Valné shromáždění

Prohlášení valného shromáždění ČRDM k rozviřované kampani kolem tzv. problému velkých a malých sdružení, schválené Valným shromážděním ČRDM dne 25. 11

Valné shromáždění ČRDM
vydává toto prohlášení
k rozviřované kampani
kolem tzv. problému velkých a malých sdružení

Česká rada dětí a mládeže sdružuje dvě desítky organizací dětí a mládeže. Na jedné straně ji vytvářejí sdružení tzv. velká – postihující svojí organizační sítí celou republiku a tvořená soustavou nižších organizačních jednotek, z nichž jedna každá by mohla být samostatnou organizací – působí buď v určitém regionu, nebo obci či dokonce jen čtvrti města. Na straně druhé ji tvoří sdružení tzv. malá – představující často jen několik stovek či desítek členů a působící právě jen v určitých regionech atp.

Přesto vedle sebe tato sdružení netoliko existují, ale navíc spolu úspěšně spolupracují a podílejí se, každý přiměřeným dílem na vnitřním životě ČRDM i jejím působení směrem ven.

Všechna sdružení disponují rovnocenným objemem informací, všechna sdružení bez rozdílu se mohou podílet na aktivitách ČRDM. Roční zkušenost prokázala, vzhledem ke stále rostoucímu počtu členských sdružení ČRDM, že úspěšná koexistence i takto rozdílných uskupení na půdě ČRDM je nejenom možná, ale oboustranně obohacující a prospěšná.

V současné době rozdmýchávaná kampaň směřující k poškození vztahů mezi rozdílně velkými organizacemi je nebezpečná. Naši zástupci v Komoře mládeže bez nejmenších problémů podpořili (mimochodem ze strany MŠMT předem připravené) poměrné rámcové rozdělení předpokládaných finančních prostředků určených na dotace. Stejně tak je nutné zdůraznit, že ani MŠMT nevnímalo změněná pravidla v organizaci grantového řízení jako tendenci k likvidaci tzv. malých sdružení. Ostatně vycházelo při jejich stanování z doporučení pracovní skupiny, v níž měla ČRDM i KSDM paritní zastoupení. A tak nebyl žádný „boj“ o výši dotací pro tzv. velké a tzv. malé. Nelze též nepřipomenout rok 1997, kdy břímě škrtů v dotacích na sebe solidárně převzala právě tzv. velká sdružení – s vědomím, že se jim může snad lépe „rozložit jejich dopady“ – nicméně to v praxi přineslo menší objem dotací na činnost dětí v tzv. velkých sdruženích. Všichni tento bezprecedentní krok přijali zcela samozřejmě…

Je sice dobré v potřebném okamžiku na nepravosti poukazovat, ale k tomu je třeba znát fakta. Tzv. problém velkých a malých sdružení a jejich financování neexistuje. A vynášení této karty může přinést pouze jediné – poškození atmosféry mezi námi. To považujeme – jako zástupci tzv. velkých i tzv. malých sdružení za nedobré.

Vyzýváme proto všechny, kteří tento problém cítí, aby si opatřili dostatek informací – neboť jiná argumentace než věcná nemá smysl.

Napsal: admin