Valné shromáždění

Usnesení 9. valného shromáždění ČRDM, konaného dne 7. prosince 2000 v Praze („podzimní“ zasedání)

Valné shromáždění:

 1. schvaluje
  • Program jednání s připomínkami;
  • Návrh na zavedení ceny ministra školství za mimoškolní práci s dětmi a mládeží s připomínkami *).

 2. volí mandátovou komisi ve složení:
  • Jiří Zajíc,
  • Jiří Tomčala,
  • Olga Nováková.

 3. bere na vědomí zprávu mandátové a návrhové komise: z 29 možných mandátů je 21 přítomných platných hlasů (z čehož 4 jsou zastoupeny formou plné moci).
 4. přijímá za:
  • řádné členy občanská sdružení:
   Azimut;
   S.K. a K.S. Dakota;
   Royal Rangers ČR;
   Zeměpisná společnost „Morava”.

 5. bere na vědomí informace představenstva o:
  • Zhodnocení uplynulého roku vč. Výroční zprávy ČRDM 2000 (pracovní verze);
  • Záměrech činnosti na příští rok (přehled projektů vč. Bambiriády 2001);
  • Zahraničně-politické pozici ČRDM – podzim 2000, Plán činnosti v oblasti zahraničí.

 6. doporučuje
  • při jmenování zástupců v ČRDM a při ustavování jejich orgánů a Kanceláře hledat mladé perspektivní dobrovolníky nesvázané příliš náročnými povinnostmi ve svých domovských sdruženích.

*)Připomínky: Postavit na roveň profesionální a dobrovolné pracovníky. Doplnit větší množství příležitostí, ke kterým je možno cenu udílet.

Usnesení bylo přijato dne 7. 12. 2000 v 19:13 hodin.

Informace k doplnění (bylo přijato již po schválení usnesení):
Zazněla informace o FDM se záměrem uspořádání další informativní schůzky k této problematice.

Napsal: admin