Valné shromáždění

Zápis a usnesení ze 49. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže

49. Valné shromáždění ČRDM, 15. 11. 2018
zasedací místnost č. 254, SMOSK, Senovážné nám. 23, Praha 1

Přítomni: viz Příloha 1 tohoto zápisu – prezenční listina

1. Zahájení

Jednání bylo zahájeno v 16.38 přivítáním přítomných delegátů a hostů. Podle prezenční listiny bylo v 16:38 vydáno 60 mandátů, což postačuje k tomu, aby bylo VS usnášeníschopné. Počet vydaných mandátů se změnil na 61 (16:44), na 59 (18:10). V průběhu přijímání všech usnesení bylo Valné shromáždění usnášeníschopné.

2. Volba mandátové komise

Předseda ČRDM Aleš Sedláček vyzval zástupce sdružení, aby nominovali členy do mandátové komise.

Nominováni byli:

  • Jan Černý (Asociace turistických oddílů mládeže ČR)
  • Josef Orgoník (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
  • Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)

49/1
VS ČRDM schvaluje mandátovou komisi ve složení:
Jan Černý (Asociace turistických oddílů mládeže ČR)
Josef Orgoník (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)

pro: 60
proti: 0
zdržel se: 0

3. Schválení programu 49. VS ČRDM

Předseda ČRDM Aleš Sedláček nechal hlasovat o schválení navrhovaného programu s přidáním bodu Přijímání nových členů.

49/2
VS ČRDM schvaluje program 49. VS ČRDM s přidáním bodu Přijímání nových členů.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 1

4. Přijímání nových členů

Zástupci organizace Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. představili svou organizaci. Předseda nechal hlasovat o přijetí.

pro: 60
proti: 0
zdržel se: 1

49/3
VS ČRDM přijímá organizaci Asociace pro mezinárodní otázky, z.s. za člena ČRDM.

5. Informace Představenstva ČRDM (vč. hospodářských)

Předseda ČRDM informoval přítomné o legislativních novinkách v souvislosti s Vodním zákonem a Zákonem o místních poplatcích. Informoval též o dalším vývoji v oblasti tzv. šablonovitého financování NNO. Bližší informace jsou k dispozici na adrese http://crdm.cz/sablony. K tématu šablon proběhla krátká diskuse a VS přijalo usnesení.

49/4
VS ČRDM přijímá následující usnesení k plánované výzvě z OP VVV Zvyšování kvality neformálního vzdělávání, dříve Šablony pro NNO.
Členské organizace ČRDM

  • Mají o výzvu zájem a jsou přesvědčeny, že se jedná o efektivní investici do prostředí neformálního vzdělávání.
  • Preferují vyhlášení výzvy v takové formě, která umožní v každé aktivitě, krom čistě dobrovolnického režimu uzavírat i pracovně právní vztah se vzdělavateli a zapojenými odborníky za podmínky odpovídajících jednotkových cen.
  • Zdůrazňují, že prostředky z operačních programů EU nemohou vykrývat pokles národní podpory na provoz organizací. Jsou zaměřeny na zvyšování kvality vzdělávání a podporují nadstandard k současnému stavu s cílem jeho odzkoušení a případnému následnému zavedení do běžné činnosti.

pro: 61
proti: 0
zdržel se: 0

Aleš Sedláček informoval o vývoji situace finanční podpory práce s mládeží z MŠMT pro rok 2019.

Ředitel kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka informoval o novinkách v pojištění – k dispozici je nový formulář hlášení úrazů doplněný o informaci o zpracování osobních údajů. Dále informoval o jednáních, které ČRDM vede s cílem nabídnout organizacím výhodné cestovní pojištění.

Jan Husák z Analytického centra ČRDM představil statistiky využívání pojištění pro organizace v letech 2010–2017. Též prezentoval výsledky analýzy statistického šetření k dětským táborům. Jan Husák přítomné vyzval, aby ho zástupci organizací kontaktovali v případě, že by měli zájem o šetření na konkrétní téma.

Ondřej Šejtka představil novinky v projektu Karty mládeže EYCA – byl spuštěn nový web; došlo ke změně dizajnu karet; je k dispozici mobilní aplikace Youth Card; byly vyjednány nové slevy. Dále prezentoval statistiku projektu 72 hodin.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná prezentovala projekt aplikace pro vedení účetnictví a administrativy organizací a oddílů Skeleton ESO. Do konce roku 2018 se organizace můžou připojit a využívat aplikaci zdarma.

Marie Konečná představila a okomentovala aktuální stav čerpání rozpočtu ČRDM k 31. 10. 2018.

Předseda ČRDM informoval o připravované metodice řešící likvidace a rušení spolků.

Členka představenstva ČRDM Kristýna Jelínková informovala o tom, že součástí její agendy budou zahraniční záležitosti včetně Zahraniční komise ČRDM.

Aleš Sedláček pozval přítomné na slavnostní večer spojený s předáním Ceny Přístav a vyzval je ke včasnému potvrzení účasti. Zároveň poděkoval organizacím za nominace kandidátů na udělení Cen.

6. Návrh rozpočtu na rok 2019

Ekonomka ČRDM představila návrh rozpočtu ČRDM na rok 2019 a okomentovala změny oproti roku 2018. Informace doplnil ředitel kanceláře ČRDM. Předseda nechal o návrhu hlasovat.

49/5
VS ČRDM schvaluje rozpočet ČRDM na rok 2019.

pro: 61
proti: 0
zdržel se: 0

7. Schválení výše členských příspěvků na rok 2019

49/6
VS ČRDM schvaluje dle Směrnice pro registraci a platbu členských příspěvků v ČRDM členský příspěvek na rok 2019 ve výši 3 Kč za každého člena do 26 let; zároveň stanovuje minimální výši členského příspěvku za organizaci na 500 Kč.

pro: 59
proti: 0
zdržel se: 0

8. Zpráva kontrolní komise

Členka kontrolní komise Jana Stibralová přednesla správu kontrolní komise vypracovanou jejím předsedou Josefem Valterem. Kontrolní komise během roku 2018 vyvíjela pravidelnou činnost kontroly účetnictví a hospodaření ČRDM a dávala doporučení pro vedení ČRDM. Kontolní komise neshledala vážné pochybení v hospodaření ČRDM.

Předseda ČRDM poděkoval členům kontrolní komise za jejich činnost a podněty.

9. Diskuze, různé

Lída Pohanková pozvala přítomné na CVVZ v Hlinsku ve dnech 16. – 18. listopadu 2018.

10. Závěr

Jednání bylo ukončeno v 18:25. Předseda ČRDM poděkoval delegátům za jejich účast.

V Praze dne 15. listopadu 2018; zapsal: Marek Krajči

Ověřili za mandátovou komisi:

  •  Jan Černý (Asociace turistických oddílů mládeže ČR)
  • Josef Orgoník (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
  • Anna Mindlová (Pionýr, z. s.)
Napsal: Marek Krajči