Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 46. Valného shromáždění ČRDM

46. Valné shromáždění ČRDM, 6. 4. 2017
zasedací místnosti č. 254 SMOSK, Senovážné nám. 23, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:39 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:39 vydáno 61 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 62 (16:41), dále na 61 (18:10). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Filip Chmel (Liga lesní moudrosti, z.s.)
  • Michal Švarný (Hnutí Brontosaurus)
  • František Šereda (Junák – český skaut, z. s.)

46/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Filip Chmel (Liga lesní moudrosti, z.s.)
Michal Švarný (Hnutí Brontosaurus)
František Šereda (Junák – český skaut, z. s.)

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 46. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

46/2
VS ČRDM schvaluje program 46. VS ČRDM.

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka informoval o prvním zájemci o členství v ČRDM – organizaci Česká astronomická společnost. Přítomní zástupci organizace ji představili podrobněji. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 36
proti: 0
zdržel se: 26

46/3
VS ČRDM přijímá organizaci Česká astronomická společnost za člena ČRDM.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Spolek Bzuk. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 7
proti: 32
zdržel se: 23

46/4
VS ČRDM nepřijímá organizaci Spolek Bzuk za člena ČRDM.

5. Závěrečné informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Předseda ČRDM poděkoval členům dosavadního Představenstva ČRDM za jejich činnost v uplynulém volebním období (2014–2017).

Aleš Sedláček informoval o aktuálním dění v oblasti legislativy ovlivňující sektor práce s dětmi a mládeží (status veřejné prospěšnosti, vodní zákon, datové schránky).

Projektový manažer Jiří Gurecký představil přítomným Evropské karty mládeže EYCA. Dále informoval o novinkách v připravovaném letošním ročníku projektu 72 hodin (uskuteční se ve dnech 12.–15. října 2017) a sdělil termín konání předání Cen Přístav (30. listopadu 2017 v Pražské křižovatce). Ondřej Šejtka vyzval přítomné, aby nominovali vhodné kandidáty na Cenu Přístav.

Ekonomka ČRDM Zuzana Popková informovala o čerpání rozpočtu na rok 2016. Rovněž okomentovala čerpání rozpočtu na rok 2017 do 15. března 2017. Informace doplnil místopředseda ČRDM. Informoval též o probíhajícím auditu účetnictví ČRDM.

Aleš Sedláček a Ondřej Šejtka okomentovali plnění z úrazové a odpovědnostní pojistky. Data a podrobné statistiky doplnil Jaroslav Hynek (YMCA v České republice).

6. Schvalování upraveného rozpočtu 2017

Ekonomka ČRDM Zuzana Popková okomentovala návrh upraveného rozpočtu ČRDM na rok 2017.

46/5
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2017.

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

7. Schvalování výroční a hospodářské zprávy za rok 2016

Místopředseda ČRDM prezentoval drobné změny v textu výroční zprávy, které byly zapracovány na základě připomínek členských organizací.

46/6
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2016 se zapracovanými připomínkami.

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

46/7
VS ČRDM schvaluje hospodářskou zprávu ČRDM za rok 2016.

pro: 62
proti: 0
zdržel se: 0

8. Zpráva kontrolní komise

Členka Kontrolní komise Marie Světničková přednesla zprávu KK vypracovanou jejím předsedou Josefem Valterem a informující o pravidelných plánovaných schůzkách, činnosti a nálezech komise. Kontrolní komise neshledala žádné závažné pochybení v hospodaření ČRDM. VS vzalo zprávu na vědomí.

9. Volba předsedy ČRDM

Ondřej Šetjka přítomné informoval o proceduře volby předsedy ČRDM a jmenování představenstva ČRDM. Následovalo představení kandidáta volby do funkce předsedy ČRDM.

Kandidát 1: Aleš Sedláček

Všichni kandidáti prohlásili, že souhlasí se svou kandidaturou do funkce předsedy ČRDM a s uvedením svých osobních údajů do tohoto zápisu. Všichni kandidáti dále prohlásili, že jsou ve smyslu ustanovení § 153 – 155 zákona č. 89/2012 Sb. způsobilí vykonávat funkci předsedy ČRDM.

Následně byla provedena volba předsedy ČRDM.

VS hlasovalo o volbě předsedy ČRDM takto:

Kandidát 1
pro: 61
proti: 0
zdržel se: 0

46/8
Předsedou ČRDM byl zvolen Aleš Sedláček.

Nově zvolený předseda prohlásil, že ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 304/2012 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob souhlasí se zápisem svých osobních údajů do spolkového rejstříku.

10. Jmenování Představenstva ČRDM

Návrh nově zvoleného předsedy na složení Představenstva ČRDM:

1. místopředseda: Jan Cieslar
místopředseda: Tomáš Hurt
člen: Jakub Fraj
člen: Jan Burda
člen: Karolína Musilová
člen: Michal Vyvlečka
člen: Stanislava Kantorová
člen: Štěpán Kment
člen: Tomáš Navrátil
člen: Vendula Nejedlá
člen: Vlastimil Jura
člen: Aleš Kubíček

Všichni navržení následně prohlásili, že souhlasí se svým jmenováním do Představenstva ČRDM i s uvedením svých osobních údajů do tohoto zápisu. Navržený 1. místopředseda i všichni místopředsedové dále prohlásili, že jsou ve smyslu ustanovení § 153 – 155 zákona č. 89/2012 Sb. způsobilí vykonávat funkci, do níž jsou navrženi na jmenování.

VS hlasovalo o přijetí návrhu předsedy ČRDM na složení Představenstva ČRDM:

pro: 61
proti: 0
zdržel se: 0

46/9
VS přijalo návrh předsedy ČRDM na složení Představenstva ČRDM a jmenuje tímto představenstvo ČRDM v tomto složení:
1. místopředseda: Jan Cieslar
místopředseda: Tomáš Hurt
člen: Jakub Fraj
člen: Jan Burda
člen: Karolína Musilová
člen: Michal Vyvlečka
člen: Stanislava Kantorová
člen: Štěpán Kment
člen: Tomáš Navrátil
člen: Vendula Nejedlá
člen: Vlastimil Jura
člen: Aleš Kubíček

1. místopředseda a místopředsedové následně prohlásili, že ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 304/2012 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob souhlasí se zápisem svých osobních údajů do spolkového rejstříku.

11. Návrh priorit ČRDM na rok 2017

Předseda ČRDM představil návrh priorit ČRDM na rok 2017. VS návrh vzalo na vědomí.

12. Diskuze, různé

Členka představenstva Evropského fóra mládeže (YFJ) Zuzana Vaněčková vyzvala přítomné, aby nominovali své zástupce do pracovních skupin YFJ.

13. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:32. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 6. dubna 2017; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Filip Chmel (Liga lesní moudrosti, z.s.)
  • Michal Švarný (Hnutí Brontosaurus)
  • František Šereda (Junák – český skaut, z. s.)

Ověřené podpisy:

  • Aleš Sedláček, předseda ČRDM
  • Jan Cieslar, 1. místopředseda ČRDM
  • Tomáš Hurt, místopředseda ČRDM
  • Marek Krajči, zapisovatel
Napsal: Marek Krajči