Aktuality

Změny v kanceláři ČRDM

Od 1. února má Kancelář ČRDM nového ředitele, jímž se na základě podzimního výběrového řízení stal předseda Pavel Trantina. Jeho zástupcem je, rovněž nově, Mgr. Jiří Škvor, který v posledních letech působil především v zahraničí, a to jako vedoucí misí společnosti Člověk v tísni. Nejprve v Republice Srbsko a Černá Hora v letech 2001 – 2003 a v Etiopii od roku 2003 do podzimu 2004. V obou zemích pro Člověka v tísni realizoval rozvojové projekty v oblasti školství, vodního hospodářství a v sociální sféře.

V Kanceláři ČRDM (K ČRDM) si oba rozdělili pravomoci a oblasti zodpovědnosti takto:

Výkonný ředitel Kanceláře ČRDM Pavel Trantina:

 • řídí činnost K ČRDM a zodpovídá za ni;
 • zastupuje ČRDM při jednáních s institucemi, orgány, organizacemi a jednotlivci;
 • řídí ekonomické oddělení, mediální oddělení a oddělení zahraničních vztahů;
 • zajišťuje efektivní naplňování stávajících zahraničních kontaktů ČRDM;
 • přiděluje a koordinuje plnění jednotlivých úkolů Kanceláře a sleduje plnění usnesení a závěrů Představenstva a Valného shromáždění ČRDM, resp. Kongresu; připravuje podklady pro jednání;
 • pravidelně provádí ve spolupráci s předsedou a místopředsedy ČRDM hodnocení činnosti Kanceláře; spolupodílí se na přípravě akcí pořádaných ČRDM a v případě potřeby se jich osobně zúčastňuje;
 • spolupracuje s jednotlivými členskými sdruženími;
 • přijímá nové pracovníky, ukončuje pracovních poměry, schvaluje odměny pracovníků K ČRDM;
 • spolupracuje s právním zástupcem ČRDM a ve spolupráci s ním sleduje aktuální změny v legislativě a vhodným způsobem na ně upozorňuje P ČRDM či mikrotým Stát.

Zástupce výkonného ředitele Mgr. Jiří Škvor:

 • je podřízen výkonnému řediteli K ČRDM; zastupuje výkonného ředitele K ČRDM v případě jeho nepřítomnosti;
 • podílí se na zajištění efektivní funkčnosti Kanceláře ČRDM; řídí sekretariát, realizační týmy jednotlivých projektů; podílí se na řízení ekonomického oddělení, mediálního oddělení a oddělení zahraničních vztahů; je zodpovědný za personalistiku a vnitřní organizaci K ČRDM;
 • v rámci možností usiluje o rozšíření stávajících zahraničních kontaktů ČRDM a další expanzi ČRDM;
 • v rámci pověření výkonným ředitelem Kanceláře zastupuje ČRDM při jednáních s institucemi, orgány, organizacemi a jednotlivci;
 • řídí projekt Bambiriáda a další projekty K ČRDM; spolupracuje s jednotlivými členskými sdruženími a na požádání, pokud je to v souladu s činnostmi, které zajišťuje K ČRDM, poskytuje konzultace a zajišťuje případnou odbornou pomoc;
 • podílí se na koordinaci plnění jednotlivých úkolů K ČRDM;
 • podílí se na přípravě podkladů pro jednání;
 • spolupodílí se na přípravě akcí pořádaných ČRDM a v případě potřeby se jich osobně zúčastňuje;
 • na základě rozhodnutí výkonného ředitele Kanceláře ČRDM či usnesení Představenstva ČRDM plní případně další úkoly související s činností K ČRDM;
 • ve spolupráci s výkonným ředitelem K ČRDM navrhuje přijetí nových pracovníků, ukončení pracovních poměrů, navrhuje odměny pracovníků K ČRDM.
Napsal: admin