Valné shromáždění

Zápis a usnesení z 52. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

52. Valné shromáždění ČRDM, 19. 11. 2020
Videokonference Google Meet

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16:35 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:35 vydáno 66 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet mandátů se změnil na 68 (16:45), dále na 69 (16:57). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise a volební komise

Předsedající vyzval zástupce organizací, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Matěj Zíka (Pionýr, z. s.)
  • Tomáš Sadílek (Liga lesní moudrosti, z.s.)
  • Martina Hanyková (Junák – český skaut, z. s.)

52/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Matěj Zíka (Pionýr, z. s.)
Tomáš Sadílek (Liga lesní moudrosti, z.s.)
Martina Hanyková (Junák – český skaut, z. s.)

mandátů přihlášených do hlasování: 67
pro: 67
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 52. VS ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu s navrženou změnou – odstraněním bodu Zpráva kontrolní komise.

52/2
VS ČRDM schvaluje program 52. VS ČRDM s odstraněním bodu Zpráva kontrolní komise.

mandátů přihlášených do hlasování: 67
pro: 67
proti: 0
zdržel se: 0

4. Schvalování úpravy Stanov ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení úpravy Stanov ČRDM.

52/3
VS ČRDM přijímá doplnění Stanov České rady dětí a mládeže o článek 9 ‚Společné ustanovení pro kolektivní orgány spolku‘ ve znění ‚Všechny kolektivní orgány spolku mohou rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (dále jen „rozhodování per rollam“). Podrobnosti o způsobu, lhůtách a podmínkách rozhodování per rollam stanoví jednací řády kolektivních orgánů ČRDM.‘ Stávající články 9–13 se přečíslují na 10–14.

mandátů přihlášených do hlasování: 68
pro: 68
proti: 0
zdržel se: 0

5. Schvalování úpravy Jednacího řádu Valného shromáždění ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení úpravy Jednacího řádu Valného shromáždění ČRDM.

52/4
VS ČRDM schvaluje úpravu Jednacího řádu Valného shromáždění ČRDM dle předloženého materiálu.

mandátů přihlášených do hlasování: 68
pro: 68
proti: 0
zdržel se: 0

6. Schvalování úpravy Jednacího řádu Představenstva ČRDM

Předsedající nechal hlasovat o schválení úpravy Jednacího řádu Představenstva ČRDM.

52/5
VS ČRDM schvaluje úpravy Jednacího řádu Představenstva ČRDM dle předloženého materiálu.

mandátů přihlášených do hlasování: 67
pro: 67
proti: 0
zdržel se: 0

7. Schvalování nových členů

Předsedající informoval o prvním zájemci o členství v ČRDM – organizaci Vodní záchranná služba ČČK, z.s. Přítomný zástupce organizace Martin Šrahulek ji představili podrobněji. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

mandátů přihlášených do hlasování: 67
pro: 67
proti: 0
zdržel se: 0

52/6
VS ČRDM přijímá organizaci Vodní záchranná služba ČČK, z.s. za člena ČRDM.

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Mladí chovatelé zvířat, z.s. Přítomný zástupce organizace Vlastimil Jura st. ji představili podrobněji. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

mandátů přihlášených do hlasování: 68
pro: 40
proti: 0
zdržel se: 28

52/7
VS ČRDM přijímá organizaci Mladí chovatelé zvířat, z.s. za člena ČRDM.

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Star Line – pobyty pro děti, z.s. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

mandátů přihlášených do hlasování: 68
pro: 0
proti: 62
zdržel se: 6

52/8
VS ČRDM nepřijímá organizaci Star Line – pobyty pro děti, z.s. za člena ČRDM.

Předsedající představil zájemce o členství v ČRDM – organizaci Fakescape, z.s. Přítomná zástupkyně organizace Tereza Kráčmarová ji představila podrobněji. Předsedající nechal hlasovat o přijetí.

mandátů přihlášených do hlasování: 68
pro: 42
proti: 21
zdržel se: 5

52/9
VS ČRDM přijímá organizaci Fakescape, z.s. za člena ČRDM.

8. Závěrečné informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Ředitel Kanceláře ČRDM informoval o průběhu letošního ročníku projektu 72 hodin; navzdory zhoršené situaci v souvislosti s probíhající pandemií se do data konání VS místním koordinátorům povedlo realizovat na 400 projektů a 131 výzev.

Vlastimil Jura ml. představil nové oddělení ČRDM zaměřené na pořádání vzdělávacích kurzů akreditovaných MŠMT v oblastech zdravovědy, táborových dovedností, rukodělných aktivit, elektronické správy organizací atd. Kurzy jsou k dispozici pro členy členských organizací ČRDM.

Jan Husák představil hlavní letošní projekt Analytického centra ČRDM Hodnoty mladých – velké společné šetření s Radou mládeže Slovenska, jehož výstupy jsou postupně zveřejňovány. Dále Analytické centrum pracovalo například na evropské databázi informací o mládeži Youthwiki nebo na správě dat v rámci projektu Mládež v číslech.

Tomáš Hurt prezentoval program pro elektronickou správu organizace Skeleton ESO. V tomto roce byly v rámci projektu vydány tří série instruktážních videí o používání programu. Dále proběhlo několik online seminářů.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná představila čerpání rozpočtu ČRDM k 31. 10. 2020. Předsedající nechal hlasovat o upraveném rozpočtu na rok 2020.

