Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 50. Valného shromáždění ČRDM

50. Valné shromáždění ČRDM, 11. 4. 2019
zasedací místnost společnosti Kočka, spol. s r. o., Senovážné nám. 5, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:39 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:39 vydáno 62 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 64 (16:51), dále na 65 (17:12), na 64 (17:35). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
  • Michal Peroutka (Junák – český skaut, z. s.)
  • Tereza Paulíková Trojanová (Pionýr, z. s.)

50/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
Michal Peroutka (Junák – český skaut, z. s.)
Tereza Paulíková Trojanová (Pionýr, z. s.)

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schvalování programu 50. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

50/2
VS ČRDM schvaluje program 50. VS ČRDM.

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

4. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka informoval a plánovaném termínu (10.–13. října) a novinkách v projektu 72 hodin v roce 2019. Pokračovat má spolupráce v Národním památkovým ústavem i výsadba stromů.

Pomocí projektu Sametky 2019 připomene ČRDM 30. výročí Sametové revoluce.

Dále Ondřej Šejtka informoval o novinkách v projektu Evropských karet mládeže EYCA (nový obchodí zástupce, kampaň na podporu zvýšení zapojení mladých lidí do voleb do Evropského parlamentu).

V roce 2019 pokračuje projekt Vzdělávání v organizacích; kurzy budou běžet do listopadu 2019.

Analytické centrum ČRDM ve spolupráci s Radou mládeže Slovenska připraví a uskuteční výzkum hodnot mládeže v České a Slovenské republice. Ondřej Šejtka nabídl přítomným možnost zapojit se do provedení výzkumu.

ČRDM se snaží vyjednat kvalitní a výhodné cestovní pojištění pro členy organizací.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná informovala o novinkách v projektu Skeleton ESO – plánují se tři semináře na podzim 2019.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček představil vývoj v oblasti legislativy týkající se oblasti práce s dětmi a mládeží (zákon o místních poplatcích, novela zákona o ochraně veřejného zdraví). Dále informoval o nových možnostech finanční podpory ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tzv. Šablonách pro NNO.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná okomentovala návrh rozpočtu ČRDM na rok 2019 upraveného podle přidělené dotace od MŠMT.

50/3
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2019.

pro: 64
proti: 0
zdržel se: 0

5. Doplnění znění Stanov ČRDM o vzdělávací činnost

Představenstvo ČRDM navrhuje doplnit do článku 2, odstavce 3 Stanov ČRDM „Vymezení a účel“ slova „zajišťuje vzdělávání, právní a informační servis“.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o doplnění Stanov ČRDM.

50/4
VS ČRDM přijímá nové znění článku 2, odstavce 3 Stanov České rady dětí a mládeže ve znění:
(3) Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM zastupuje všechny své členy vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím. Dále pak zajišťuje vzdělávání, právní a informační servis a vykonává ty úkoly a pravomoci, které jí členové uložili.

pro: 65
proti: 0
zdržel se: 0

6. Schvalování výroční a hospodářské zprávy za rok 2018

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o Výroční zprávě ČRDM za rok 2018.

50/5
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2018.

pro: 65
proti: 0
zdržel se: 0

Ekonomka ČRDM Marie Konečná okomentovala čerpání rozpočtu ČRDM v roce 2018, které bylo zachyceno ve zprávě o hospodaření.

50/6
VS ČRDM schvaluje zprávu o hospodaření ČRDM za rok 2018.

pro: 65
proti: 0
zdržel se: 0

7. Zpráva kontrolní komise

Členka Kontrolní komise ČRDM Jana Stibralová přednesla zprávu kontrolní komise. Ve zprávě konstatovala, že kontrolní komise neshledala v hospodaření ČRDM a související kontrolované agendě žádný problém.

8. Diskuze, různé

Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka informoval o blížící se uzávěrce pro přihlášení do 4. ročníku programu Mladých delegátů do OSN. Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči informoval přítomné o aktuálních výzvách na účastníky Mezinárodního kongresu v Izraeli a Výměny mládeže s Izraelem. Ondřej Šejtka doplnil informace o zastupování ČRDM na Valném shromáždění Evropského fóra mládeže.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček informoval přítomné, že se ČRDM věnuje problematice nutnosti zápisů spolků do Rejstříku skutečných majitelů. Dále představil další oblasti priorit ČRDM na rok 2019 – legislativa (uznávaní neformálního vzdělávání v novele zákona o pedagogických pracovnicích, novela zákona o ochraně veřejného zdraví), servis pro členské organizace (právní poradna, Weby pro organizace), komunikace navenek (úprava vzhledu a funkcionality serveru ADAM.cz, optimalizace reklamy ve vyhledávači Google, zvýšení prodejnosti karet mládeže EYCA), Analytické centrum a zahraničí (spolupráce v rámci Visegrádské čtyrky – vzdělávání a výzkumy, Evropské fórum mládeže, OSN).

9. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:44. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 11. dubna 2019 zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.)
  • Michal Peroutka (Junák – český skaut, z. s.)
  • Tereza Paulíková Trojanová  (Pionýr, z. s.)
Napsal: Marek Krajči