Valné shromáždění

Usnesení náhradního 5. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 23. září 1999 v Praze

Valné shromáždění ČRDM (náhradní):

 1. bere na vědomí:
  1. ústní informace
   • o jednáních se zájemci o vstupu do ČRDM,
   • o sdružení Dětský romský klub – Pomozme olašským Romům,
   • o výroční zprávě a možnosti objednání výtisků sdruženími,
   • o projektech protidrogové prevence – Dobré je znát a Poškoláci,
   • o jednání s Radou mládeže Slovenska.

 2. schvaluje:
  1. jednací řád VS (15-0-0);
  2. zprávu mandátové komise, která konstatovala, že je přítomno 15 oprávněných delegátů z 28 a že náhradní VS je usnášeníschopné v souladu se stanovami;
  3. přijetí nového mimořádného člena ČRDM: (15-0-0)
   Dětský romský klub – Pomozme olašským Rómům;
  4. výroční zprávu ČRDM 1998 s formálními připomínkami (16-0-0).

 3. volí:
  1. členy pracovních komisí VS:
   • mandátovou a návrhovou ve složení:(15-0-0)
    František Roun
    Tomáš Řehák
    Jiří Tomčala

 4. ukládá:
  1. připravit definitivní verzi Výroční zprávy ČRDM 1998 pro sdružení
   Zodpovídá: předseda ČRDM, výkonný ředitel
   Termín: do 31. 10.
  2. zasílat zevrubnou informaci o výsledcích jednání a činnosti představenstva po každém jeho jednání všem členským sdružením
   Zodpovídá: výkonný ředitel kanceláře ČRDM
   Termín: průběžně

Usnesení bylo přijato v 18:37 hodin.

Napsal: admin