Kongres

Zápis a usnesení z 8. Kongresu České rady dětí a mládeže

8. Kongres ČRDM, 16. 4. 2015,
zasedací místnost Kočka s.r.o., Senovážné nám. 5, Praha 1

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.06 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:06 vydáno 44 mandátů. Kongres je usnášeníschopný v jakémkoli počtu přítomných členů Kongresu, tudíž byl usnášeníschopný v průběhu přijímání všech usnesení. Počet vydaných mandátů se v průběhu Kongresu neměnil.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

 • Filip Chmel (Liga lesní moudrosti z. s.)
 • Vítězslav Svoboda (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Stanislava Kantorová (Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi)

8/1
Kongres ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Filip Chmel (Liga lesní moudrosti z. s.)
Vítězslav Svoboda (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Stanislava Kantorová (Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi)

pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 8. Kongresu ČRDM

Předseda ČRDM nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu.

8/2
Kongres ČRDM schvaluje program 8. Kongresu ČRDM.

pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0

4. Závěrečná zpráva o činnosti Kontrolní komise ČRDM

Předseda Kontrolní komise ČRDM Josel Valter přednesl zprávu kontrolní komise za období let 2012–2015. Kontrolní komise neshledala v hospodaření ČRDM žádné zásadní pochybení. Kongres vzal zprávu na vědomí.

5. Volba Kontrolní komise ČRDM

Nominování byli:

 • Josef Valter (Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC)
 • Jindřich Červenka (Pionýr, z. s.)
 • Marie Světničková (Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s.)
 • Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Radan Kukal (Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi)

Z pléna nezazněl návrh na další kandidáty.

8/3
Kongres ČRDM zvolil Kontrolní komisi ČRDM ve složení:
Josef Valter (Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC)
Jindřich Červenka (Pionýr, z. s.)
Marie Světničková (Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s.)
Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Radan Kukal (Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi)

pro: 44
proti: 0
zdržel se: 0

6. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 16:20. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 16. dubna 2015; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

 • Filip Chmel (Liga lesní moudrosti z. s.)
 • Vítězslav Svoboda (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
 • Stanislava Kantorová (Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi)
Napsal: Marek Krajči