.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ:

 1. schvaluje
  • program jednání, který byl předložen, včetně bodů pilných – s doplněním časového limitu jednotlivých bodů na 10 minut kromě bodu 6 (dopisy poslancům), u něhož se stanovuje doba jednání 30 minut
  • Výroční zprávu ČRDM za rok 2001
  • Hospodářskou zprávu za rok 2001
  • rozpočet projektu ČRDM Zázemí 2002 v kapitolách ARCHA a Publikace
  • aby projekt Zázemí 2003 předložený do 5. října na MŠMT obsahoval kapitoly
   • Pojištění
   • Správa internetové sítě v AB Senovážné náměstí
   • Kancelář
   • Bambiriáda
   • Publikace „Město dětem“
   • Semináře (včetně semináře v Senátu a na CVVZ)
   • ARCHA
  • text „Poselství ČRDM poslancům PS PČR po volbách v červnu 2002“
  • text „Dopisu o likvidaci FDM“
  • vytvoření pracovní skupiny pro jednání se zástupci KSDM v tomto složení: Aleš Kroutil, Ema Rajnošková a Pavel Trantina.
 2. volí mandátovou komisi ve složení:
  • Marie Světničková (AKSM)
  • Naďa Trnková (Junák)
  • Jiří Tomčala (Pionýr)
 3. přijímá po předložení a doporučení představenstvem ČRDM za mimořádného člena občanské sdružení Společenství Jan10 a za řádného člena sdružení KUFR (Klub úplně fantastické rekreace).
 4. bere na vědomí
  • zprávu mandátové komise, že na jednání je přítomno 20 zástupců s právem hlasovat a dalších 6 hlasů je zastoupeno prostřednictvím plné moci. Celkem tedy ve chvíli zahájení je 26 platných hlasů ze 41 mandátů – VS je usnášeníschopné. (v průběhu počet kolísal od 24 do 28 platných hlasů)dále bere na vědomí informace o:
  • jednáních vedených zástupci ČRDM
  • Institutu dětí a mládeže poskytnuté ředitelem IDM Mgr. Pavlem Janíkem (viz www.idm-msmt.cz)
  • nabídkách publikací a dalších materiálů pro sdružení dětí a mládeže
  • možnostech informačních internetových stránek www.adam.cz
  • listopadové Celostátní velké výměně zkušeností – viz www.cvvz2002.cz
  • programech podpory SDM – viz www.msmt.cz (sekce mládež)
 5. ukládá
  • vypracovat ve variantách novou vizi zpravodaje ČRDM ARCHA a zahájit její diskusi tak, aby příští valné shromáždění mohlo o dalším zaměření ARCHY zodpovědně rozhodnout
   Termín: 30. září 2002
   Zodpovídá: představenstvo
  • zaslat přijaté „Poselství ČRDM poslancům PS PČR po volbách v červnu 2002“ všem poslancům parlamentních stran s výjimkou poslanců KSČM
   Hlasování 18 pro, 4 proti, 5 zdržení

   

 6. doporučuje
  • aby Bambiriáda byla Českou radou dětí a mládeže chápána především jako příležitost komunikovat vůči veřejnosti důležité poselství, které se týká celé společnosti a které vychází z poslání ČRDM
  • aby Bambiriáda v Praze měla nadále výlučné postavení s ohledem na mimořádnou roli danou početnými návštěvníky z veřejné, kulturní a ekonomické sféry
  • aby počet lokálních Bambiriád (mimopražských) byl stanovován hlavně s ohledem na krajské pokrytí a dodržování standardů kvality.

Usnesení bylo přijato v Praze dne 27. 6. 2002.

Za správnost: Jiří Tomčala, předseda mandátové komise

Napsal: admin