Aktuality

Být při tom

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v návaznosti na Rezoluci Rady EU o obecných cílech participace a informací pro mladé lidi soutěž Být při tom. Hlavním cílem soutěže je veřejné představení a ocenění projektů, které mají za cíl podporovat aktivní zapojení mladých lidí do života společnosti, jejich spolupráci na národní i mezinárodní úrovni, podporu demokracie a odstraňování všech forem diskriminace.

 • Vítězné projekty ve 4 kategoriích a 1 projekt, který porota ocení jako originální, se zúčastní evropského kola soutěže, které se uskuteční na podzim ve Francii.
 • Všechny soutěžící projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.adam.cz.
 • Vítězné projekty budou zveřejněny na webových stánkách www.msmt.cz a www.adam.cz.

Podmínky soutěže
Být při tom

I. CHARAKTERISTIKA PROJEKTŮ

Společným jmenovatelem soutěžících projektů je „solidarita”, tzn. že projekty musí být směřovány na probuzení zájmu mladých o ostatní lidi a zvýšení schopnosti mladých jednat s nimi v jejich prospěch či sdílet jejich zájmy. Projekty mohou být individuální či kolektivní a mohou být zaměřeny např. na práci s dětmi a mládeží, mezinárodní solidaritu, zdraví, životní prostředí, sport, kulturu, zaměstnanost apod. Cílem projektů je podpora rozvoje participace dětí a mládeže, jejich aktivního zapojení do života společnosti, spolupráce na národní i mezinárodní úrovni, podpora demokracie a odstraňování všech forem diskriminace. Realizace projektu musí proběhnout alespoň částečně v období leden – červenec 2004, aby bylo možné jej vyhodnotit podle stanovených podmínek.

II. KATEGORIE PROJEKTŮ

 1. 1. projekty realizované na lokální (tj.místní a národní) úrovni mladými lidmi do 18 let
 2. 2. projekty realizované na evropské úrovni mladými lidmi do 18 let
 3. 3. projekty realizované na lokální (tj. místní a národní) úrovni mladými lidmi ve věku 18 až 26 let
 4. 4. projekty realizované na evropské úrovni mladými lidmi ve věku 18 až 26 let

Spolurealizátory (poradci, vedoucími) projektů zařazených do 1. a 2. kategorie mohou být též osoby starší 18 let. Tyto osoby mohou tvořit maximálně 1/3 týmu, který projekt realizuje.

V případě projektů realizovaných na lokální úrovni se musí jednat o projekty příkladné, výjimečné.

III. PODMÍNKY PRO SOUTĚŽÍCÍ

Soutěžící zašle přihlášku do soutěže spolu s projektem odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí projektu je jeho popis, cíle, harmonogram, seznam realizátorů, alespoň částečné hodnocení projektu, reference dalších subjektů, dokumentace – např. foto, video, novinové články, souhlas se zveřejněním jména a příjmení realizátorů, informace o způsobu financování projektu a informace, do které kategorie je projekt přihlašován.

IV. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

 1. Soutěž se vyhlašuje na období od 15. 3. 2004 do 31. 7. 2004.
 2. Projekty mohou předkládat jednotlivci a kolektivy mladých lidí do 26 let, nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení.
 3. Porotu jmenuje náměstek ministryně pro mládež, tělovýchovu a evropskou integraci. Porota bude složena ze zástupců vyhlašovatele soutěže, zástupců Institutu zájmového vzdělávání MŠMT a České rady dětí a mládeže a odborníky na problematiku práce s dětmi a mládeží. Podmínkou pro zařazení projektu do soutěže je doručení podkladů do stanoveného termínu. Vyhodnocení bude provedeno v srpnu 2004.
 4. Slavnostní vyhlášení vítězných projektů za přítomnosti realizátorů projektů umístěných na prvních třech místech v každé kategorii a realizátorů projektu, který byl porotou oceněn jako originální, proběhne v září 2004.
 5. Přihlašované projekty je třeba zaslat na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor pro mládež
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

a zároveň v elektronické podobě (neplatí pro obrazové přílohy) na adresu: grosslo@msmt.cz s označením „Soutěž Být při tom” do 31. 7. 2004.

Po tomto termínu nemohou být projekty do soutěže přijímány. Informace: Mgr. Grösslová, e-mail: grosslo@msmt.cz, tel. 257 193 326.

V. POŘADATEL

Hlavní pořadatel soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Spoluorganizátoři: Česká rada dětí a mládeže
Institut zájmového vzdělávání MŠMT

Přihláška do soutěže a další informace: ZDE.

Napsal: admin