52/10
VS ČRDM schvaluje upravený rozpočet ČRDM na rok 2020.

mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 69
proti: 0
zdržel se: 0

Zahraniční sekretář ČRDM Marek Krajči informoval o novém projektu Mladá místa, který se zaměřuje na podporu participace dětí a mládeže na místní úrovni se zvláštním zřetelem na územní plánování.

Ondřej Šejtka informoval o novinkách v Pojištění. Též vyzval přítomné, aby se svými nápady a připomínkami zapojili do přípravy výběrového řízení na novou pojistnou smlouvu, které bude probíhat v roce 2021.

Aleš Sedláček informoval o významných personálních změnách na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které zasahovaly oblast mládeže. Dále představil novinky v neinvestičních i investičních programech MŠMT na podporu práce s dětmi a mládeží a Šablonách pro NNO. Též okomentoval legislativní situaci ohledně Registru skutečných majitelů.

9. Schvalování výroční a hospodářské zprávy za rok 2019

Předsedající nechal hlasovat o schválení výroční a hospodářské zprávy za rok 2019.

52/11
VS ČRDM schvaluje Výroční zprávu ČRDM za rok 2019.

mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 69
proti: 0
zdržel se: 0

52/12
VS ČRDM schvaluje zprávu o hospodaření ČRDM za rok 2019.

mandátů přihlášených do hlasování: 68
pro: 68
proti: 0
zdržel se: 0

10. Návrh rozpočtu na rok 2021

Ekonomka ČRDM Marie Konečná okomentovala návrh rozpočtu ČRDM na rok 2021. Předsedající nechal hlasovat o jeho schválení.

52/13
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2021.

mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 69
proti: 0
zdržel se: 0

11. Schválení výše členských příspěvků na rok 2021

Předsedající nechal hlasovat o schválení výše členských příspěvků na rok 2021.

52/14
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2021 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 69
proti: 0
zdržel se: 0

12. Volba předsedy ČRDM

Předsedající přítomné informoval o proceduře volby předsedy ČRDM a jmenování představenstva ČRDM. Následovalo představení kandidáta volby do funkce předsedy ČRDM.

Kandidát 1: Aleš Sedláček

Všichni kandidáti prohlásili, že souhlasí se svou kandidaturou do funkce předsedy ČRDM a s uvedením svých osobních údajů do tohoto zápisu. Všichni kandidáti dále prohlásili, že jsou ve smyslu ustanovení § 153 – 155 zákona č. 89/2012 Sb. způsobilí vykonávat funkci předsedy ČRDM.

Následně byla provedena volba předsedy ČRDM.

VS hlasovalo o volbě předsedy ČRDM takto:

Kandidát 1
mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 69
proti: 0
zdržel se: 0

52/15
VS ČRDM volí Aleše Sedláčka předsedou ČRDM.

Nově zvolený předseda prohlásil, že ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 304/2012 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob souhlasí se zápisem svých osobních údajů do spolkového rejstříku.

13. Jmenování Představenstva ČRDM

Návrh nově zvoleného předsedy na složení Představenstva ČRDM:

1. místopředseda: Tomáš Hurt
místopředseda: Michal Tarant
člen: Jakub Fraj
člen: Jan Burda
členka: Veronika Wodere
člen: Jakub Sotl
členka: Stanislava Kantorová
členka: Kristýna Jelínková
členka: Vendula Nejedlá
členka: Anna Mindlová
člen: Vlastimil Jura
člen: Ondřej Vojta
člen: Pavel Tomáš Řehák

Všichni navržení následně prohlásili, že souhlasí se svým jmenováním do Představenstva ČRDM i s uvedením svých osobních údajů do tohoto zápisu. Navržený 1. místopředseda i všichni místopředsedové dále prohlásili, že jsou ve smyslu ustanovení § 153–155 zákona č. 89/2012 Sb. způsobilí vykonávat funkci, do níž jsou navrženi na jmenování.

VS hlasovalo o přijetí návrhu předsedy ČRDM na složení Představenstva ČRDM:

mandátů přihlášených do hlasování: 69
pro: 67
proti: 0
zdržel se: 2

52/16
VS ČRDM přijímá návrh předsedy ČRDM na složení Představenstva ČRDM a jmenuje představenstvo ČRDM v tomto složení:
1. místopředseda: Tomáš Hurt
místopředseda: Michal Tarant
člen: Jakub Fraj
člen: Jan Burda
členka: Veronika Wodere
člen: Jakub Sotl
členka: Stanislava Kantorová
členka: Kristýna Jelínková
členka: Vendula Nejedlá
členka: Anna Mindlová
člen: Vlastimil Jura
člen: Ondřej Vojta
člen: Pavel Tomáš Řehák

1. místopředseda a místopředsedové následně prohlásili, že ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 304/2012 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob souhlasí se zápisem svých osobních údajů do spolkového rejstříku.

 14. Diskuze, různé

Do diskuze nebyl přihlášen žádný příspěvek.

15. Závěr

Předseda ČRDM poděkoval bývalým členům Představenstva za jejich činnost a spolupráci.

Jednání bylo ukončeno v 19:02. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 19. listopadu 2020; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  • Matěj Zíka (Pionýr, z. s.)
  • Tomáš Sadílek (Liga lesní moudrosti, z.s.)
  • Martina Hanyková (Junák – český skaut, z. s.)

Ověřené podpisy:

  • Aleš Sedláček, předseda ČRDM
  • Tomáš Hurt, 1. místopředseda ČRDM
  • Michal Tarant, místopředseda ČRDM
  • Marek Krajči, zapisovatel
Napsal: Marek Krajči