Valné shromáždění

Usnesení mimořádného 2. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 28. ledna 1999 v Praze

Valné shromáždění ČRDM:

 • Vzhledem k počtu omluvených účastníků nebylo v určenou hodinu usnášeníschopné.
 • V souladu s ustanovením Stanov ČRDM čl. 5, odst. 10 se konalo náhradní valné shromáždění.

Valné shromáždění ČRDM:

 1. bere na vědomí:
  1. informace o situaci v přípravě rozpočtu ČRDM na rok 1999.

 2. schvaluje:
  1. postup představenstva v přípravě mimořádného VS;
  2. zprávu zapisovatelky, že náhradní jednání mimořádného VS je usnášeníschopné v souladu se stanovami.

 3. konstatuje:
  vzhledem k nejasnému objemu prostředků z MŠMT určených pro celou oblast občanských sdružení nebylo možné připravit reálné podklady pro jednání mimořádného VS (o rozpočtu).

 4. ukládá:
  svolat další jednání VS na 25. února 1999 s tímto programem:

  1. změna stanov,
  2. rozpočet ČRDM na rok 1999,
  3. přijetí nových členů.

  Zodpovídá: předseda ČRDM
  Termín: dle stanov

Usnesení bylo přijato jednomyslně v 18:10 hodin.

Napsal: admin