Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 47. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

47. Valné shromáždění ČRDM, 23. 11. 2017
zasedací místnost č. 254, SMOSK, Senovážné nám. 23, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.38 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:38 vydáno 54 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet vydaných mandátů se změnil na 55 (16:40), na 57 (16:42) a na 58 (16:47). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Jaroslav Hynek (YMCA v České republice)
  • Eva Weislová (Liga lesní moudrosti, z.s.)
  • František Šereda (Junák – český skaut, z. s.)

47/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Jaroslav Hynek (YMCA v České republice)
Eva Weislová (Liga lesní moudrosti, z.s.)
František Šereda (Junák – český skaut, z. s.)

pro: 54
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 47. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu s přidáním bodu Změna v představenstvu ČRDM.

47/2
VS ČRDM schvaluje program 47. VS ČRDM s přidáním bodu Změna v představenstvu ČRDM.

pro: 55
proti: 0
zdržel se: 0

4. Přijetí nových členů

Zástupkyně organizace MOMA Morašice, z. s. představila svou organizaci. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 58
proti: 0
zdržel se: 0

47/3
VS ČRDM přijímá organizaci MOMA Morašice, z. s. za člena ČRDM.

Zástupkyně organizace Tamjdem, o.p.s. představila svou organizaci. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 58
proti: 0
zdržel se: 0

47/4
VS ČRDM přijímá organizaci Tamjdem, o.p.s. za člena ČRDM.

5. Změna v představenstvu ČRDM

V představenstvu ČRDM končí zástupce organizace Junák – český skaut, z. s. Tomáš Navrátil. Junák – český skaut, z. s. na jeho místo nominoval Kristýnu Jelínkovou, která byla představena formou krátkého videa (jelikož se nemohla dostavit osobně). Její představení doplnil Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta. Předseda nechal hlasovat o volbě.

47/5
VS ČRDM volí Kristýnu Jelínkovou za členku představenstva ČRDM

pro: 58
proti: 0
zdržel se: 0

6. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Účetní ČRDM Anna Winterová představila a okomentovala aktuální stav čerpání rozpočtu ČRDM k 21. 11. 2017. Informace doplnil Ondřej Šejtka, který představil i nový projekt Weby pro organizace, který bude umožňovat organizacím a jejich článkům velice jednoduše připravit a provozovat vlastní internetové stránky.

Ředitel kanceláře ČRDM dále poděkoval organizacím za zapojení do projektu 72 hodin a podrobněji informoval o průběhu jeho letošního ročníku. V roce 2018 projekt proběhne ve dnech 18.–21. 10. Rovněž informoval o novinkách v projektu Karty mládeže EYCA a představil činnost Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží. V letošním roce proběhlo i výběrové řízení na dodavatele pojištění, kterým se stala Generali Pojišťovna a.s.

Aleš Sedláček prezentoval aktuální otázky v oblasti legislativy, mimo jiné blížící se účinnost evropské směrnice GDPR týkající se ochrany osobních údajů. Na toto téma si nechala ČRDM připravit právní stanovisko, jež poté zveřejnila na svých internetových stránkách. Dále informoval o projektu VZOR – Vzdělávání v organizacích na školení zaměstnanců v členských organizacích ČRDM. Další aktivity ČRDM vyvíjí v oblasti spolkových rejstříků. Informoval též o problematice tzv. šablonovitého financování NNO. Bližší informace budou k dispozici na adrese http://crdm.cz/sablony.

Ondřej Šejtka informoval o proběhlé kontrole z Nejvyššího kontrolního úřad a jejích výsledcích.

7. Návrh rozpočtu na rok 2018

Ondřej Šejtka představil návrh rozpočtu ČRDM na rok 2018 a okomentoval změny oproti roku 2017. Předseda nechal o návrhu hlasovat.

47/6
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2018.

pro: 58
proti: 0
zdržel se: 0

8. Schválení výše členských příspěvků na rok 2018

47/7
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2018 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 58
proti: 0
zdržel se: 0

9. Zpráva kontrolní komise

Předseda ČRDM informoval, že kontrolní komise během roku 2017 vyvíjela pravidelnou činnost kontroly účetnictví a hospodaření ČRDM a dávala doporučení pro vedení ČRDM.

10. Diskuze, různé

Aleš Sedáček informoval o procesu možného utvoření krajské rady mládeže v Královehradeckém kraji. Dále informoval o připravovaném slavnostním večeru u příležitosti udělování Cen Přístav.

11. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:01. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 23. listopadu 2017; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Jaroslav Hynek (YMCA v České republice)
  • Eva Weislová (Liga lesní moudrosti, z.s.)
  • František Šereda (Junák – český skaut, z. s.)
Napsal: Marek Krajči